/ Kilise / Rahiplik Ataması

Rahiplik Ataması

Ortodoksluk, Mesih’in Hristiyan Kilisesi’nin tek kâhini, çobanı ve öğretmeni olduğuna inanır.  Yalnızca Mesih, halkına yol gösterip onları yönetir. Sadece O, günahları bağışlayıp Babası olan Tanrı ile birliktelik olanağı sunar.

Ayrıca Ortodoksluk Mesih’in, halkını terk etmediğine ve Kilise’nin yaşayan biricik başı olarak Kilise’de kaldığına da inanır. Mesih, Kutsal Ruh aracılığıyla Kilise’de var ve etkin olmayı sürdürmektedir.

Hristiyan Kilisesi’nde Rahiplik Ataması gizemi, Mesih’in halkı ile sonsuza kadar birlikte olma hedefinin garantisidir. Episkoposların, papazların ve diyakozların Mesih’in varlığını ve etkinliğini insanlara göstermekten başka bir görev veya işlevleri yoktur. Bu bağlamda ruhbanlar (din adamları) sanki Mesih var değilmiş gibi O’nun adına veya O’nun yerine eylemde bulunmazlar. Ne Mesih’in vekilleridirler; ne de O’nun yerini tutan veya O’nu temsil eden kişilerdir.

Mesih; şimdi, daima ve ebediyen Kilisesindedir. Kilise’nin gizemsel görevlileri – episkoposlar, papazlar ve diyakozlar –insanlara Ruh’ta Mesih’i ilan etmek için Kutsal Ruh armağanını alırlar. Böylece, bu seçilmiş hizmetkârları aracılığıyla Mesih, erkek ve kız kardeşleri olan insanlar adına kendisini mükemmel kurban olarak sonsuza kadar Baba’ya sunarak, biricik ve O’na özel rahiplik görevini yerine getirip gerçekleştirmektedir. Kilise’deki görevlileri aracılığıyla Mesih ayrıca, insanlara Baba’nın tanrısal sözlerini duyurarak, öğretmen olarak da eylemde bulunmaktadır. Sürüsüne yol gösteren tek çoban olması gereği, iyi çoban olarak da eylemde bulunmaktadır. Günahları affedip insanların hastalıklarını – fiziksel, zihinsel ve ruhsal – iyileştirerek de bağışlayıcı ve şifa verici olarak eylemde bulunmaktadır. Kendisi için bir araya getirdiği topluluğu denetleyerek episkopos olarak (1. Petrus 2:25) eylemde bulunmaktadır.  Diyakoz (hizmetli veya görevli anlamına gelir) olarak eylemde bulunmaktadır; çünkü sadece O, Baba’nın acı çeken ve “hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını pek çokları uğruna fidye olarak vermeye gelmiş” (Matta 20:28) hizmetkarıdır. 

Rahiplik ataması gizemi ismini; episkoposların, papazların ve diyakozların atanarak Kilise’ye düzen verdikleri gerçeğinden alır. Onlar Mesih’in ve havarilerin döneminden Tanrı’nın Egemenliği’nin ebediyette kurulmasına kadar Kilise’nin varlığının ve birliğinin her dönemde ve her yerde devamını garanti ederler. Havariler nasıl tüm dünyaya gidip Mesih’in kişiliğinin ve eylemlerinin pek çok farklı yönünü insanlara ulaştırmak için Tanrı’nın özel armağanını almışlarsa, Kilise’nin ruhbanları da kiliselerde Mesih’in varlığını ve etkinliğini gösterip devam ettirmek için Tanrı’nın Ruh armağanını alırlar.

Kilise, din adamlarının “üzerlerine el koyulması” sayesinde kendilerine verilen kayrayı (lutfü) mümkün olan en iyi şekilde yerine getirebilmek için çaba göstermeleri gerektiğini öğretir. Ayrıca Kilise, din adamları tarafından verilen Kilise gizemlerinin gerçekliğinin ve etkisinin, bu dinsel görevlilerin kişisel yeteneklerine değil, Kilise’de Kutsal Ruh aracılığıyla eylemde bulunan Mesih’in varlığına bağlı olduğunu da öğretir.

