/ Ayinler, dualar / Kutsal Pazartesi akşamının duası

Kutsal Pazartesi akşamının duası

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ (ΌΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ)

KUTSAL PAZARTESI AKSAMI (KUTSAL SALI GÜNÜNÜN  SEHER VAKTİ DUASΙDIR)

 

Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ ὁ Ἱερεὺς ἐκφωνεῖ· 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς (γ’).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον (γ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον (ιβ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

ΨΑΛΜΟΣ 19

Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου. Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ. Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν. Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

ΨΑΛΜΟΣ 20

Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτόν· ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου. Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ. Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε. Θήσεις αὐτοὺς εἰς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου· Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ. Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ μὴ δύνωνται στῆναι. Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν. Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.

 

 

 

Ruhani:

Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

 

Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

 

19. /20.Mezmur

Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!  Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin.  Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin!  Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!  O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.  Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş  arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz.  Onlar çöküyor, düşüyorlar; Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.  Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

 

20./21. Mezmur

 

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!  Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.   Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun.  Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür.  Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın.  Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun.  Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.  Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.  Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin.  Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar.  Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince.  Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον (γ’)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία…   

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοὶς βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ ἑκουσίως, τὴ ἐπωνύμω σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδης, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῶζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην, διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

ΙΕΡΕΥΣ: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς…

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ’). καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρὸς καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν…

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις…

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

ΞΑΨΑΛΜΟΣ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (ἐκ γ’)

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. (δίς)

ΨΑΛΜΟΣ 3

Κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου. Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι. Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου. Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι κύριος ἀντιλήμψεταί μου.

ΨΑΛΜΟΣ 37

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου· οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ. Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου· ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην. Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου· ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου. Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη. Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ. Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. Ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰκακούσῃ, Κύριε ὁ Θεός μου. Ὅτι εἶπα· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν. Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως· οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην. Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου. Mὴ ἐγκαταλίπης μὲ κύριε ὁ Θεός μου μὴ ἀποστὴς ἀπ’ ἐμοῦ Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου κύριε τῆς σωτηρίας μου

ΨΑΛΜΟΣ 62

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε. Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου. Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ· ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς· παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται. Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπη τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

Δόξα… Καὶ νύν…

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοὶ ὁ Θεὸς. (γ’) Κύριε, ἐλέησον. (γ’)  

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

ΨΑΛΜΟΣ 87

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου· εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου. Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε· προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν. Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου. Ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμέ. Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι; Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ; Κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε. Ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην. Ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με, ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα. Ἐμάκρυνας ἀπ᾿ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου

Εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου

ΨΑΛΜΟΣ 102

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν, ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ· εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Ἐν παντὶ τόπω τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ 142

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνη σου καὶ μὴ εἸσέλθης εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου. (2)

Τὸ πνεύμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῆ εὐθεῖᾳ.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu:

Halkını kurtar, ey Rab ve düşmanlarına karşı onlara zafer vererek mirasını kutlu kıl; ve Çarmıhın aracılığıyla Sen koru Sana bağlı olan ulusları.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Kendi iradenle Çarmıh üzerinde yükseltilmiş olan Sen, ey Mesih Tanrımız, şimdi Senin adını taşıyan yeni uluslar topluluğuna şefkatini bağışla. Kendi kudretinle onların düşmanlarına karşı zafer kazanmalarını sağlayıp dindar yöneticilerimizi mutlu et. Senin esenlik silahına, o yenilmez ganimetine birlik içinde sahip olsunlar.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey heybetli ve mahçup etmez koruyucu, ey Tanrı’nın iyi ve tüm övgüye layık Annesi, dualarımızı hor görme: Ortodoks halka güç ver: bizi yönetme görevi verdiğin kişileri kurtar ve onlara gökten zafer ver: çünkü sen Tanrı’ya vücut verdin, gerçekten tek kutsanmış olan.

Ruhani: Bize merhamet eyle, ey Tanrı…

Topluluk: Amin. Merhamet eyle ya Rab (ve her dilekten sonra)

Yine tüm dindar Ortodoks Hristiyanlar için dua edelim.

Yine Piskoposumuz…

Çünkü Sen merhametli ve insanlığı seven Tanrısın….

Topluluk: Rabbin adıyla kutsa, ey baba.

Ruhani:

Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçleme’ye yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Amin.

Okuyucu: Amin.

ALTI MEZMUR

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. (3 kez)

Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. (2 kez)

3. Mezmur

 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, Hele bana karşı ayaklananlar!   Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor.  Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından.  Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.  Korkum yok Çevremi saran binlerce düşmandan.  Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini.  Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin!   Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

 

 

37./38.Mezmur

 

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme!  Okların içime saplandı, Elin üzerime indi.  Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı.  Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.  Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli.  Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum.  Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk.  Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından.  Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil.  Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü.  Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar.  Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum;  Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm.  Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim!  Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!”  Düşmek üzereyim, Acım hep içimde.  Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum.  Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok.  İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, İyiliğin peşinde olduğum için.  Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!  Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!  Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!  Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

 

 

 

 

 

 

 

62./63.Mezmur

 

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum.  Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için.      Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.  Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım.  Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.  Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.  Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.  Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.  Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek,  Kılıcın ağzına atılacak, Çakallara yem olacak.  Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.  Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.  

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrιmιz, yücelik senindir. Ya Rab Merhamet Eyle (3 kere)

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

87./88. Mezmur

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.  Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.      Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim;  Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim.  Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın.  Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum.  Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum.  Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek?  Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?  Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?  Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor.  Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun?  Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi.  Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar.  Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek dostum karanlık kaldı.  

 

 

 

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.  

