/ Ayinler, dualar / Kutsal Salı –Güvey Töreni

Kutsal Salı –Güvey Töreni

Kutsal Salı –Güvey Töreni

 

Güveyi sevelim, kardeşler. Kandillerimizi erdem ve gerçek imanla yanar tutalιm, öyle ki Rab’bin bilge erdenleri gibi, bizler de güveyle birlikte O’nun düğün şölenine girmeye hazιr olabilelim. Çünkü güvey, Tanrι olarak, herkese çürümezlik tacι bağιşlιyor.

Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν, τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν εὐτρεπίσωμεν, ἐν ἀρεταῖς ἐκλάμποντες καὶ πίστει ὀρθή, ἵνα ὡς αἱ φρόνιμοι, τοῦ Κυρίου παρθένοι, ἕτοιμοι εἰσέλθωμεν, σὺν αὐτῷ εἰς τοὺς γάμους, ὁ γὰρ Νυμφίος δῶρον ὡς Θεός, πᾶσι παρέχει τὸν ἄφθαρτον στέφανον.

Kâhinler ve yazıcılar kıskançlıkla sana karşı toplantı yaptılar, ey Kurtarıcı, Yahuda’yı ihaneye teşvik eden bir toplantı. Utanmadan çıkıp senin aleyhinde konuştu, suç işleyen bir halka: “O’nu elinize teslim edersem bana ne verirsiniz?” diyerek. Onun mahkûmiyetinden ruhlarımızı koru, ey RAB!

Βουλευτήριον Σωτήρ, παρανομίας κατὰ σοῦ, Ἱερεῖς καὶ Γραμματεῖς, φθόνω ἀθροίσαντες δεινῶς, εἰς προδοσίαν ἐκίνησαν τὸν Ἰούδαν, ὅθεν ἀναιδῶς, ἐξεπορεύετο, ἐλάλει κατὰ σοῦ, τοὶς παρανόμοις λαοίς. Τὶ μοὶ φησὶ παρέχετε, καγῶ ὑμῖν αὐτὸν παραδώσω εἰς χείρας ὑμῶν; Τῆς κατακρίσεως τούτου ῥύσαι, Κύριε τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Yahuda, aklına uyup parayı seviyor. inançsız olan, efendiye karşı harekete geçiyor.Ihaneti isteyip planlıyor. Karanlığı kabul ederek, ışıktan ayrı düşüyor. Fiyata razı olup paha biçilmez olanı satıyor. Sefil yahuda, bu eyleminin karşılığında asılmayı ve korkunç bir ölümü kazanıyor.Senin lekesiz acılarını sevgi ile kutlayanlara günahların affını bağışlayarak, bizleri Yahuda’nın payına düşenden kurtar, Mesih Tanrı.    

Ἰούδας τὴ γνώμη φιλαργυρεῖ, κατὰ τοῦ Διδασκάλου ὁ δυσμενής, κινεῖται βουλεύεται, μελετᾷ τὴν παράδοσιν, τοῦ φωτὸς ἐκπίπτει, τὸ σκότος δεχόμενος, συμφωνεῖ τὴν πράσιν, πωλεῖ τὸν ἀτίμητον, ὅθεν καὶ ἀγχόνην, ἀμοιβὴν ὧν πὲρ ἕδρα, εὑρίσκει ὁ ἄθλιος, καὶ ἐπώδυνον θάνατον. Τῆς αὐτοῦ ἡμᾶς λύτρωσαι, μερίδος Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρούμενος, τοὶς ἑορτάζουσι πόθω, τὸ ἄχραντον Πάθος σου. (δίς)        

Niçin aylaklık ediyorsun, ey sefil ruhum? Hangi faydasız düşünceler senin hayallerde kaybolmana neden oluyor? Niçin kendini geçici şeylerle meşgul ediyorsun?

Son saat yaklaştı ve dünyevi şeylerden ayrılacağız. Bu sebeple, henüz vakit varken harekete geçir kendini ve haykır: Senin huzurunda günah işledim, ey Kurtarıcım. Beni verimsiz incir ağacı gibi kesip atma. Şefkatinle, ey Mesih, Sana korku içinde yalvaran bana merhamet eyle.

Ὁ Οἶκος

Τὶ ῥαθυμεῖς ἀθλία ψυχή μου; τὶ φαντάζη ἀκαίρως μερίμνας ἀφελεῖς; τὶ ἀσχολεὶς πρὸς τὰ ῥέοντα; ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν ἀπάρτι, καὶ χωρίζεσθαι μέλλομεν τῶν ἐνταῦθα, ἕως καιρὸν κεκτημένη, ἀνάνηψον κράζουσα. Ἡμάρτηκά σοὶ Σωτήρ μου, μὴ ἐκκόψης με, ὥσπερ τὴν ἄκαρπον συκήν, ἀλλ’ ὡς εὔσπλαγχνος Χριστέ, κατοικτείρησον, φόβω κραυγάζουσαν. Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ.

Değersiz olan ben, kutsallarının görkemi içinde nasıl bulunabilirim? çünkü onlarla birlikte güvey salonuna girmeye cesaret edersem, elbiselerim beni ele verir,düğün töreni için uygun değiller. Melekler beni zincirleyip dışarı atar.  Ruhumun kirliliğini temizle, ey Rab, ve insanlığa olan sevginle beni kurtar. (iki kere)

Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτὼν μὲ ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων, καθάρισον Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σώσόν με ὡς φιλάνθρωπος.

