/ Pazarın Sesi / Βölünmenin üstesinden gelmek

Βölünmenin üstesinden gelmek

 

Bugünkü Elçisel okuma pasajımızda, Elçi Pavlus, Kilise birliğinin parçalanması ve ayrılıkların yaratılması hakkında konuşur. Uyum içinde olmaları ve aralarında bölünmeler yaşanmaması, ama aynı düşünce tarzına sahip olmaları için İsa Mesih’in adıyla Korintlilere yalvarıyor. Bencillik ve bireyciliğin bölücü güçleri, insan toplumunun bölünmüşlüğünden parçalanmasına sebep olur ve bu etkili güç çoğu kez Kilise’nin de alanına girer.  

Bu sorunun ciddiyetini fark eden Pavlus, iyileşmesi ve kendisinin iç yenilenmesi ile aşması için insana yardım eder. Bu yenilenme kişinin özgürlüğünün doğduğu Mesih’teki sevgi paydaşlığı aracılığıyla gerçekleşir.   

 

Sorunun karşısında Elçi Pavlus

Kilise alanındaki bölünmeler ve parçalanmışlık çoğu kez  bazı inanan gruplarının kilise  hizmetkarlarına aşırı  bağımlı olma nedeniyledir. Bununla birlikte bu tür örnekler dünyevi düşünceyi, manevi olgunlaşmamışlığı,  benmerkezciliği ve Mesih’in gizemi hakkında cehaleti ortaya koymaktadır. Elbette insan, Mesih’teki yeniden doğuşuna rağmen,  ayrılık ve bölünme biçimleri ile ruhsal yaşamı zayıfladığında ve insan zayıflığı üstün geldiğinde, filizlenen günahın tohumlarını taşımaktan vazgeçmez. Bu nedenle imanlılar, “Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya” (Efesliler 4:3), sürekli olarak korumaya, özen göstermeye çağrılırlar.    

İçsel bir tutum ve dini bir deneyim olarak birlik, teorik ilkelerde veya fikirlerde bulunmadığı, imanlıları kendi bedeninin üyeleri olarak birleştiren Mesih’in şahsında bulunduğu için ruhsal yaşamın en temel unsurudur. İmanlı, Mesih’in bedeninde insan doğasının bölünmesinin üstesinden gelir ve ontolojik birliğini bulur. Onun yeni varlığının yeri Kilise’dir ve tezahür alanı diğer insanlardır.

 

Elçiler imanlıları birleştirir

Okumada gördüğümüz gibi Korintli bazı Hristiyanlar, bazıları Pavlus’a, bazıları Apollon’a, bazıları Kefas’a, bazıları Mesih’e ait olduğunu söyleyerek aralarında gruplara ayrılıyorlar ve ayrışıyorlar. Sergilemiş oldukları bu tavır Korint kilisenin kuruluşu ve birliği için canla başla çalışan Pavlus’un ruhunu acıyla dolduruyordu. 

Tabi ki Kilise bölünmez ama insanlar bencilce, başlarına buyruk faaliyetleriyle ondan ayrılıyorlar. Elçi Pavlus, Apollon, Kefas aralarındaki kırılmaz sevgi ve barış bağıyla Mesih’te, Tanrı’nın halkıyla birleşmişlerdi olmuşlardı. Kilise birliğinin korunması mücadelesinde Tanrı’nın işbirlikçileri olduklarının bilincindeydiler. Kilise’nin tarlasını ekip biçiyorlar ve “ekileni büyüten” Tanrı’nın (1. Korintliler 3:7), olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla hizip ve bölünmenin yaratılmasında iman edenler topluluğu sorumluluk taşımaktaydı.    

Düşüncede çocuksu, fanatik, tutkulu, manevi bilgi ve eğitimden yoksun olan bu insanlar, farkında olmaksızın Elçisel birlik ruhuna, barışına ve ortak akla karşı çıkıyorlardı. Bu nedenle de Korint Kilisesinin kurucusu olmasına rağmen onların Hristiyan bilincini uyandırmak isteyen Pavlus, Kiliseyi kendi kişiliğiyle değil İsa Mesih’in kişiliğiyle ilişkilendirir. Ve onlara şöyle der: “Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus’un adıyla mı vaftiz edildiniz?” (1. Korintliler 1:13).

 

İnsanların kurtarıcısı Mesih

İmanlılar, özgürleştirenin ve kurtarıcının Mesih olduğunu unutmamalılar. İnancın ruhani çobanları ve öğretmenleri Tanrı’nın organı ve hizmetkârlarıdır. Hiçbir durumda Mesih’in ruhani otoritesini kendilerine ait görmemeli ne de manevi çalışmaların ruhsal meyvesinin çobanlarının yeteneklerine atfedilmesine izin vermemeliler.

Nimetler Tanrı’dan gelir. Aslında bu deneyim bize bir manevi çalışma, ne kadar önemli ve tanınmış olursa olsun, kilise hizmetkarlarına aşırı derecede bağımlılık, bölünme, çekişme gibi unsurlar ortaya çıktığı zaman sefil bir şekilde başarısızlığa uğradığını ve büyük bir skandala neden olduğunu öğretir. 

Mesih’in eseri birlik eseridir. İnsanı Tanrı’yla, melekleri insanla, yaratılmışla yaratılmamışı kendi şahsında birleştirdi. Vaftiz ve Kutsal Efharistiya Gizemleri ile hepimizi Kendi Bedeninde yani Kilisede bir araya toplar. Bu teolojik gerçekler her zaman “imanın birliği ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı” için eşlik etsin ve mücadelemizde desteklesin.

 

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 31 numaralı broşüründen tercüme edilmiştir. 30 Temmuz 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βölünmenin üstesinden gelmek