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

 

102./103. Mezmur

 

 

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!  RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!  Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren,  Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,  Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.  RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar.  Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı.  RAB sevecen ve lütfedendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.  Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.  Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez.  Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.  Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.  Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.  Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar.  İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir;  Rüzgar üzerine esince yok olur gider, Bulunduğu yer onu tanımaz.  Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,  Antlaşmasına uyan Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.  RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar.  RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!  RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları!  RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

 

 

 

 

 Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

 

142./143. Mezmur

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!  Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.  Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor.  Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan.  Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum.  Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış.  Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.  Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır.  Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum.  Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!  Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.  Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.  Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

 

 

 

Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.(2)

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοὶ ὁ Θεός (ἐκ γ’). Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοί.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya,  Yücelik senindir ey Tanrımız (3) Umudumuz RAB, yücelik senindir.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον. [καὶ μετὰ ἀπό κάθε αἴτηση]

 

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης…

 

 

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου…

 

 

 Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου…

 

 

 

Ὑπέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος)…

 

Ὑπέρ τῆς Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς του Κυρίου δεηθώμεν,

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων…

 

 

 

 

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων…

 

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς…

 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον…

 

 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου…

 

 

 

 

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

 

ΙΕΡΕΥΣ 

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα…

 

XΟΡΟΣ:  Ἀμήν.  

 

Ruhani:
Barışla Rabbimize yalvaralım.

Topluluk: (her duadan sonra tekrarlanιr)
Ya Rab merhamet eyle.

Semavi barιş ve ruhlarιmιzιn kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize yalvaralım.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in dyakosları, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize yalvaralım.

Μesih’in Kusal ve Βüyük Kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan müminler için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize yalvaralım.

Denizde, karada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

Her türlü sıkıntı,öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

Topluluk: Sana Ya Rab.

Ruhani: Çünkü her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

Topluluk: Amin.

Ἤχον πλ. δ’

κατ’ Ἤχον. λέγοντες πρότερον ἕνα ἐκ τῶν ἐφεξῆς Στίχων.

 Στίχ. α’. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

Στίχ. β’. Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

Στίχ. γ’. Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

Στίχ. δ’. Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.

Ἀλληλούϊα. (ἐκ γ’)

 

Haftanın makamına uygun ilahiler okunur, önünde de şu ayetler söylenir.

1.Ayet. Geceleri canım sana susar, evet, içimde ruhum seni özler; Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde ιşιktιr,

Aleluya (3)

 

2.Ayet. Yeryüzunde oturanlar doğruluğu öğrenin.

Aleluya(3)

3.Ayet. Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar. Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.

Aleluya(3)

4.Ayet.Dünyanın şanlılarına kütülük ekle,Rab, onlara kötülük ekle, dünyanın şanlılarına.

Aleluya(3)

 

Ὁ Ιερεύς, ψάλλοντας τό τροπάριον «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος» ἐξέρχεται τοῦ Ἅγίου Βήματος διά τῆς βορείας πύλης, κρατῶν τήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου καὶ λιτανεύων ταύτην ἐντός τοῦ ναοῦ, προπορευομένων λαμπαδούχων, ἐξαπτερύγων, καὶ εἶτα τοῦ Διακόνου θυμιῶντος. Ἐλθών εἰς τό μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου ὑπάρχει δισκέλιον (ἀναλόγιον) ηὐτρεπισμένον καὶ περιελθών τοῦτο τρίς. Εἶτα ἀποθέτει ἐπί τό ἀναλόγιον τήν εἰκόνα καὶ θυμιά σταυροειδῶς. Μετά κάνει τρίς μεγάλες μετάνοιες καὶ ἀσπάζεται τήν εἰκόνα. Ἀκολουθεῖ καὶ ὁ λαός.

Ἦχος πλ. δ’

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής, ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα. Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων σῶσον ἡμᾶς.  (εκ τρίτου)

Εἰς τό τέλος τοῦ α΄ λέγομεν «προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων σῶσον ἡμᾶς. »

Εἰς τό τέλος τοῦ β΄ «πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου (τοῦ Ναοῦ) σῶσον ἡμᾶς.»

Εἰς τό τέλος τοῦ γ΄ «διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.»

 

Ruhani elinde “Güvey” olarak adlandırılan ikonayla tüm kiliseye tütsü vermek üzere sol kapıdan çıkar, önünde ise mum yakan ve “eksapteriğa” tutan yardımcıları gider. Ruhani secde edip ikonayı öper ve kilisenin ortasında bulunan özel analogiona ikonayı yerleştirerek aşağıdaki ilahiyi söyler.

 

 

 

8.ton

İşte güvey, gecenin yarısında geliyor. Geldiğinde uyanιk bulacağı hizmetkara ne mutlu. Benzer şekilde layık değildir aldırış etmez bulacağı. Öyleyse dikkatli o ey  ruhum,  uyku sana galip gelmesin, ölüme de teslim edilmeyesin ve Krallιğın dışında bırakılmayasın. Uyandır kendini  ve şöyle haykır:  Kutsal, Kutsal, Kutsalsιn Sen Tanrιmιz Bedensiz Meleklerin aracιlιğιyla bize merhamet eyle.(3 kere)

1.kez ilahinin sonu: … Bedensiz Meleklerin aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

2.kez ilahinin sonu: … aziz (kilisenin ithaf edilmiş azizin adı) aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

2.kez ilahinin sonu: … Tanrι-doğuran’nιn aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι Σὸν τὸ κράτος, καὶ Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν. .

Κάθισμα  Ἦχος δ’

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ

Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν, τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν εὐτρεπίσωμεν, ἐν ἀρεταῖς ἐκλάμποντες καὶ πίστει ὀρθή, ἵνα ὡς αἱ φρόνιμοι, τοῦ Κυρίου παρθένοι, ἕτοιμοι εἰσέλθωμεν, σὺν αὐτῷ εἰς τοὺς γάμους, ὁ γὰρ Νυμφίος δῶρον ὡς Θεός, πᾶσι παρέχει τὸν ἄφθαρτον στέφανον.

