/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Yaşayan Allah’ın Kilise’si

Yaşayan Allah’ın Kilise’si

Yaşayan Allah’ın Kilise’si

 

Kudüslü aziz Kirillos

Yeryüzünün bir ucundan öbür ucuna kadar yayılmış olduğundan, ister görünen ister görünmeyen, ister göksel ister dünyasal konular­da insanların bilmeleri gereken tüm dogmaları evrensellikle ve hiç eksiksiz öğrettiğinden Kilise hiç kuşkusuz Katolik, yani evrensel denilmektedir. Tüm insan ırkını; yönetenler ve yönetilenleri, bilgili ve bilgisizleri doğru inanca götürmeye tahsis edildiği için Kilise Katolik denilir. Katolik’tir, çünkü sonunda ruhun ve bedenin aracılığı ile işlenilen her tür günahı tedavi eder ve iyileştirir. Bun­dan başka Kilise eylemde, sözde ve en değişik karizmalarda her tür kutsallığa sahiptir.

Son derece uygun bir terim ile Kilise adlandırılır, yani çağrılmış meclis. Çünkü Rabbin Levililer’ de dediği gibi: “Bütün cemaati toplanma çadırının kapısına topla” (Levililer 8, 3). Herkesi bir araya getirip birlik içinde toplar. Bu “topla” teriminin Kutsal Kitap’ta, burada Rabbin Harun’u nasıl Baş kahin tayin ettiğini anlatan bölümde ilk kez kullanılmış olması dikkate değer bir durumdur. Tesniye’ de Allah Musa’ya şöyle der: Kavmi topla ve ben sözlerimi işittireceğim ki, benden korkmayı öğrensin (bk. Tesniye 4. 10). Levhalarla ilgili olarak, toplantı gününde Rabbin dağda ateşin içinden size söylediği sözler levhalarda yazılı idi (bak. Tesniye 10, 4) dediğinde kilise adını, yani toplantıya çağrılan meclisi yeniden kullanır. Sanki daha açık şekilde, “Rabbin çağrısı ile toplandığınız günde” diyormuş gibi. Mezmur yazan da şöyle diyor: “Büyük cemaat içinde sana şükredeceğim. Çokluk kavim içinde sana hamdedeceğim” (Mezm. 34,18).

Mezmur yazan, daha önce yükseltmişti sesini: “Ey sizler, İsrail pınarından olanlar, cemaatlerde Rabbi takdis edin” (Mezm. 67, 27). Kurtarıcı, cemaatten ikinci bir kilise inşa etti. Bu konuda Petrus’ a şöyle dedi: “Ben Kilise’mi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona….”

Nitekim Yahuda’ da varolan tek kilise reddedildikten sonra, tüm dünyada Mesih’in kiliseleri çoğalıyor ki, bunlar hakkında Mezmurlar’ da şöyle denilmiştir: “Rabbe hamdedin. Rabbe yeni bir terane ve müttakilerin cemaatinde onun hamdini okuyun” (Mezm. 149, 1). Bu Yahudilere Peygamber benzer deyimlerle seslendi: “Ben sizden hoşnut değilim, orduların Rabbi diyor” ve hemen ekliyor: “Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim milletler arasında büyük olacak” (Malaki 1, 10-11). Bu kutsal Katolik Kilise hakkında Pavlus, Timoteus’ a bunları yazıyor: “Gerçeğin direği ve dayanağı olan yaşayan Tanrı’nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye…” (I. Tim. 3, 14).

Kaynak: Meryemana.net

 

Yaşayan Allah’ın Kilise’si