/ Pazarın Sesi / Mesih’in Doğuşu öncesindeki Pazar

Mesih’in Doğuşu öncesindeki Pazar

 

Mesih’in Doğuşu öncesindeki Pazar

 

 

Mesih’in Doğuşu öncesindeki Pazar 

Aralık ayının 18’i Pazar gününe veya Doğuş Bayramı öncesindeki Pazar olarak bilinen bir hafta sonraki Pazar gününe denk gelirse, İncil yazarı Luka’nın tarihsel olarak kaydettiği gibi (3:23-38), Âdem’den Kutsal Tanrıdoğuranın Nişanlısı Yusuf’a kadar tüm çağlar boyunca Tanrı’yı hoşnut eden kişilerin ve aynı şekilde erkek ve kadın Peygamberlerin hatırasını kutlarız.

Dirilişe özgü Apolytikion; sonra Atalarla ilgili olan.
Ton 2.

Yücedir imanın başarısı! Alev havuzundayken Şehit Theodor sanki sakin suların yanında duruyormuş gibi sevinç duydu; çünkü ateş tarafından tamamen tüketilip Kutsal Üçlü Birliğe tatlı ekmek gibi sunuldu. Onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

  1. Ode sonrasında, Ypakoï. Ton 8.

Bir Melek, Gençlerin bulunduğu fırını çiye dönüştürmüşken şimdi de şöyle deyip kadınların yasını sona erdiriyor: Buraya niçin tatlı baharatlar getirdiniz? Mezarda kimi arıyorsunuz? Mesih Tanrı dirildi; çünkü O, insan ırkının yaşamı ve kurtuluşudur.

6.’dan sonra, Bayram öncesine özgü Kontakion. Ton 1.

Sevin Beytlehem, hazırlan Efrata; çünkü işte, Düve, rahminde yüce Çobanı taşıyarak doğum yapmak üzere aceleyle geliyor. Onu görerek, Tanrı tanığı Babalar, çocuğunu emziren Bakireye ilahiler söylerken Çobanlarla birlikte sevinç duyuyor.

 

İbraniler

  1. Bölüm

9İman sayesinde, bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup’la beraber çadırlarda yaşadı. 10Çünkü mimarı ve yapıcısı Tanrı olan sağlam temelli kenti bekliyordu.

Daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yeftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam, zaman yetmeyecek. 33İman sayesinde onlar ülkeler fethettiler, adaleti sağladılar, vaatedilenlere kavuştular, aslanların ağızlarını kapadılar. 34Şiddetli ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükten kuvvet aldılar, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. 35Kadınlar, ölümden dirilen ölülerini geri aldılar. Salıverilmeyi reddeden başkaları ise dirilip daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere katlandılar. 36Daha başkaları alaya alınıp kamçılandılar, hatta zincire vurulup hapsedildiler. 37Taşlandılar, testere ile biçildiler[i], kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu ve keçi derileri içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, kötü muamele gördüler. 38Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular.
39Onların hepsi imanları sayesinde Tanrı’nın beğenisini kazandıkları halde, hiçbiri vaat edilene kavuşmadı. 40Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye, Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştır.

Matta

  1. 1. Bölüm

12İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:

İbrahim, İshak’ın babasıydı.
İshak, Yakup’un babası;
Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.
3Yahuda, Tamar’dan doğan Peres ve Zara’nın babasıydı.
Peres, Hesron’un babası;
Hesron da Ram’ın babasıydı.
4Ram, Aminadab’ın babası;
Aminadab, Nahşon’un babası;
Nahşon ise Salmon’un babasıydı.
5Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın babasıydı.
Boaz, Rut’tan doğan Obed’in babası;
Obed de İşay’ın babası;
6İşay da, kral Davut’un babasıydı.
Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı.
7Süleyman, Rehavam’ın babası;
Rehavam, Abiya’nın babası;
Abiya da Asa’nın babasıydı.
8Asa, Yehoşafat’ın babası;
Yehoşafat, Yoram’ın babası;
Yoram, Uziya’nın babasıydı.
9Uziya, Yotam’ın babası;
Yotam, Ahaz’ın babası;
Ahaz da Hizkiya’nın babasıydı.
10Hizkiya, Manaşe’nin babası;
Manaşe, Amon’un babası;
Amon ise Yoşiya’nın babasıydı.
11Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya
ve onun kardeşlerinin babasıydı.
12Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel’in babası;
Şaltiyel ise Zerubabel’in babasıydı.
13Zerubabel, Abihud’un babası;
Abihud, Elyakim’in babası;
Elyakim de Azor’un babasıydı.
14Azor, Sadok’un babası;
Sadok, Ahim’in babası;
Ahim ise Elihud’un babasıydı.
15Elihud, Elazar’ın babası;
Elazar, Matan’ın babası;
Matan da Yakup’un babasıydı.
16Yakup, Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı.
Meryem’den de Mesih denilen İsa doğdu.

17Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih’e kadar da on dört kuşak geçti.

İsa Mesih’in doğumu

(Luk.2:1-7)

18İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı. 19Meryem’in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. 20Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. 21Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.»
2223Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.
24Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Meryem’i eş olarak yanına aldı. 25Ne var ki, Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu.

 

 

Mesih’in Doğuşu öncesindeki Pazar