/ Ayinler, dualar / Oruç Döneminde okunan Gece Duası

Oruç Döneminde okunan Gece Duası

Oruç Döneminde okunan Gece Duası

 

MΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ                                               ORUÇ DÖNEMINDE

                                            OKUNAN GECE DUASI                                                                                                             

                                                                                                                                               (sadece Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe geceleri)

Ιερεύς:

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Αναγνώστης Αμήν.

Ιερεύς: Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορτηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Αναγνώστης: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (εκ γ’)

Δόξα… Καί νύν…

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι καί ίασαι τάς ασθενείας ημών,  ένεκεν τού ονόματός σου.  Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξα… Καί νύν…

Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέλημά σου, ώς εν ουρανώ, καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ώς καί ημείς άφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Ιερεύς: Ότι σού εστιν η βασιλεία…

Αμήν.

Κύριε ελέησον ιβ’

Δόξα… Και νυν…

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ, Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.

Ruhani:

 

Kutludur Tanrımız her zaman, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 

Topluluk: Amin

 

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

 

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

 

Okuyucu: Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

ΨΑΛΜΟΣ Δ’ (4)

Εν τώ επικαλείσθαί με εισήκουσάς μου, ο Θεός τής δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτυνάς με.

 Οικτείρησόν με, καί εισάκουσον τής προσευχής μου.

 Υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; ίνα τί αγαπάτε ματαιότητα, καί ζητείτε ψεύδος;

Καί γνώτε, ότι εθαυμάστωσε Κύριος τόν όσιον αυτού, Κύριος εισακούσεταί μου, εν τώ κεκραγέναι με πρός αυτόν.

Οργίζεσθε, καί μή αμαρτάνετε, ά λέγετε εν ταίς καρδίαις υμών, επί ταίς κοίταις υμών κατανύγητε,

 Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης, καί ελπίσατε επί Κύριον.

 Πολλοί λέγουσι, Τίς δείξει ημίν τά αγαθά;

Εσημειώθη εφ’ ημάς τό φώς τού προσώπου σου, Κύριε, έδωκας ευφροσύνην εις τήν καρδίαν μου, Από καρπού σίτου, οίνου καί ελαίου αυτών επληθύνθησαν.

Εν ειρήνη επί τό αυτό κοιμηθήσομαι, καί υπνώσω,   Ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώ κισάς με.

 

4. Mezmur

 

Sana seslenince yanıt ver bana, Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde, Lütfet bana, kulak ver duama. 

Ey insanlar, ne zamana dek onurumu utanca çevireceksiniz? Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek, yalan peşinde koşacaksınız?

Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır, ne zaman seslensem, duyar beni.

Korkuyla titreyin, günah işlemeyin; İyi düşünün yatağınızda, susun.

Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB’be, O’na güvenin.

“Kim bize iyilik yapacak?” diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat! Öyle bir sevinç verdin ki bana, onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

Esenlik içinde yatar uyurum, çünkü yalnız sen, ya RAB, güvenlik içinde tutarsın beni.

 

ΨΑΛΜΟΣ ς’ (6)

Κύριε, μή τώ θυμώ σου ελέγξης με, μηδέ τή οργή σου παιδεύσης με.

Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενής ειμι ίασαί με, Κύριε, ότι εταράχθη τά οστά μου, καί η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, καί σύ, Κύριε, έως πότε;

Επίστρεψον, Κύριε, ρύσαι τήν ψυχήν μου, σώσόν με ένεκεν τού ελέους σου.

Ότι ουκ έστιν εν τώ θανάτω ο μνημονεύων σου, εν δέ τώ άδη τίς εξομολογήσεταί σοι;

Eκοπίασα εν τώ στεναγμώ μου, λούσω καθ’ εκάστην νύκτα τήν κλίνην μου, ενδάκρυσί μου τήν στρωμνήν μου βρέξω.

Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάσι τοίς εχθροίς μου.

Απόστητε απ’ εμού πάντες οι εργαζόμενοι τήν ανομίαν, ότι εισήκουσε Κύριος τής φωνής τού κλαυθμού μου, Ήκουσε Κύριος τής δεήσεώς μου, Κύριος τήν προσευχήν μου προσεδέξατο.

Αισχυνθείησαν και ταραχθείησαν πάντες οι εχθροί μου, αποστραφείησαν καί καταισχυνθείησαν σφόδρα διά τάχους.