Κάθισμα  Ἦχος δ’

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Βουλευτήριον Σωτήρ, παρανομίας κατὰ σοῦ, Ἱερεῖς καὶ Γραμματεῖς, φθόνω ἀθροίσαντες δεινῶς, εἰς προδοσίαν ἐκίνησαν τὸν Ἰούδαν, ὅθεν ἀναιδῶς, ἐξεπορεύετο, ἐλάλει κατὰ σοῦ, τοὶς παρανόμοις λαοίς. Τὶ μοὶ φησὶ παρέχετε, καγῶ ὑμῖν αὐτὸν παραδώσω εἰς χείρας ὑμῶν; Τῆς κατακρίσεως τούτου ῥύσαι, Κύριε τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κάθισμα  Ἦχος πλ. δ’

Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον

Ἰούδας τὴ γνώμη φιλαργυρεῖ, κατὰ τοῦ Διδασκάλου ὁ δυσμενής, κινεῖται βουλεύεται, μελετᾷ τὴν παράδοσιν, τοῦ φωτὸς ἐκπίπτει, τὸ σκότος δεχόμενος, συμφωνεῖ τὴν πράσιν, πωλεῖ τὸν ἀτίμητον, ὅθεν καὶ ἀγχόνην, ἀμοιβὴν ὧν πὲρ ἕδρα, εὑρίσκει ὁ ἄθλιος, καὶ ἐπώδυνον θάνατον. Τῆς αὐτοῦ ἡμᾶς λύτρωσαι, μερίδος Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρούμενος, τοὶς ἑορτάζουσι πόθω, τὸ ἄχραντον Πάθος σου. (δίς)

 

 RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

RUHANI:

Çünkü görkem, krallιk, güç ve şeref Senindir, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

TOPLULUK: Amin.

Kathisma 4.ton

Güveyi sevelim, kardeşler. Kandillerimizi erdem ve gerçek imanla yanar tutalιm, öyle ki Rab’bin bilge erdenleri gibi, bizler de güveyle birlikte O’nun düğün şölenine girmeye hazιr olabilelim. Çünkü güvey, Tanrι olarak, herkese çürümezlik tacι bağιşlιyor.

 

Kathisma 4.ton

Kâhinler ve yazıcılar kıskançlıkla sana karşı toplantı yaptılar, ey Kurtarıcı, Yahuda’yı ihaneye teşvik eden bir toplantı. Utanmadan çıkıp senin aleyhinde konuştu, suç işleyen bir halka: “O’nu elinize teslim edersem bana ne verirsiniz?” diyerek. Onun mahkûmiyetinden ruhlarımızı koru, ey RAB!

 

Kathisma 4.ton

Yahuda, aklına uyup parayı seviyor, inançsız olan, efendiye karşı harekete geçiyor. Ihaneti isteyip planlıyor. Karanlığı kabul ederek, ışıktan ayrı düşüyor. Fiyata razı olup paha biçilmez olanı satıyor. Sefil Yahuda, bu eyleminin karşılığında asılmayı ve korkunç bir ölümü kazanıyor. Senin lekesiz acılarını sevgi ile kutlayanlara günahların affını bağışlayarak,  bizleri Yahuda’nın payına düşenden kurtar, Mesih Tanrı.    

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Κ αὶ ὑπέρ του καταξιωθῆναι ἡμᾶς της ἀκροάσεως του ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ’).

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία. Ὀρθοῖ, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῶ Πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου το ἀνάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

Καὶ ὁ Ἱερεὺς ἀναγινώσκει τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου

Κεφ. 22: 15-46, 23: 1-39

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, συμβούλιον ἔλαβον οἱ Φαρισαῖοι κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν ῾Ηρῳδιανῶν, λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων· εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ; Γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν, εἶπε· Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. Καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη, καὶ ἡ ἐπιγραφή; Λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος. Τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος, Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. Καὶ ἀκούσαντες, ἐθαύμασαν· καὶ ἀφέντες αὐτὸν, ἀπῆλθον. ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν· Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. Ἦσαν δὲ παρ᾿ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά· ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή· ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι. Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος· «Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ, καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ;» οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς, Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, Νομικός, πειράζων αὐτὸν, καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.» Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.» Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; Λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυΐδ. Λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυΐδ ἐν Πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ, λέγων, «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;» Εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις, καὶ τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ, λέγων· Ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. Δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν· φιλοῦσι τὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Ῥαββὶ, Ῥαββί. Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ Πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν, ἔσται ὑμῶν διάκονος. Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν, ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται. Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν, ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες· Ὅς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. Μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; Καὶ· Ὅς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. Μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; Ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν· καὶ ὁ ὁμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον, καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. Ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ λέγετε· Εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν Προφητῶν. Ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς, ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς Προφήτας. Καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. Ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; Διὰ τοῦτο, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας, καὶ σοφοὺς, καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον, ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου, ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. ῾Ιερουσαλὴμ, ῾Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε; Ἰδοὺ, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Λέγω γὰρ ὑμῖν· οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

 

Ruhani:

Kutsal Incil okumalarιnι dinlememizi nasip etsin diye RAB Tanrιmιza yalvaralιm.

Topluluk: Ya Rab merhamet eyle.(3)

Bilgelik. Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: Ve senin Ruhunla.

 

Ruhani:

Mata tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma. Dikkat edelim.

 

Topluluk: Yücelik sana Rab, yücelik sana.

 

(Ruhani Seher vakti Duası’nın İncil bölümünü okur)

 

Matta 22: 15-46, 23: 1-39

Bunun üzerine Ferisiler çıkıp gittiler. İsa’yı, kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla bir düzen kurdular. Hirodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa’ya gelip, «Öğretmenimiz» dediler, «senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki ne dersin, söyle bize, Sezar’a vergi vermek Kutsal Yasa’ya uygun mu, değil mi?»
İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, «Ey ikiyüzlüler!» dedi. «Beni neden sınıyorsunuz? Vergi ödemekte kullandığınız parayı gösterin bana!» O’na bir dinar getirdiler. İsa onlara, «Bu resim, bu yazı kimin?» diye sordu. «Sezar’ın» dediler. O zaman İsa onlara, «Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını da Tanrı’ya verin» dedi.

