/ Pazarın Sesi / Kilise topluluğu

Kilise topluluğu

 

Kutsal Kitap bize, Baba -Tanrı’nın insanların kurtuluşunu istediğini ve bu nedenle Oğlu’nu dünyaya gönderdiğini öğretir. Mesih, İncil’ini havarilere teslim eder ve onları insan yakalayan balıkçılar yapar. Bu eylemde işbirliğini gerçekleştiren Kutsal Ruh’tur. Kutsal Ruh, havarilere Mesih’in gizemini açıklar ve bunu dünyaya duyurmaları için onları aydınlatır. Kutsal Kitabın başka bir yerinde, bazı havarilerin vaazla ilahi tohumu ektikleri ve diğerlerinin de onu suladıkları söylenir. Ancak tohumu büyüten Tanrı’dır (1. Korintliler 3:6). Müjde’yi dünyaya duyurma işi, Kutsal Ruh’un eseri olan kilise hiyerarşisinin kurulmasıyla tamamlanır (Elçilerin İşleri 20:28).

 

Ruhbanlığın Yüceliği

Ruhbanlık, Tanrı tarafından rahiplere “ilahi bir lütuf” olarak verilen bir hizmettir. Yeryüzünde icra edilmesine rağmen göksel bir düzene aittir. Bu yüzden ruhbanlık makamı “melekî” olarak nitelendirilir. Ruhbanlık görevini ne bir melek, ne de başka bir yaratılmış güç kurmuştur. Bizzat Tesellici yani Kutsal Ruh kurmuştur. Ruhbanlar, zayıf insanlar olmalarına rağmen, Kutsal Ruh onları melekî bir işi yerine getirebilecek şekilde yetkin kılmıştır. Aziz Nikolaos Kavasilas’ın dediğine göre, İlahi Ayin ve kutsal gizemlerin icrasındaki en yüce işi, Kutsal Ruh ruhbanların elleri ve dili aracılığıyla gerçekleştirir.

 

Kilise ve Episkopos

Episkopos, “Kilise’de ve Kilise aracılığıyla” elçisel geleneğin bekçisidir, ancak Kilise olmadan bu görevini yerine getiremez. Aziz İreneus’un episkoposlara atfettiği hakikat lütfu, Episkoposun bireysel bir nimeti değildir, Kilise tarafından yaşanan apostolik geleneğin Episkopos tarafından otantik bir şekilde ifade edilmesi olarak kabul edilir ve Episkoposların kesintisiz elçisel ardıllığı ile kanıtlanır.

Episkopos, Kilise’de hukuki değil, temsili anlamda Mesih’in temsilcisi olarak kabul edilir, çünkü Kilise Mesih’i temsil etmez, Kilise yeryüzündeki Mesih’tir. Aziz İgnatius Theoforos’un dediği gibi, “Episkopos nerede görünürse, cemaat de orada olsun. Nasıl ki Mesih nerede ise, Resuli Kilise de oradadır.” Bu nedenle, Episkopos her yerel Kilise’de Mesih’in Bedeninin görünen başıdır.

Günümüzde, Episkoposun ibadet etmek için tapınağa girdiğinde, bu olayın hem Birinci hem de İkinci Gelişinde Mesih’in dünyaya gelişini simgeleyen büyük bir litürjik olay olduğunu kim hatırlıyor veya biliyor? (Aziz Maksimos İman İkrarcısı).

 

Mesih’teki Birliğimiz

Episkoposun yerel Kilise ile olan birliği, İsa Mesih’in Kilise ile olan birliğini örnek alır ve bu yüzden İgnatius Theoforos, imanlılara “Rab, Babasız hiçbir şey yapmadı, birlik içinde kaldı, ne kendisi ne de havarileri aracılığıyla; siz de Episkopossuz ve ruhbanlar olmadan hiçbir şey yapmayın” der. Aynı şekilde “Episkoposa ve birbirinize itaat edin, Mesih’in Baba’ya bedence, havarilerin de Mesih’e, Baba’ya ve Kutsal Ruh’a itaat ettiği gibi, öyle ki birliğiniz hem bedensel hem de ruhsal olsun.”

Öyleyse, çobanlarımız için dua edelim ve İlahi İradenin gizemini gerçekleştirenlerin öğrencileri olup onlara itaat etmemiz için Kutsal Tanrı’ya yalvaralım.

 

Foni Kiriou (Rabbin Sesi) 27 no’lu broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 7 Temmuz 2024 Pazar günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilise topluluğu