 

6.Mezmur

 

 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni, gazapla yola getirme.

Lütfet bana, ya RAB, bitkinim; Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

Çok acı çekiyorum. Ah, ya RAB! Ne zamana dek sürecek bu?

Gel, ya RAB, kurtar beni, yardım et sevginden dolayı.

Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz, kim şükür sunar sana ölüler diyarından?

İnleye inleye bittim, döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan, yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.

Kederden gözlerimin feri sönüyor, zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.

Ey suç işleyenler, uzak durun benden, çünkü RAB ağlayışımı işitti.

Yalvarışımı duydu, duamı kabul etti.

Bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak, ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 

 

ΨΑΛΜΟΣ ΙΒ’ (Ι2)

 Έως πότε, Κύριε, επιλήση μου εις τέλος; έως πότε αποστρέφεις τό πρόσωπόν σου απ’ εμού;

Έως τίνος θήσομαι βουλάς εν ψυχή μου, οδύνας εν καρδία μου, ημέρας καί νυκτός;

 Έως πότε υψωθήσεται ο εχθρός μου επ’ εμέ; Επίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριε, ο Θεός μου.

Φώτισον τούς οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπη ο εχθρός μου, Ίσχυσα πρός αυτόν.

Οι θλίβοντές με αγαλλιάσονται, εάν σαλευθώ, εγώ δέ, επί τώ ελέει σου ήλπισα.

Αγαλλιάσεται η καρδία μου επί τώ σωτηρίω σου, άσω τώ Κυρίω τώ ευεργετήσαντί με, καί ψαλώ τώ ονόματι Κυρίου του Υψίστου.

Καί πάλιν

Έπίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριε, ο Θεός μου.

Φώτισον τούς οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπη ο εχθρός μου, Ίσχυσα πρός αυτόν.

 

12/13 Mezmur

Ne zamana dek, ya RAB, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Gör halimi, ya RAB, yanıt ver, Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım, “Onu yendik!” demesin.

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Ben senin sevgine güveniyorum.

Yüreğim kurtarışınla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB, çünkü iyilik ettin bana.

 

Tekrar

Gör halimi, ya RAB, yanıt ver, Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım, “Onu yendik!” demesin,

 

Δόξα… Καί νύν…

Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Δόξα σοι ο Θεός, Μετανοίας (γ’),

 Κύριε, ελέησον (γ’), Δόξα… Καί νύν…

 

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.

Aleluya (Rabb’i övün) Yücelikler Sana ey Tanrι.

{űç kere söylenir ve űç kere secde edilir}

 

Ya Rab merhamet eyle (űç kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.Amin.

ΨΑΛΜΟΣ ΚΔ’ (24)

Πρός σέ, Κύριε, ήρα τήν ψυχήν μου, ο Θεός μου, επί σοί πέποιθα, μή καταισχυνθείην εις τόν αιώνα.

Μηδέ καταγελασάτωσάν με οι εχθροί μου, καί γάρ πάντες οι υπομένοντές σε, ου μή καταισχυνθώσιν.

Αισχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενής, Τάς οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, καί τάς τρίβους σου δίδαξόν με.

Οδήγησόν με επί τήν αλήθειάν σου, καί δίδαξόν με, ότι σύ εί ο Θεός ο σωτήρ μου, καί σέ υπέμεινα όλην τήν ημέραν.

Μνήσθητι τών οικτιρμών σου, Κύριε, καί τά ελέη σου, ότι από τού αιώνός εισιν.

Αμαρτίας νεότητός μου καί αγνοίας μου μή μνησθής.

ΚαΚατά τό έλεός σου μνήσθητί μου σύ, ένεκεν τής χρηστότητός σου, Κύριε,

Χρηστός καί ευθύς ο Κύριος, διά τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδώ.

ΟδΟδηγήσει πραείς εν κρίσει, διδάξει πραείς οδούς αυτού.

ΠάΠάσαι αι οδοί Κυρίου έλεος, καί αλήθεια τοίς εκζητούσι τήν διαθήκην αυτού, καί τά μαρτύρια αυτού.

Ένεκεν τού ονόματός σου, Κύριε, καί ιλάσθητι τή αμαρτία μου, πολλή γάρ εστι.

Τίς εστιν άνθρωπος ο φοβούμενος τόν Κύριον; νομοθετήσει αυτώ εν οδώ ή ηρετίσατο.