Bu sözleri duyunca şaştılar, İsa’yı bırakıp gittiler. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler, aynı gün İsa’ya gelip şunu sordular: «Öğretmenimiz, Musa şöyle buyurmuştur: `Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün.’Aramızda yedi kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu yedi kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi.» İsa onlara, «Siz Kutsal Yazıları ve Tanrı’nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz» diye karşılık verdi. «Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı’nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? `Ben İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısıyım’ diyor. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır.» Bunları işiten halk, O’nun öğretişine şaşıp kaldı. Ferisiler, İsa’nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir Kutsal Yasa uzmanı, İsa’yı sınamak amacıyla O’na şunu sordu: «Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisi?» İsa ona şu karşılığı verdi: «`Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: `Komşunu kendin gibi sev.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.»  Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: «Mesih’le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O, kimin oğludur?» Onlar da, «Davut’un Oğlu» dediler.
İsa şöyle dedi: «O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh’tan esinlenerek O’ndan `Rab’ diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut:`Rab Rabbime dedi ki, 
Ben düşmanlarını
senin ayaklarının altına serinceye dek
sağımda otur.’ Davut O’ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut’un Oğlu olur?» İsa’ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de O’na bir şey sormaya cesaret edemedi. Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: «Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının omuzlarına koyarlar da, kendileri bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemezler.
«Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, muskalarını büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini `Rabbî’ diye çağırmalarından zevk duyarlar.
«Kimse sizi `Rabbî’ diye çağırmasın. Çünkü sizin bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye `Baba’ demeyin. Çünkü bir tek Babanız var, O da göksel Baba’dır. Kimse sizi `önder’ diye çağırmasın. Çünkü bir tek önderiniz var, O da Mesih’tir. Aranızda en üstün olan, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin Egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz! «Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri ve kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat daha cehennemlik yaparsınız.
«Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, `Tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.’ Budalalar, körler! Hangisi daha önemli, altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki, `Sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.’ Ey körler! Hangisi daha önemli, adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen, hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak, hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen, Tanrı’nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine ant içmiş olur.
«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa’nın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız!
«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, ama bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.
«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru kişilermiş gibi görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz.
«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yaparsınız, doğru kişilerin türbelerini donatırsınız. `Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik’ diyorsunuz. Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza siz kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin!
«Sizi yılanlar, sizi engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle, doğru kişi olan Habil’in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya’nın oğlu Zekeriya’nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.
«Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: `Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun!’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.»

 

 

 

 

 

 

 

Topluluk: Sana övgüler olsun, Rab, sana övgüler olsun.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  

Ν’ Ψαλμός χύμα

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Κοντάκιον  Ἦχος β’

Τὰ ἄνω ζητῶν

Τὴν ὥραν ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα, καὶ τὴν ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα, τὸ δοθὲν σοὶ τάλαντον, φιλοπόνως ἔργασαι ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καὶ κράζουσα. Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ.

Ὁ Οἶκος

Τὶ ῥαθυμεῖς ἀθλία ψυχή μου; τὶ φαντάζη ἀκαίρως μερίμνας ἀφελεῖς; τὶ ἀσχολεὶς πρὸς τὰ ῥέοντα; ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν ἀπάρτι, καὶ χωρίζεσθαι μέλλομεν τῶν ἐνταῦθα, ἕως καιρὸν κεκτημένη, ἀνάνηψον κράζουσα. Ἡμάρτηκά σοὶ Σωτήρ μου, μὴ ἐκκόψης με, ὥσπερ τὴν ἄκαρπον συκήν, ἀλλ’ ὡς εὔσπλαγχνος Χριστέ, κατοικτείρησον, φόβω κραυγάζουσαν. Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ.

Συναξάριον

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Τρίτη, τῆς τῶν δέκα Παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα.

Στίχοι

Τρίτη μεγίστη Παρθένους δέκα φέρει,

Νίκην φερούσας ἀδεκάστου Δεσπότου.

Ἀλλ’ ὧ Νυμφίε Χριστέ, μετὰ τῶν φρονίμων ἡμᾶς συναρίθμησον Παρθένων, καὶ τὴ ἐκλεκτή σου σύνταξον ποίμνη, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

 

Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ

Ὠδὴ η’  Ἦχος β’

Ὁ Εἱρμὸς

Τῶ δόγματι, τῶ τυραννικῶ, οἱ ὅσιοι τρεῖς Παῖδες μὴ πεισθέντες, ἐν τῇ καμίνω βληθέντες, Θεὸν ὡμολόγουν ψάλλοντες. Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον».

Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.

Ῥαθυμίαν, ἄποθεν ἡμῶν, βαλλώμεθα, καὶ φαιδραῖς ταὶς λαμπάσι, τῶ ἀθανάτω Νυμφίω Χριστῷ, ὕμνοις συναντήσωμεν. Εὐλογεῖτε βοῶντες, τὰ ἔργα τὸν Κύριον.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τόν Κύριον.

Ἱκανούσθω, τὸ κοινωνικόν, ψυχῆς ἡμῶν ἔλαιον ἐν ἀγγείοις, ὅπως ἐπάθλων μὴ θέντες καιρὸν ἐμπορίας, ψάλλωμεν. Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον.

Καὶ νῦν…

Τὸ τάλαντον, ὅσοι πρὸς Θεοῦ, ἐδέξασθε ἰσοδύναμον χάριν, ἐπικουρία τοῦ δόντος Χριστοῦ, αὐξήσατε ψάλλοντες. Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Καταβασία

Τῶ δόγματι, τῶ τυραννικῶ, οἱ ὅσιοι τρεῖς Παῖδες μὴ πεισθέντες, ἐν τῇ καμίνω βληθέντες, Θεὸν ὡμολόγουν ψάλλοντες. Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες, μεγαλύνωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Ὠδὴ θ’  Ὁ Εἱρμὸς

Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν, ἐν γαστρὶ χωρήσασα, καὶ χαρὰν τῶ Κόσμω κυήσασα, σὲ ὑμνοῦμεν, Παναγία Παρθένε.

