/ Pazar Vaazlarι / Rab’bin Ataları

Rab’bin Ataları

Bu Pazar günü, İsa Mesih’in kutsal atalarının anısına, Eski Ahit’in kutsal tarihindeki kişilere, İbrahim’e ve diğer Kutsal Atalara, Musa’ya ve Peygamberlere adanmıştır. Bu önemli kişilikler, Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşumuz için gerçekleştirdiği eylemlerde O’nun işbirlikçileri haline gelmiş kişilerdir. Atalar, Rab’bin insan doğası açısından O’nun soyundan kabul edilirler çünkü onlar, Kutsal Bakire Meryem’in de atalarıydı. Bu nedenle Kilisemizde bugün terennüm edilen bayram kasidesi şu şekilde: “Kutsal Atalar, ilahi ihtişam içinde övünüyorlar çünkü Tanrı’nın insan bedeni alan Oğlu İsa’yı, Kutsal Ruh’tan tohumsuz doğuran Pekkutsal Theotokos, kendi soy ağaçlarında yetişen en yüce meyvedir.”

Tanrı’nın ihtişamında yaşayan imanlılar

Kilise, bizi bilinçli bir şekilde İsa’nın doğumunu kutlamaya hazırlamak üzere kullandığı diğer manevi araçların yanı sıra (oruç, oruç döneminde 40 gün boyunca her sabah düzenlenen ayinler, yortuya ilişkin ilahiler vs.) İlahi Litürji’de okunacak İncil okumalarından Mesih’in tezahüründen bahsedenleri seçmiştir.Bu nedenle bugün okunan İncil pasajında, Elçi Pavlus’un vurgulayarak vaaz ettiği şu sözleri duyduk: “Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz” (Koloseliler 3:4), yani, gerçek yaşamımız olan Mesih göründüğünde, imanlılar olarak siz de O’nun huzurunda O’nunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz.

Elçi Pavlus, elbette, Koloselilere yazdığı mektup zamanında tarihsel bir gerçeklik olan Mesih’in dünyadaki ilk gelişine değinmiyor ama İsa’nın ikinci ve yüce görkemli gelişine, zamanın sonuna, çağların tamamlanışına atıfta bulunuyor. 

Ancak, Rabbin Duasında okunan “Krallığın Gelsin” cümlesindeki dilek, insanın, kesin zaferinin henüz gerçekleşmediği Tanrı’nın Krallığının varlığını kalbinde deneyimlediği anlamına gelir. Benzer şekilde, gelecekte gerçekleşecek olan İsa’nın yüce ve görkemli ikinci gelişini de insan önceden deneyimler.

Yani, Mesih’in Doğuşu ve insan bedeni almasının sonuçları hala gelecekte, insanların ve yaratılışın nihai yeniden doğuş anında sergilenecek. Mesih’in Bedeninin ihtişamlı üyeleri olan tüm imanlılar, O’nu ışık olarak görecekler ve O’nun yüzünün tarifsiz güzelliğinin seyircileri, O’na benzer olacaklar (1. Yuhanna 3:2), Tanrı’nın lütfu sayesinde tanrılaşmış kutsallar, yıpranmayanlar, ölümsüzler, Mesih’in görünümünde olarak Kutsal Ruh’la dolarak Tanrı görkeminin paydaşları haline geleceklerdir.

İnsanın yeniden yapılandırılması

Bu nedenle, Mesih’in Doğuşunu kutladığımızda aslında kendimizin yeniden doğuşunu kutluyoruz. Bu yeniden doğuşun en temel özelliği ise Tanrı ile olan yakınlığımızdır. Bu yakınlık, Rab’bin insan olması, O’nun yaşamına katılımımız, Kilise sakramentleri ve özellikle Kutsal Efharistiya aracılığıyla gerçekleşir. Elçi, imanlıları, Tanrı’yı tanımak yolunda eski insanı “üzerinden çıkarıp atmaya” ve sürekli olarak kendisini yenileyen yeni insanı “giyinmeye” teşvik eder. Pavlus’un teolojik düşüncesi ve deneyiminde eski insan ile yeni insan karşıtlar olarak ortaya çıkar. 

Mesih’in varlığını yeniden inşa etmesine izin vermeyen ve O’ndan uzakta, günaha ve ölüme neden olan arzuları tercih eden bir kişiyi eski insan (Yaratılış) olarak adlandırabilirdik. Bunun aksine, iman, tövbe ve Kilisenin bir hücresi olduğu hissiyle Mesih’le birleşen kişi, Yaratıcısı, İsa Rab ve “yeni bir yaratılış” olan yeni bir insan olma yolunda yenilenir, “Tanrısal özyapıya ortak olur” (2. Petrus 1:4). Elbette, İsa’da yeniden doğan insan, “yenilenmiş” değil, sürekli olarak “yenilenmeye” çabalamaktadır. Bu çaba, insanı derin bir kafa karışıklığına ve içsel karanlığa gömen günahın üstesinden gelmeyi ve Tanrı’ya bağımlı bir şekilde, Tanrı’nın Ruhunda temellenen bir özgürlük içinde yaşamayı hedeflemektedir.

İsa Mesih’in yaşamında insan olan Tanrı’nın bütün varlığımızı yeniden canlandırmak için alıp kutsadığına gönülden inanmamızı dileyelim. Bu, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerimizi kutsamasıyla da ilgilidir.

 

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 51 no’lu broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 17 Aralık 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rab’bin Ataları