Η ψυχή αυτού εν αγαθοίς αυλισθήσεται, καί τό σπέρμα αυτού κληρονομήσει γήν,

Κραταίωμα Κύριος τών φοβουμένων αυτόν, καί η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτοίς.

Οι οφθαλμοί μου διά παντός πρός τόν Κύριον, ότι αυτός εκσπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου.

Επίβλεψον επ’ εμέ, καί ελέησόν με, ότι μονογενής καί πτωχός ειμι εγώ,

Αι θλίψεις τής καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ τών αναγκών μου εξάγαγέ με.

Ίδε τήν ταπείνωσίν μου, καί τόν κόπον μου, καί άφες πάσας τάς αμαρτίας μου,

Ίδε τούς εχθρούς μου, ότι επληθύνθησαν, καί μίσος άδικον εμίσησάν με.

Φύλαξον τήν ψυχήν μου, καί ρύσαί με, μή καταισχυνθείην ότι ήλπισα επί σέ.

 Άκακοι καί ευθείς εκολλώντό μοι, ότι υπέμεινά σε, Κύριε.

Λύτρωσαι, ο Θεός, τόν Ισραήλ εκ πασών τών θλίψεων αυτού.

24/25.Mezmur

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum, Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni.

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!     3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın. Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir.

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende.

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

RAB iyi ve doğrudur, onun için günahkârlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara.

RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır. Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

Kim RAB’den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir.

Gönenç içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek.

RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını.

Gözlerim hep RAB’dedir, çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

Halime bak, lütfet bana; çünkü garip ve mazlumum.

Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, kurtar beni dertlerimden!

Üzüntüme, acılarıma bak, bütün günahlarımı bağışla!

 

Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, nasıl da benden nefret ediyorlar!

Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

Dürüstlük, doğruluk korusun beni, çünkü umudum sendedir.

Ey Tanrı, kurtar İsrail’I bütün sıkıntılarından!

 

ΨΑΛΜΟΣ Λ’ (30)

Επί σοί, Κύριε, ήλπισα, μή καταισχυνθείην εις τόν αιώνα, εν τή δικαιοσύνη σου ρύσαί με, καί εξελού με.

Κλίνον πρός με τό ούς σου, τάχυνον τού εξελέσθαι με.

Γενού μοι εις Θεόν υπερασπιστήν, καί εις οίκον καταφυγής τού σώσαί με.

 Ότι κραταίωμά μου, καί καταφυγή μου ει σύ, καί ένεκεν τού ονόματός σου οδηγήσεις με, καί διαθρέψεις με.

Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης, ής έκρυψάν μοι, ότι συ ει ο υπερασπιστής μου, Κύριε,

Εις χείράς σου Παραθήσομαι τό πνεύμά μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός τής αληθείας.

Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενής.

Εγώ δέ επί τώ Κυρίω ήλπισα, αγαλλιάσομαι καί ευφρανθήσομαι επί τώ ελέει σου.

 Ότι επείδες επί τήν ταπείνωσίν μου, έσωσας εκ τών αναγκών τήν ψυχήν μου.

Καί ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστησας έν ευρυχώρω τους πόδας μου.

Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθη εν θυμώ ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου, καί η γαστήρ μου,

 Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου, καί τά έτη μου εν στεναγμοίς.

Ησθένησεν εν πτωχεία η ισχύς μου, καί τά όστά μου εταράχθησαν,

Παρά πάντας τούς εχθρούς μου εγενήθην όνειδος, καί τοίς γείτοσί μου σφόδρα, καί φόβος τοίς γνωστοίς μου.

Οι θεωρούντες με εξω έφυγον απ’ εμού, επελήσθην ωσεί νεκρός από καρδίας.

Εγενήθην ωσεί σκεύος απολωλός, ότι ήκουσα ψόγον πολλών παροικούντων κυκλόθεν,

Εν τώ επισυναχθήναι αυτούς άμα επ’ εμέ, τού λαβείν τήν ψυχήν μου εβουλεύσαντο.

Εγώ δέ επί σοί, Κύριε, ήλπισα, είπα, Σύ ει ο Θεός μου εν ταίς χερσί σου οι κλήροί μου.

Ρύσαί με εκ χειρός εχθρών μου, καί εκ τών καταδιωκόντων με.