Δόξα…

Τοὶς Μαθηταῖς ὁ ἀγαθός, γρηγορεῖτε ἔφησας, ἢ γὰρ ὥρα ἤξει ὁ Κύριος, ἀγνοεῖτε, ἀποδοῦναι ἑκάστω.

Καὶ νῦν…

Ἐν τῇ δευτέρα σου φρικτή, παρουσία Δέσποτα, δεξιοῖς προβάτοις μὲ σύνταξον, τῶν πταισμάτων, παριδῶν μου τὰ πλήθη.

Καταβασία

Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν, ἐν γαστρὶ χωρήσασα, καὶ χαρὰν τῶ Κόσμω κυήσασα, σὲ ὑμνοῦμεν, Παναγία Παρθένε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι Σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ

Ἐξαποστειλάριον Αὐτόμελον

Ψαλλόμενον ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους

Ἦχος γ’

Τὸν νυμφώνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σώσόν με. ( Ἐκ γ’)

Εἰς τοὺς Αἴνους

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος α’

Στίχος α΄Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτὼν μὲ ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων, καθάρισον Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σώσόν με ὡς φιλάνθρωπος.

Στίχος β΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα.

Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτὼν μὲ ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων, καθάρισον Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σώσόν με ὡς φιλάνθρωπος.

Ἦχος β’

Στίχος γ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνω.

Ὁ τὴ ψυχῆς ῥαθυμία νυστάξας, οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν, καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος, τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσης μοὶ Δέσποτα, ἀλλ’ ἐκτινάξας μου τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, καὶ ταὶς φρονίμοις συνεισάγαγε Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως. Κύριε δόξα σοί.

 Στίχος δ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Ὁ τὴ ψυχῆς ῥαθυμία νυστάξας, οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν, καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος, τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσης μοὶ Δέσποτα, ἀλλ’ ἐκτινάξας μου τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, καὶ ταὶς φρονίμοις συνεισάγαγε Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως. Κύριε δόξα σοί.

Δόξα… Καὶ νύν…

Ἦχος δ’

Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον, τὴν κατάκρισιν, ἀκούσασα ψυχή, μὴ κρυπτε λόγον Θεοῦ, κατάγγελλε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἵνα πλεονάζουσα τὸ χάρισμα, εἰσέλθης, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

OKUYUCU:

50./51. Mezmur

 Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem ki sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğret bana, beni mercan köşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

 

 

 

RUHANI:

Barışla Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her defasιnda)

RUHANI:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

RUHANI:

Çünkü Sen barış Krallısın ve ruhlarımızın Kurtarıcısın ve Sana övgüler sunarız, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

OKUYUCU

Kontakion 2.ton

Ey sefil ruh, son saatin yaklaştığıni anlayıp  incir ağacının kesilmesinden kork.  Sana verilen külçeyi gayretle işlet.  Uyanık durup haykır: Mesih’in güvey odasının dışında kalmayalım!

 

 

 

  IKOS

Niçin aylaklık ediyorsun, ey sefil ruhum? Hangi faydasız düşünceler senin hayallerde kaybolmana neden oluyor? Niçin kendini geçici şeylerle meşgul ediyorsun? Son saat yaklaştı ve dünyevi şeylerden ayrılacağız. Bu sebeple, henüz vakit varken harekete geçir kendini ve haykır:  Senin huzurunda günah işledim, ey Kurtarıcım.  Beni verimsiz incir ağacı gibi kesip atma. Şefkatinle, ey Mesih, Sana korku içinde yalvaran bana merhamet eyle.

Sinaksarion

Aziz ve Büyük Salı Günü, Mukaddes İncil’den, On Bâkire meselini anarız.

 

Mısrâlar

Devâsa Salı, on Bâkireyi,

Kimseyi kayırmayan Efendimiz’in zaferini anar,

Lâkin, ey Güvey Mesih, bizleri de akıllı Bâkirelerden say, ve seçilmiş sürüne dahil et, ve bize merhâmet eyle. Âmin.

 

 

Rahip Kozmas’ın Şiiri

8. Kaside, 2. Makam

İrmos

Zorbanın fermanına ikna olmayan ve fırına atılan Aziz üç Genç, ilahi söyleyerek Allah’ı ikrâr ediyorlar, Rab’bin işleri, Rab’bi övün.

Hamdolsun sana, ey Allah, hamdolsun.

Miskinliği, bizden çek, parlak mumlarla durup, ölümsüz Güvey Mesih’i ilahilerle karşılayalım, O’nun işleri, haykırarak övün Rab’bi.

Peder, Oğul ve Aziz Ruh olan Rab’bi överiz.

Ruhumuzun paydaşlığı için kaplarda yağ getirin, çünkü mücadele sırasında satın almaya vakit yok, ilahi söyleyelim,  Rab’bin işleri, Rab’bi övün.

Şimdi, dâima ve ebetler ebedince.

Rab’den talant alan siz hepiniz, onu bağışlayan Mesih’in yardımıyla, eş değerli lütfu arttırın, ilahiler söyleyerek,  Rab’bin işleri, Rab’bi övün.

Rab’bi över, yüceltir ve O’na tapınırız.

 

Katavasia

Zorbanın fermanına ikna olmayan ve fırına atılan Aziz üç Genç, ilahi söyleyerek Allah’ı ikrâr ediyorlar, Rab’bin işleri, Rab’bi övün. 

 

 

 

Diyakos

Allahdoğuran’ı ve Işığın Vâlidesini, ilahilerle, yüceltelim

Koro

9. Kaside, İrmos

Yere göğe sığmayan Allah’ı, rahmine sığdıran, ve dünyaya sevinci doğuran, pek Azize Bakire, sana ilâhiler söyleriz.

