/ Pazarın Sesi / 7. Ekümenik Konsülün Kutsal Babalarının Pazarı

7. Ekümenik Konsülün Kutsal Babalarının Pazarı

7. Ekümenik Konsülün Kutsal Babalarının Pazarı  

İçinde bulunduğumuz ayın 13’ü ile 19’u arasındaki Pazar günü, yedi Ekümenik (evrensel) Konsül’e katılmış olan kutsal ve Tanrı-adamı Kilise babalarına adanmıştır. Bu evrensel Konsüller sırasıyla şöyledir:

1) 318 Kilise babası 325 senesinde İznik’te toplanarak Tanrı’nın Oğlu Mesih’in Babası ile aynı özde olduğunu inkar eden Arius’u mahkum etmiştir. Bu Konsülün babaları ayrıca Paskalya bayramının tüm Kilise’de aynı tarihsel hesaplamaya göre kutlanması gerektiğine hükmetmiştir.

2) 150 Kilise babası 381 senesinde Konstantinopolis’te (İstanbul) toplanarak Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu inkar eden Konstantinopolis Patriği Macedonius’u mahkum etmiştir.

3) 200 Kilise babası 431 senesinde Efes’te toplanarak Mesih’in vücut bulmuş Tanrı yerine sıradan bir insan olduğunu (Tanrı’nın Oğlu ile Mesih’in ayrı kişiler olduğunu) öğreten Konstantinopolis Patriği Nestorius’u mahkum etmiştir.

4) 451 senesinde Halkedon’da (Kadıköy) toplanan 630 Kilise babası, Meryem’den vücut alıp doğmasından sonra Mesih’te sadece Tanrısal tabiatın bulunduğunu öğreten Eutyches (Eftikhes) ile Kilise yasalarına uygunsuz bir şekilde Eutyches ile uzlaşan ve Eutyches’i aforoz etmiş Konstantinopolis Patriği Aziz Flavian’ı görevden alan İskenderiye Patriği Dioscorus’u mahkum etmiştir.

5) 165 Kilise babası, Nestorius’un öğretmeni Mopsuestia’lı Theodore ile Origen’i mahkum etmek için 535 senesinde yine Konstantinopolis şehrinde bir araya gelmiştir.

6) 170 Kilise babası, Mesih’te sadece Tanrısal irade bulunduğunu öğreten Monothelite isimli sapkınlığı mahkum etmek için 680 senesinde üçüncü kez Konstantinopolis’te bir araya gelmiştir.

7) 350 Kilise babası İkonaklazm hareketini (ikona ve dinsel tasvir düşmanlığı) mahkum etmek için 787 senesinde ikinci kez İznik şehrinde toplanmıştır.

Dönemsel İlahi (Kontakion): Hristiyanların yenilgiye uğramayan koruyucusu, Yaratıcıya sürekli aracılık eden. Günahkarların seslerini küçümseme ve iman ile sana haykıran bizlerin yardımına koş: Şefaatte bulunmak için acele et, ey her zaman koruyucu olan Tanrı-doğuran Meryem, seni onurlandıranlar için yakarışlarını hızlandır.

Kutsal Ayinde Okumalar

Elçisel Mektup (Pavlus’un Titus’a Mektubu 3:8-15)

 Bu söz güvenilirdir. Tanrı’ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar, insanlar için iyi ve yararlıdır. Akılsızca tartışmalar ve soyağacı didişmelerinden, Kutsal Yasa ile ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes. Böyle bir kişinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiştir. Ben Artemas’ı ya da Tihikus’u sana gönderir göndermez, Nikopolis’e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim. Hukukçu Zenas’ı ve Apollos’u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et. Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle. Tanrı’nın lütfu hepinizle birlikte olsun.

İncil: Matta 5:14-19

Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine, kandilliğe koyarlar; oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan Babanızı yüceltsinler! Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.

Luka

8. Bölüm

45Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı: «Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş, ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem olmuş. 6Kimi kayalık yere düşmüş, filizlenince susuzluktan kuruyup gitmiş.7Kimi, dikenler arasına düşmüş. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğmuş. 8Kimi ise iyi toprağa düşmüş, büyüyünce yüz kat ürün vermiş.» Bunları söyledikten sonra, «İşitecek kulağı olan işitsin!» diye seslendi. 9-10İsa, bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, «Tanrı Egemenliğinin sırlarını anlama yeteneği size verildi» dedi. «Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki,
`Gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar.’
11«Benzetmenin anlamı şudur: tohum Tanrı’nın sözüdür. 12Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra İblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. 13Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden, ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri sınandıkları zaman imandan dönerler. 14Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. 15İyi toprağa düşenler ise, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. 

Apolytikia: Dirilişin ve Babaların. Ton 8.

Her şeyin üstünde yücesin ey Tanrımız Mesih, Sen ki Babalarımızı yeryüzünde ışık kıldın ve onlar aracılığıyla hepimizi gerçek inanca yönlendirdin: Çok merhametli Rab, yücelik olsun Sana!

Kontakion. Ton 8.

Elçilerin vaazları ve Babaların öğretileri imanı Kilise için tek olarak mühürledi; yücelerdeki düşüncelerden dokunmuş gerçeğin giysisini giyerek gerçek dinin Gizemini doğrulukla ilan edip yüceltiyor. 

Veya: Kontakion. Ton 2.

Baba’dan sözle anlatılmaz şekilde parlamış olan Oğul, iki katlı doğayla bir kadından doğdu; O’nu bildiğimiz için suretinin temsilini inkâr etmiyoruz. Ancak onu dindarlıkla betimleyerek imanla onurlandırıyoruz ve böylece Kilise gerçek inanca sarılarak Mesih’in beden alışının imgesini selamlıyor.

Kaynak : http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/holy_fathers_sunday.htm

7. Ekümenik Konsülün Kutsal Babalarının Pazarı