Επίφανον τό πρόσωπόν σου επί τόν δούλόν σου, σώσόν με εν τώ ελέει σου Κύριε, μή καταισχυνθείην, ότι επεκαλεσάμην σε.

Αισχυνθείησαν ασεβείς, καί καταχθείησαν εις άδου.

Άλαλα γενηθήτω τα χείλη τά δόλια, τά λαλούντα κατά τού δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία καί εξουδενώσει,

Ως πολύ τό πλήθος τής χρηστότητός σου, Κύριε, ής έκρυψας τοίς φοβουμένοις σε.

Εξειργάσω τοίς ελπίζουσιν επί σέ εναντίον τών υιών τών ανθρώπων,

Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω τού προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων,

Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών.

Ευλογητός Κύριος, οτι εθαυμάστωσε τό έλεος αυτού εν πόλει περιοχής.

Εγώ δέ είπα εν τή εκστάσει μου, Απέρριμμαι από προσώπου τών οφθαλμών σου.

 Διά τούτο εισήκουσας τής φωνής τής δεήσεώς μου, εν τώ κεκραγέναι με πρός σέ.

Αγαπήσατε τόν Κύριον πάντες οι όσιοι αυτού ότι αληθείας εκζητεί Κύριος, καί ανταποδίδωσι τοίς περισσώς ποιούσιν υπερηφανίαν,

Ανδρίζεσθε, καί κραταιούσθω η καρδία υμών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.

30/31.Mezmur

Ya RAB, sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!

Kulak ver bana, çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için, güçlü bir kale ol kurtulmam için!

Madem kayam ve kalem sensin, öncülük et, yol göster bana Kendi adın uğruna.

Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB’be güvenirim ben. Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor, çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

Beni düşman eline düşürmedin, bastığım yerleri genişlettin.

Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım, űzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

Ömrüm acıyla, yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, kemiklerim eriyor.

Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, özellikle komşularıma. Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum. Kırılmış bir çömleğe döndüm.

Birçoğunun iftirasını duyuyorum, her taraf dehşet içinde.

Bana karşı anlaştılar, canımı almak için düzen kurdular.

Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, “Tanrım sensin!” diyorum.

Hayatım senin elinde, kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, ardıma düşenlerden.

Yüzün kulunu aydınlatsın, sevgi göster, kurtar beni! Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

Sussun o yalancı dudaklar; Doğru insana karşı

Gururla, tepeden bakarak, küçümseyerek konuşan dudaklar.

İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde, Sana sığınanlara iyi davranırsın.

İnsanların düzenlerine karşı, koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı, onları çardağında gizlersin.

RAB’be övgüler olsun, kuşatılmış bir kentte Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

Telaş içinde demiştim ki: “Huzurundan atıldım!”

Ama yardıma çağırınca seni, yalvarışımı işittin.

RAB’bi sevin, ey O’nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

Ey RAB’be umut bağlayanlar, güçlü ve yürekli olun!

ΨΑΛΜΟΣ 90

Ο κατοικών εν βοηθεία τού Υψίστου, εν σκέπη τού Θεού τού ουρανού αυλισθήσεται.

Ερεί τώ Κυρίω, Αντιλήπτωρ μου εί, καί καταφυγή μου, ο Θεός μου, καί ελπιώ επ’ αυτόν.

Ότι αυτός ρύσεταί σε εκ παγίδος θηρευτών, καί από λόγου ταραχώδους.

Εν τοίς μεταφρένοις αυτού επισκιάσει σοι, καί υπό τάς πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια αυτού.

Όυ φοβηθήση από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετομένου ημέρας.

Από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, από συμπτώματος καί δαιμονίου μεσημβρινού.

Πεσείται εκ τού κλίτους σου χιλιάς, καί μυριάς εκ δεξιών σου, πρός σέ δέ ουκ εγγιεί.

Πλήν τοίς οφθαλμοίς σου κατανοήσεις, καί ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψει.

 Ότι σύ, Κύριε, η ελπίς μου, τόν Ύψιστον έθου καταφυγήν σου.

 Όυ προσελεύσεται πρός σέ κακά, καί μάστιξ ουκ εγγιεί εν τώ σκηνώματί σου.

Ότι τοίς Αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού, τού διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταίς οδοίς σου.

Επί χειρών αρούσί σε, μήποτε προσκόψης πρός λίθον τόν πόδα σου.