Peder, Oğul ve Aziz Ruh’a hamdolsun.

Öğrencilerine, ey Sâlih, ayık olun dedin, Rab’bin herkese (yaptıklarının) karşılığını vermeye geleceği saati, bilmiyorsunuz.

Şimdi, dâima ve ebetler ebedince.

Muhteşem, ikinci gelişinde, ey Efendi, sağındaki sürüye dahil et beni, günahlarımın çokluğunu, görmezden gelerek.

Katavasia

Yere göğe sığmayan Allah’ı, rahmine sığdıran, ve dünyaya sevinci doğuran, pek Azize Bakire, sana ilâhiler söyleriz. 

RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her defasιnda)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

   TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

 

Çünkü bütün göksel Güçler Seni över,  ve Sana yücelik sunarız, Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine.

 

TOPLULUK:

 

Eksapostilarion Aftomelon

Makamlı ve aheste terennüm edilir.

3. Makam

 

 

Güvey odanı, ey Kurtarıcım, seyrediyorum. Fakat içine girmek için kıyafetim yok. Ruhumun kıyafetini nurlandır. Ey Işıkveren ve beni kurtar (3 kere).

Övgülerde

1.Ton

1.Ayet: Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

Değersiz olan ben, kutsallarının görkemi içinde nasıl bulunabilirim?  çünkü onlarla birlikte güvey salonuna girmeye cesaret edersem, elbiselerim beni ele verir, düğün töreni için uygun değiller. Melekler beni zincirleyip dışarı atar.  Ruhumun kirliliğini temizle, ey Rab, ve insanlığa olan sevginle beni kurtar.

2.Ayet: Boru çalarak O’na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!

Değersiz olan ben, kutsallarının görkemi içinde nasıl bulunabilirim?  çünkü onlarla birlikte güvey salonuna girmeye cesaret edersem, elbiselerim beni ele verir, düğün töreni için uygun değiller. Melekler beni zincirleyip dışarı atar.  Ruhumun kirliliğini temizle, ey Rab, ve insanlığa olan sevginle beni kurtar.

2.Ton

3.Ayet: Tef ve dansla O’na övgüler sunun! Saz ve kavalla O’na övgüler sunun!

Ey güvey Mesih, ruhum tembellikte uyuya kaldı, erdemlerle yanan bir kandilim yok. Akılsız erdenler gibi, iş zamanında amaçsızca dolanıyorum. Ancak şefkatli kalbini bana kapama, ey efendi, uyandır beni, silkeleyip at ağır uykumu, beni bilge erdenlerle birlikte güvey odasına götür, öyle ki durmadan bayram yapıp şöyle haykıranların pak seslerini duyabileyim: ey Rab, yücelik sana!

4.Ayet: Zillerle O’na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun!

Ey güvey Mesih, ruhum tembellikte uyuya kaldı, erdemlerle yanan bir kandilim yok. Akılsız erdenler gibi, iş zamanında amaçsızca dolanıyorum. Ancak şefkatli kalbini bana kapama, ey efendi, uyandır beni, silkeleyip at ağır uykumu, beni bilge erdenlerle birlikte güvey odasına götür, öyle ki durmadan bayram yapıp şöyle haykıranların pak seslerini duyabileyim: ey Rab, yücelik sana!

 

 

Baba’ya…Simdi ve…

 

 

4.Ton

Külçesini saklayan adamın  nasıl mahkûm edildiğini duydun, ey ruhum.  Tanrı’nın sözünü saklama, O’nun mucizelerini duyur öyle ki  kayra armağanını arttırarak Rabbimizin sevincine katılabilesin.

RUHANI:

Sana övgüler yaraşιr, Rab Tanrımız, ve Seni yücelik sunarιz, Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve daima ve ebedlerin ebedine değin.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.   

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον               

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον              

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε  [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.  

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.  

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.                                  

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.  

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τω παντεφόρω σου όκκατι επιβλέπων επί πάσαν την κτίσιν, σοι εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου, άγιε αγίων· έκτεινον την χείρα σου την αόρατον εξ αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς· και ει τι ημάρτομεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Εἰς τὰ Ἀπόστιχα

Ἰδιόμελα  Ἦχος πλ. β’

Δεῦτε πιστοί, ἐπεργασώμεθα προθύμως τῶ Δεσπότη, νέμει γὰρ τοὶς δούλοις τὸν πλοῦτον, καὶ ἀναλόγως ἕκαστος, πολυπλασιάσωμεν, τὸ τῆς χάριτος τάλαντον. Ὁ μέν σοφίαν κομιείτω, δι’ ἔργων ἀγαθῶν. Ὁ δὲ λειτουργίαν λαμπρότητος ἐπιτελείσθω, κοινωνείτω δὲ τοῦ λόγου, πιστος τῶ ἀμυήτω, καὶ σκορπιζέτω τὸν πλοῦτον, πένησιν ἄλλος, οὕτω γὰρ τὸ δάνειον πολυπλασιάσομεν, καὶ ὡς οἰκονόμοι πιστοὶ τῆς χάριτος, δεσποτικῆς χαρὰς ἀξιωθῶμεν, αὐτῆς ἡμᾶς καταξίωσον, Χριστε ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος.

Στίχος α’. νεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ ηὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταὶς ἡμέραις ἡμῶν. Εὐφρανθείημεν, ἀνθ’ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά, καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου, καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.

Ὅταν ἔλθης ἐν δόξῃ μέτ’ Ἀγγελικῶν Δυνάμεων, καὶ καθίσης ἐν θρόνῳ Ἰησοῦ διακρίσεως, μὴ μὲ Ποιμὴν ἀγαθὲ διαχωρίσης, ὁδοὺς δεξιὰς γὰρ οἶδας, διεστραμμέναι δὲ εἰσιν αἱ εὐώνυμοι, μὴ οὖν ἐρίφοις με, τὸν τραχὺν τὴ ἁμαρτία συναπολέσης, ἀλλὰ τοὶς ἐκ δεξιῶν, συναριθμήσας προβάτοις, σώσόν με ὡς φιλάνθρωπος. 