Episkoposlar

Episkoposlar imanın ve kendi kiliseleri ile diğer kiliselerin uygulamalarının gerçekliğini ve birliğini garanti altına alıp tüm dünyada Kilise’nin birliğini devam ettirme sorumluluk ve görevine sahip olmaları anlamında din adamları sınıfının yönetici üyeleridir. Yani, episkoposlar, kendi papazlarına, diyakozlarına ve topluluklarına Evrensel Kilise’yi temsil ettikleri gibi, kendi özel kiliselerini veya kilise yönetim bölgelerini diğer kiliselere veya kilise yönetimlerine temsil ederler.

Ortodokslukta episkoposun görev yeri baştaki Kilise yönetimidir. Episkopos sözcüğü Grekçede gözeten (episkopos) anlamına gelir. Her bir episkoposun görevi kesinlikle aynıdır. Hiçbir episkopos Kilise’deki bir başka episkoposun üzerinde yetkiye sahip değildir; aslında episkoposun kendisi kilisesinin üzerinde değildir, Kilise’nin içindedir ve onun bir üyesi olarak Kilise’dendir. O, gözettiği topluluğun yaşamı konusunda Tanrı ve insanlar huzurunda sorumlu ve yanıt veren kişidir.

Ortodoks Kilisesi’nin tüm episkoposları, diosez denen belirli coğrafi bir bölgenin episkoposudurlar. Unvanlarını genelde bu bölgede bulunan büyük şehirden alırlar. İçinde başka episkoposlar ve episkoposluk yönetimleri bulunduran bir bölgedeki anakentin episkoposuna başepiskopos veya metropolit denir. Metropolit, anakentin, yani metropolün episkoposu demektir. Başepiskopos unvanı ise bir bölgenin yönetici episkoposu anlamındadır; ancak bu unvan bazen bazı episkoposlara kişisel veya onursal gerekçelerle verilmektedir. Patrik unvanı diğer metropolitlikler ve yönetim bölgelerini içeren bir bölgedeki ana şehrin episkoposuna aittir. Bugün bu artık milli bir kiliseye karşılık gelmektedir.

Bir bölgenin episkoposları, Kilise kanunu gereği belirli dönemlerde yapmak zorunda oldukları şekilde, bir danışma toplantısı düzenlediklerinde oturuma metropolit; büyük bir bölge ya da milli bir kilise söz konusuysa patrik başkanlık eder. Ancak yine de tüm episkoposların gizemsel açıdan özdeş ve eşit olduğu anlaşılmalıdır. Gizemsel konumları itibariyle hiçbiri diğerinden üstün değildir; Kilise’deki yaşamları söz konusu olduğunda hiçbiri diğerinden üstün değildir.

Tamamen insani ve pratik uygulamalarda, metropolitler ve patrikler kendi yönetim bölgelerinden daha büyük alan ve bölgeleri yönetip onlara başkanlık ederler; ancak episkoposlarının makamı söz konusu olduğu müddetçe daha güçlü veya üstün değildirler. Ortodokslukta hiçbir episkopos yanılmaz değildir. Hiçbirinin papazları, diyakozları ve topluluğu veya diğer episkoposlar üzerinde yetkisi veya onlardan farklı bir gücü yoktur. Hepsi Mesih’in ve Kilise’nin hizmetkârlarıdır. Ortodokslukta Episkoposların bekâr veya dul olmaları altıncı yüzyıldan itibaren kural halini almıştır. Ayrıca genelde manastır atamalarının en az birinci derecesinde bulunurlar.

