/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Ağustos Aziz İrineyus, Lyon Metropoliti

23 Ağustos Aziz İrineyus, Lyon Metropoliti

23 Ağustos  Aziz İrineyus, Lyon Metropoliti

Anma günü 23 Ağustos

İreneyus, Küçük Asya (bugünkü Türkiye, İzmir) doğumludur. Gençliğini, aziz Polykarpos’un ve diğer “Havariler dönemi tanıkları”nın yanında geçirmiştir. Bilindiği gibi Aziz Polikarpos İncil yazarı Aziz Elçi Yunanna’nın öğrencisidir. İreneyus, Hıristiyan olarak doğmuş ve aziz Pavlus’un ve aziz Yuhanna’nın eğitimlerinin etkisinde büyümüştür. Asya kökenli oluşunun etkisiyle İreneus, “gnosis”e ve Yahudi-Hıristiyan düşüncesine duyarlı bir kimsedir. İreneyus niçin ve ne zaman Lyon’a gelmiştir? Kimse bunu bilmiyor. Bilinen husus, 177 yılında İreneus’un Lyon’da bulunduğudur. Bu tarihte, halk arasında meydana gelen hasmane bir hareket, aralarında episkopos Pothinus’un da bulunduğu 50 Hıristiyanın ölümüne sebep olur. Pothinus’un yerine İreneyus episkopos olur ve 200 yılına doğru şehit edilinceye kadar, episkopos olarak kalır.

Aziz İreneyus Ortodoks Kilisesinde Kilise Babaları arasında sayılır ve her zaman saygıyla anılır. Yaşadığı dönemde sapkınlıklara karşı yoğun bir mücadele vermiş ve Tanrı yolunda şehit olmuştur. Kaleme aldığı kitaplar bugün bile bize, Kutsal İncil’in değişmediğini gösterir çünkü kitaplarında, İncil’den bir çok alıntı yapmıştır. En önemli yapıtı, “Aykırı Düşüncelere Karşı” adlı kitabıdır. Yaşamını Tanrı’ya adamış iman dolu bir insan olan Aziz İreneyus, her türlü sapkınlıkla mijadele etmiş, Kilisede Kutsal Elçilerin öğretisini savunmuş ve yaymıştır. Özellikle Hıristiyan inancına akılcılıkla karşı koymaya çalışan, gnostizme (sezgi yoluyla öğrenilen bilgi) karşı bir savaş vermiş ve hiç bir şeyin Tanrı düşüncesinden değerli ve doğru olmadığını topluluklara anlatmış ve bir çok insanın Mesih İsa’nın yolunda ilerlemesini sağlamıştır.

Aziz İreneyus’a göre, Kilise’nin İmanı, hiçbir suretle, belli bir seçkin zümreye özgü bir bilgi birlikteliği değildir. Kilise’nin İmanı bütün imanlıların, herkesten önce basit kimselerin ve küçüklerin malıdır. İreneyus aynı zamanda Yaradılışın güzelliğinin de bir ozanıdır: evren olsun, madde olsun, insanın bedeni olsun, her şey iyidir! Çünkü Tanrı insanı sevgisi nedeniyle yaratmıştır ve onu sevgisi nedeniyle kurtarmaktadır.

Ey Tanrı adamı Aziz İreneyus, biz günahkarların kurtuluşu için, Tanrımız Mesih İsa’ya yakarışlarını esirgeme. Amin!

Kaynak: Meryemana.net

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ağustos Aziz İrineyus, Lyon Metropoliti