Στίχος β’. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος, παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ὁ συγκαλέσας ἡμᾶς, πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν τοῦ νυμφώνός σου, τὴν δυσείμονά μου μορφήν, τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον, τὴ μεθέξει τῶν παθημάτων σου, καὶ στολὴν δόξης κοσμήσας, τῆς σῆς ὡραιότητος, δαιτυμόνα φαιδρὸν ἀνάδειξον, τῆς Βασιλείας σου ὡς εὔσπλαγχνος.

Δόξα… Καὶ νύν…

Ἦχος βαρὺς

Ἰδοὺ σοὶ τὸ τάλαντον, Δεσπότης ἐμπιστεύει ὁ ψυχή μου, φόβω δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῶ δεδωκότι, διάδος πτωχοίς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθη φωνῆς. Εἴσελθε ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσης μακαριας δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου, Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου Ὕψιστε·  τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ’)

Δόξα… Καὶ νύν…

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταὶς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα… Καὶ νύν…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοίς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὦς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὦς καὶ ἡμεῖς ἄφίεμεν τοὶς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥύσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

Κοντάκιον  Ἦχος β’

Τὰ ἄνω ζητῶν

Τὴν ὥραν ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα, καὶ τὴν ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα, τὸ δοθὲν σοὶ τάλαντον, φιλοπόνως ἔργασαι ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καὶ κράζουσα. Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ.

Κύριε ελέησον (ιβ΄) Δόξα… Καὶ νύν…

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Σοφία.

Ὁ ὤν εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμών, πάντοτε νῦν, και αεί, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχή

Ἐπουράνιε Βασιλεῦ, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν στερέωσον, τὴν Πίστιν στήριξον, τὰ Ἔθνη πράϋνον, τὸν Κόσμον εἰρήνευσον, τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν (ἢ Μονήν) ταύτην καλῶς διαφύλαξον, τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων τάξον, καὶ ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει παράλαβε, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Εἶτα τάς τρεῖς μεγάλας μετανοίας ποιοῦμεν, λέγοντες καθ’ ἑαυτούς, ἐν ἑκάστη ἀνά στίχον τῆς ἐπομένης εὐχής τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 Μετὰ δὲ ταύτας, ἑτέρας μικρὰς ιβ’, καὶ πάλιν μετάνοιαν μεγάλην μίαν, λέγοντες πάλιν τὸν τελευταῖον Στίχον τῆς ἀνωτέρω Εὐχῆς,

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δόξα σοι, Χριστέ  ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον(γ΄) Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπί τό ἑκούσιον Πάθος, διὰ τήν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτού Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ  πανευφήμων Αποστόλων, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ  πανευφήμου Ἀποστόλου Βαρνάβα – ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ  καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ  θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ) τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ  Ἄννης, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ  σώσαι ῆμᾶς, ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος καὶ  ἐλεήμων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι᾿ εὐχών τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σώσον ῆμᾶς.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν

Okuyucu:

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni överiz, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Amin. Her gün Seni övüyor, adını anıyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahι günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrιsι, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab bana emirlerini öğret, Mübareksin Ya Rab bana yasalarını anlat, Mübareksin ey Kutsal olan doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

 

 

RUHANİ
Rab’ba yalvarışımızı tamamlayalım.

TOPLULUK
Ya Rab merhamet eyle.

RUHANİ

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar,merhamet eyle ve koru.

TOPLULUK:
Ya Rab merhamet eyle.

RUHANİ :
Tüm günün eksiksiz, kutsal barış içinde ve günahsız olmasını Rab’bimizden dileyelim.

TOPLULUK:

Bağış eyle, Ya Rab(her dilekten sonra)

RUHANİ :

Barış meleğinin güvenilir yol gösteren, can ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rab’bimizden dileyelim.

Günah ve suçlarımızın özür ve bağışlanmasını Rab’bimizden dileyelim.

Ruhumuza iyi ve yararlı olan ve dünyada barışı Rab’bimizden dileyelim.

 

Yaşamımızın kalanının barış ve tövbeyle geçmesini Rabbimizden dileyelim.

Yaşam sonumuzun Hristiyanca, acısız şerefli ve barış içinde olmasını ve Mesih’in korkutucu yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’bimizden dileyelim.

Çok kutsal, tertemiz çok kutsanmış, şanlı Efendimiz, Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire kalan Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi ve bir birimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

 

TOPLULUK: Sana Ya Rab.

Çünkü şefkat, merhamet ve insanseverlik Allahısın ve Sana hamdederiz, Peder’e, Oğul’a ve Aziz Ruh’a, şimdi, dâima ve ebetler ebedince.

TOPLULUK: Âmin.

RUHANİ: Hepinize selâmet olsun.

TOPLULUK: Ve senin ruhuna.

RUHANİ: Başlarımızı Rab’be eğelim.

TOPLULUK: Sana, ya Rab.

 

 

 

RUHANİ:

 

Yüceleri mesken eylemiş ve alçakları teftiş eden ve her şeye hakim bakışıyla tüm yaratılışı gözeten Aziz Rab, Sana bedenimizin ve ruhumuzun boynunu eğip yakarıyoruz, Azizlerin Azizi, mukaddes konutundan görünmez elini uzat ve bizleri mübarek kıl; bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı da salih ve insansever Allah olarak affet, Sen ki bizlere dünyevî ve dünyayı aşan nimetlerini bahşedensin.

 

Bizi kurtarmak ve bize merhamet etmek Sana mahsustur, Allah’ımız ve Sana hamdederiz,  Peder’e, Oğul’a ve Aziz Ruh’a, şimdi, dâima ve ebetler ebedince.

 

 

TOPLULUK: Âmin.