Ey güvey Mesih, ruhum tembellikte uyuya kaldı, erdemlerle yanan bir kandilim yok. Akılsız erdenler gibi, iş zamanında amaçsızca dolanıyorum. Ancak şefkatli kalbini bana kapama, ey efendi, uyandır beni, silkeleyip at ağır uykumu, beni bilge erdenlerle birlikte güvey odasına götür, öyle ki durmadan bayram yapıp şöyle haykıranların pak seslerini duyabileyim: ey Rab, yücelik sana! (2 kere)

Ὁ τὴ ψυχῆς ῥαθυμία νυστάξας, οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν, καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος, τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσης μοὶ Δέσποτα, ἀλλ’ ἐκτινάξας μου τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, καὶ ταὶς φρονίμοις συνεισάγαγε Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως. Κύριε δόξα σοί.

Külçesini saklayan adamın  nasıl mahkûm edildiğini duydun, ey ruhum.  Tanrı’nın sözünü saklama, O’nun mucizelerini duyur öyle ki  kayra armağanını arttırarak Rabbimizin sevincine katılabilesin.

Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον, τὴν κατάκρισιν, ἀκούσασα ψυχή, μὴ κρυπτε λόγον Θεοῦ, κατάγγελλε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἵνα πλεονάζουσα τὸ χάρισμα, εἰσέλθης, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου.

Gelin, imanlılar efendi için şevkle çalışalım çünkü hizmetkârlarına servet dağıtıyor. Her birimiz yeteneğine göre, kayra külçesini çoğaltsın: birimiz hayır işleri aracılığıyla bilgelikle donansın; diğeri görkem içinde bir tören kutlasın, biri servetini yoksullara dağıtır; diğeri, bilgisiz olanlara sözü ulaştırır.  Böylece bize emanet edileni çoğaltacağız, ve kayranın güvenilir kâhyaları olarak, efendinin sevincine layık kılınacağız. Bizi buna layık kıl, ey Tanrımız Mesih, insanlığa olan sevginle.

Δεῦτε πιστοί, ἐπεργασώμεθα προθύμως τῶ Δεσπότη, νέμει γὰρ τοὶς δούλοις τὸν πλοῦτον, καὶ ἀναλόγως ἕκαστος, πολυπλασιάσωμεν, τὸ τῆς χάριτος τάλαντον. Ὁ μέν σοφίαν κομιείτω, δι’ ἔργων ἀγαθῶν. Ὁ δὲ λειτουργίαν λαμπρότητος ἐπιτελείσθω, κοινωνείτω δὲ τοῦ λόγου, πιστος τῶ ἀμυήτω, καὶ σκορπιζέτω τὸν πλοῦτον, πένησιν ἄλλος, οὕτω γὰρ τὸ δάνειον πολυπλασιάσομεν, καὶ ὡς οἰκονόμοι πιστοὶ τῆς χάριτος, δεσποτικῆς χαρὰς ἀξιωθῶμεν, αὐτῆς ἡμᾶς καταξίωσον, Χριστε ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος.

Isa, göksel orduyla, yücelik içinde geldiğinde, ve yargılamak için tahta oturduğunda, beni uzaklaştırıp kovma, iyi çoban, çünkü sağ tarafındaki yolları bilirsin,  ancak sol tarafındakiler yanlış yöne götürür.  Günah yüzünden sertleşmiş olsam da, beni keçilerle birlikte yok etme, ancak beni sağ tarafındaki koyunlardan say ve insanlığa olan sevginle beni kurtar.

Ὅταν ἔλθης ἐν δόξῃ μέτ’ Ἀγγελικῶν Δυνάμεων, καὶ καθίσης ἐν θρόνῳ Ἰησοῦ διακρίσεως, μὴ μὲ Ποιμὴν ἀγαθὲ διαχωρίσης, ὁδοὺς δεξιὰς γὰρ οἶδας, διεστραμμέναι δὲ εἰσιν αἱ εὐώνυμοι, μὴ οὖν ἐρίφοις με, τὸν τραχὺν τὴ ἁμαρτία συναπολέσης, ἀλλὰ τοὶς ἐκ δεξιῶν, συναριθμήσας προβάτοις, σώσόν με ὡς φιλάνθρωπος. 

Tüm insanlardan daha güzelsin, ey güvey. bizleri davet ettin, güvey odandaki ruhsal şölene. Acılarına katıldığım için, günahlarımın çirkin giysisini çıkar üstümden, beni Krallığında  misafir olarak gösteren, güzelliğinin yüce elbisesini giydir bana, merhametli Rab.

Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος, παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ὁ συγκαλέσας ἡμᾶς, πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν τοῦ νυμφώνός σου, τὴν δυσείμονά μου μορφήν, τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον, τὴ μεθέξει τῶν παθημάτων σου, καὶ στολὴν δόξης κοσμήσας, τῆς σῆς ὡραιότητος, δαιτυμόνα φαιδρὸν ἀνάδειξον, τῆς Βασιλείας σου ὡς εὔσπλαγχνος.

Işte, efendi sana külçe teslim etti, ey ruhum, armağanı korkuyla al, yoksula vererek, sana külçe verene borcunu öde, ve Rabbi arkadaş edin. Oyle ki yücelik içinde geldiğinde, O’nun sağ tarafında durabilesin ve o’nun kutlu sesini duyabilesin: Rabbinin sevincine katıl, ey  hizmetkârım! Yanlış yola girmiş olsam da beni buna layık kıl, ey kurtarıcı, sonsuz merhametinle.

Ἰδοὺ σοὶ τὸ τάλαντον, Δεσπότης ἐμπιστεύει ὁ ψυχή μου, φόβω δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῶ δεδωκότι, διάδος πτωχοίς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθη φωνῆς. Εἴσελθε ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσης μακαριας δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου, Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

 

Kutsal Salı –Güvey Töreni