Papazlar

Presbit veya Presviteros da denen Kilise papazları, episkoposa işlerinde yardımcı olan kişilerdir. Günümüzde papazlar, erken dönem Kilisesinde episkoposlarca yapılan şeyleri, yani yerel kilise veya toplulukların çobanlık işlevini yerine getirirler. Papazlar Hristiyanların yerel toplanmalarına başkanlık ederler. Dinsel törenleri yönetirler. Öğretir, vaaz verir, danışmanlıkta bulunur ve bağışlama ve iyileştirme görevlerini gerçekleştirirler.

Kilise’de papazlar episkopos tarafından atanırlar ve hizmet ettikleri belirli topluluklara ait olurlar. Hiç kimse papazlık armağanını kişisel veya bireysel biçimde almaz. Episkoposu ve kendi özel topluluğu dışında papazın hiçbir gücü ve aslında bulunacağı hiçbir görev yoktur. Bu nedenle, başında papaz veya çoban bulunan her bir Hristiyan topluluğunun sunak masasında antimension denen ve topluluğa Tanrı’nın Kilisesi olarak bir araya gelme ve eylemde bulunma izninin göstergesi olarak episkopos tarafından imzalanmış bir örtü bulunur. Antimension olmadan papaz ve topluluğu yasal bir işlevde bulunamaz ve topluluğun eylemleri özde “Kilise’ye ait” sayılamaz.

Ortodoks Kilisesi’nde evli bir erkek papazlığa atanabilir. Ancak, bu hem onun hem de eşinin ilk evliliği olmalıdır ve eşi ölürse yeniden evlenip görevine devam edemez. Bekâr bir erkek papazlığa atanırsa evlenip görevini sürdüremez.

Diyakozlar

Kilise’nin diyakozları başlangıçta iyi eylem ve hayır işlerinde episkoposlara yardım ederlerdi. Son yüzyıllarda diyakozluk, diyakozun kutsal ayinin kutlanmasına ve diğer Kilise görevlerine yardımcı olduğu neredeyse özel törensel bir işleve dönüşmüştür. Daha yakın dönemde diyakozluk ataması pek çok kişiye Kilise işlerine sürekli veya yarı dönemli hizmet için kalıcı bir görev olarak verilmiştir. Diyakozluk görevinde erkekler artık papaz ve episkoposa sadece törensel hizmetlerde yardımcı olmamakta; ayrıca sıklıkla eğitimsel programlara ve gençlik gruplarına başkanlık etmekte, hastane ziyareti ve misyonerlik faaliyeti gerçekleştirmekte ve sosyal kalkınmaya yönelik projeler geliştirmektedir. Bu durumlarda diyakozlar mutlaka uzman Tanrıbilim üniversitelerinden değil, direk olarak yerel Kilise topluluğundan seçilmektedir. Kilise’nin papazlar için geçerli olan evlilik kuralı aynı şekilde diyakozlar için de geçerlidir.  

Kilise içinde temel atanmışlık görevlerini yerine getiren papazlar, episkoposlar ve diyakozlar dışında Ortodoks gelenekte, diyakoz yardımcılığı ve okuyuculuk görevlerine ilişkin özel kutsamalar da yapılır. Erken dönem Kilisesi’nde şeytan kovucu, kapı gözetleyicisi, bayan diyakozlar ve din adamı olmayan vaizler gibi diğer Kilise görevlerine yönelik özel dualar ve kutsamalar da mevcuttu; din adamı olmayan vaizler günümüzde bazı kiliselerde işlevini sürdürmektedir. Artık pek çok kilisede topluluk konseyinin üyeleri, din dersi verenler, koro görevlileri ve çeşitli düzenleme ve proje başkanları gibi din adamı olmayan çalışanların kutsanmasına ve göreve getirilmesine yönelik özel törenler yapılmaktadır.   

Kaynak: oca.org http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-sacraments/holy-orders

Çeviren: Theophilos

 

 

 

 

 

 

 

Rahiplik Ataması