APOSTIHA

 

2.ton

Gelin, imanlılar efendi için şevkle çalışalım çünkü hizmetkârlarına servet dağıtıyor. Her birimiz yeteneğine göre, kayra külçesini çoğaltsın: birimiz hayır işleri aracılığıyla bilgelikle donansın; diğeri görkem içinde bir tören kutlasın, biri servetini yoksullara dağıtır; diğeri, bilgisiz olanlara sözü ulaştırır.  Böylece bize emanet edileni çoğaltacağız, ve kayranın güvenilir kâhyaları olarak, efendinin sevincine layık kılınacağız. Bizi buna layık kıl, ey Tanrımız Mesih, insanlığa olan sevginle.

 

1.Ayet: Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz  boyunca sevinçle haykıralım.  Kaç gün bizi  sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse, O kadar sevindir bizi.  Yaptıkların kullarına, görkemin onların çocuklarına görünsün.

 

İsa, göksel orduyla, yücelik içinde geldiğinde, ve yargılamak için tahta oturduğunda, beni uzaklaştırıp kovma, iyi çoban, çünkü sağ tarafındaki yolları bilirsin,  ancak sol tarafındakiler yanlış yöne götürür.  Günah yüzünden sertleşmiş olsam da, beni keçilerle birlikte yok etme, ancak beni sağ tarafındaki koyunlardan say ve insanlığa olan sevginle beni kurtar.

2.Ayet: Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Tüm insanlardan daha güzelsin, ey güvey. bizleri davet ettin, güvey odandaki ruhsal şölene. Acılarına katıldığım için, günahlarımın çirkin giysisini çıkar üstümden, beni Krallığında  misafir olarak gösteren, güzelliğinin yüce elbisesini giydir bana, merhametli Rab.

Baba’ya…Simdi…

 

Ağır makam

Işte, efendi sana külçe teslim etti, ey ruhum, armağanı korkuyla al, yoksula vererek, sana külçe verene borcunu öde, ve Rabbi arkadaş edin. Oyle ki yücelik içinde geldiğinde, O’nun sağ tarafında durabilesin ve o’nun kutlu sesini duyabilesin: Rabbinin sevincine katıl, ey  hizmetkârım! Yanlış yola girmiş olsam da beni buna layık kıl, ey kurtarıcı, sonsuz merhametinle.

Ruhani:

Ya RAB, sana şükretmek, Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, sabah sevgini, gece sadakatiniduyurmak ne güzel!

Okuyucu:

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Amin

Kontakion 2.ton

 

 

Ey sefil ruh, son saatin yaklaştığıni anlayıp  incir ağacının kesilmesinden kork. Sana verilen külçeyi gayretle işlet. Uyanık durup haykır: Mesih’in güvey odasının dışında kalmayalım!

 

Merhamet eyle ya Rab (12kere) Baba’ya…Simdi…

Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Överiz seni gerçek Tanrı-doğuran.

Tanrι adına kutsa, ey peder.

RUHANI: Bilgelik.

 

 

Sensin, Mesih Allah’ımız her zaman, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince mübârek Olan.

 

Dua

Εy Semâvi kral, imanlı ileri gelenlerimizi sağlam kıl, İnancı destekle, halkları yumuşat, dünyaya selâmet ver, kutsal Kilise’ni (ya da Manastırı’nı) hayırla esirge, intikal etmiş pederlerimizi ve kardeşlerimizi Doğruların çadırlarına (meskenlerine) yerleştir, bizleri de salih ve insansever olarak tövbe ve günah itirafı vaziyetinde teslim al.

 

(Üç defa tam secde edilir)

 

 

Ey Rab ve hayatımın efendisi, beni ruhsal işsizlikten ( tembellik ) meraklılıktan, başta olma sevgisinden ve dedikodu dan arındır.
Ve ben günahkar kuluna iffetlik ruhu, mütevazi bir fikir, sabır ve sevgi bağışla.

Evet ey Kralım ve Tanrım, bana günahlarımı ve ayıplarımı görmemi ve kardeşlerimi yargılamamayı bağışla.
Çünkü sen sonsuzluğa kadar mübareksin. AMİN
Aziz Suriyeli Efram’ın tövbe duası.

(12 kere secde edilir)

Evet ey Kralım ve Tanrım, bana günahlarımı ve ayıplarımı görmemi ve kardeşlerimi yargılamamayı bağışla.
Çünkü sen sonsuzluğa kadar mübareksin. AMİN
Aziz Suriyeli Efram’ın tövbe duası.

Yücelik sana, Mesih Tanrı, umudumuz, yücelik sana.

TOPLULUK:

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin. Amin

Merhamet eyle ya Rab (3) Peder, kutsa.

RUHANI:

Bizlerin kurtuluşu için kendi rızasıyla Çileye yürüyen Rab, Gerçek Allah’ımız Mesih, tamâmen temiz ve tamâmen lekesiz azize Vâlidesi’nin, değerli ve hayatveren Haç’ın gücüyle, îtibarlı, semâvi ve bedensiz güçlerin korumalarıyla, îtibarlı, izzetli Peygamber ve öncü Vaftizci Yahya’nın, Aziz, izzetli, ve gayet iyi üne sâhip Elçilerin, Aziz, izzetli ve gayet iyi üne sâhip, pek aziz İstanbul Kilisesi’nin kurucusu ve koruyucusu Elçi Andreas’ın, Aziz, izzetli ve muzaffer Şehitlerin, Aziz ve ilâhi Pederlerimizin, (kilisenin Azizinin), Ata-i Allah Aziz ve doğru İoakim ve Anna’nın, bugün andığımız Aziz ve sadık Yusuf’un ve bütün Azizlerin yakarışlarıyla, sâlih, insansever ve merhametli Allah olarak, bizlere merhamet eyle ve kurtar.

 

RUHANI: Kutsal pederlerimizin dualarıyla Tanrımız Rab Isa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar.

 

TOPLULUK: Amin.