Επί ασπίδα καί βασιλίσκον επιβήσει, καί καταπατήσεις λέοντα καί δράκοντα,

 Ότι επ’ εμέ ήλπισε, καί ρύσομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι εγνω τό όνομά μου.

Κεκράξεται πρός με, καί εισακούσομαι αυτού, μετ’ αυτού ειμι εν θλίψει, εξελούμαι αυτόν, καί δοξάσω αυτόν.

Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, καί δείξω αυτώ τό σωτήριόν μου.

90/91.Mezmur

Yüceler Yücesi’nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yeten’in gölgesinde barınır.

“O benim sığınağım, kalemdir” derim RAB için, “Tanrım’dır, O’na güvenirim.”

Çünkü O seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır.

Seni kanatlarının altına alır, onların altına sığınırsın.

O’nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan, ne öğleyin yok eden kırgından.

Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile,

sana dokunmaz.

Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin.

Sen RAB’bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi’ni konut edindiğin için,

Başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak.

Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye.

Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin, genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

“Beni sevdiği için onu kurtaracağım” diyor RAB,

“Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım.

Bana seslenince ona yanıt vereceğim, sıkıntıda onun yanında olacağım, kurtarıp yücelteceğim onu.

Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim.”

Μεθ’ ημών ο Θεός, γνώτε έθνη καί ηττάσθε.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Επακούσατε έως εσχάτου τής γής,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Ισχυκότες ηττάσθε.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Eάν γάρ πάλιν ισχύσητε, καί πάλιν ηττηθήσεσθε.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Καί ήν άν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός,

Καί λόγον, όν εάν λαλήσητε, ου μή εμμείνη εν υμίν,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Τόν δέ φόβον υμών ου μή φοβηθώμεν, ουδ’ ου μή ταραχθώμεν.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Κύριον δέ τόν Θεόν ημών, αυτόν αγιάσωμεν, καί αυτός έσται ημίν φόβος.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Καί εάν επ’ αυτώ πεποιθώς ώ, έσται μοι εις αγιασμόν.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Καί πεποιθώς έσομαι επ’ αυτώ, καί σωθήσομαι δι’ αυτού.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Ιδού εγώ καί τά παιδία, ά μοι έδωκεν ο Θεός,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Ό λαός ο πορευόμενος εν σκότει, ίδε φώς μέγα.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Oί κατοικούντες εν χώρα, καί σκιά θανάτου, φώς λάμψει εφ’ ημάς.

Ότι μεθ ήμών ο Θεός.

Ότι Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός, καί εδόθη ημίν,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Oυ η αρχή εγενήθη επί τού ώμου αυτού.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Tanrı bizimledir.Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Çünkü Tanrı bizimledir.

Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Çünkü Tanrı bizimledir.

 Evet, savaşa ve bozguna hazır olun. Çünkü Tanrı bizimledir.

 

 İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. Çünkü Tanrı bizimledir.

İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Onların korktuğundan korkmayalιm, yılmayalιm.

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

 “Her Şeye Egemen RAB’bi kutsal sayalιm.

Korkumuz, yılgınιmιz O’ndan olsun.

Çünkü Tanrı bizimledir.

O’na gűvenim bana kutsallιk sağlayacak

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Umudum O’nda. O beni kurtaracak.

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

İşte ben de RAB’bin bana verdiği çocuklar.

 

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

 

Karanlıkta yürüyen halk

Büyük bir ışık görecek;

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Ölümün gölgelediği ülkede

Oturanların üzerine ışık parlayacak.

 

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

 

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Yönetim onun omuzlarında olacak.

 

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Καί τής ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

O’nun esenliği sιnιrsιdιr

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Καί καλείται τό όνομα αυτού, Μεγάλης Βουλής  Άγγελος.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Onun adι Muhteşem Iradenin Habercisi

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Θαυμαστός σύμβουλος.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Θεός ισχυρός, Εξουσιαστής,  Άρχων ειρήνης.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Πατήρ τού μέλλοντος αιώνος.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Harika Öğütçü,

 

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Güçlü Tanrı, Egemen, Esenlik Önderi olacak.

 

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Gelecek Çagιn Babasι,

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Δόξα…

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun,

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Καί νύν…

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

 

Şimdi her zaman ve sonsuza kadar.Amin.

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Τήν ημέραν διελθών, ευχαριστώ σοι, Κύριε, τήν εσπέραν, αιτούμαι, σύν τή νυκτί αναμάρτητον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καί σώσόν με,

 

Günün sonuna yaklaşırken, Sana şükrediyorum ey Rab ve akşamın ve gecenin günahsız olmasını diliyorum. Bana bunu bağışla ey Rab ve kurtar beni.

Δόξα…

Τήν ημέραν παρελθών, δοξολογώ σε, Δέσποτα, τήν εσπέραν αιτούμαι, σύν τή νυκτί ασκανδάλιστον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καί σώσόν με.

 

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Günün sonuna vardığım için Seni yüceltiyorum ey Efendi ve akşamın ve gecenin tökezlemesiz olmasını diliyorum. Bana bunu bağışla ey Kurtarıcı ve kurtar beni.

 

Καί νύν…

Τήν ημέραν διαβάς, υμνολογώ σε, Άγιε, τήν εσπέραν, αιτούμαι, σύν τή νυκτι ανεπίβουλον, παράσχου μοι, Σωτήρ, και σώσόν με.

 

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Günün sonuna gelirken Seni övüyorum, ey Kutsal Olan ve akşamın ve gecenin saldırısız geçmesini diliyorum. Bana bunu bağışla ey Kurtarıcı ve kurtar beni.

 

H ασώματος φύσις, τά Χερουβείμ, ασιγήτοις σε ύμνοις, δοξολογεί.

Εξαπτέρυγα ζώα, τά Σεραφείμ, ταίς απαύστοις φωναίς σε, υπερυψοί.

Τών Αγγέλων τε πάσα η στρατιά, τρισαγίοις σε ά σμασιν, ευφημεί.

Πρό γάρ πάντων υπάρχεις, ο ών Πατήρ, καί συνάναρχον έχεις, τόν σόν Υιόν.

Καί ισότιμον φέρων, Πνεύμα ζωής, τής Τριάδος δεικνύεις, τό αμερές.

Παναγία Παρθένε, Μήτηρ Θεού, οι τού Λόγου αυτόπται, καί υπουργοί,

Προφητών καί Μαρτύρων, πάντες χοροί, ως αθάνατον έχοντες, τήν ζωήν.

Υπέρ πάντων πρεσβεύσατε, εκτενώς, ότι πάντες υπάρχομεν, εν δεινοίς.

Ίνα πλάνης ρυσθέντες, τού πονηρού, τών Αγγέλων βοήσωμεν, τήν ωδήν,    

 

Daha sonra iki koro birlikte aşağıdaki duayı söyler:

Bedensiz doğaya sahip Kerubimler hiç susmayan ilahilerle Seni över.
Altı kanatlı, yaşayan yaratıklar olan Serafim Seni hiç tükenmeyen seslerle yüceltir.

Tüm melekler ordusu Seni üç kez kutsal ilahilerle överler.

 

Çünkü hepsinin huzurunda Var Olan Baba Sensin ve aynı şekilde Oğlu’nun da başlangıcı yoktur.

 

Ve yücelikte Sana eşit yaşam Ruhunu da taşıyıp Üçleme’nin bölünmez olduğunu gösterirsin.

 

Tamamen kutsal Bakire, Tanrı’nın Annesi, Söz’ün görgü tanıkları ve hizmetkârları,

Peygamberlerin ve şehitlerin tüm koroları, sonsuz yaşama sahip olduğunuz için,

 

Gayretli bir şekilde bizler için aracılık ve dua edin; çünkü hepimiz sıkıntıdayız.

 

Öyle ki kötülük hatasından kurtulmuş olarak Meleklerin ilahisini haykırabilelim.

 

ο Αναγνώστης, χύμα

Άγιε, Άγιε, Άγιε, Τρισάγιε Κύριε, ελέησον καί σώσον ημάς, Αμήν.

Kutsal, kutsal, kutsal, Üç kez kutsal Rab, bize merhamet et ve bizi kurtar. Âmin.

Καί ευθύς

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν , Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

İnanιrιm Bir Tanrι’ya

herşeye gϋcϋ yeten Baba’ya

göğϋn ve yerin tϋm görϋnen ve görϋnmeyenlerin Yaradanιna.

Tek Rab İsa Mesih’e,

Tanrι’nιn Oğluna,

Tek doğana, tϋm çağlardan önce Baba’dan doğana,

Işιk’tan Işιk,

Gerçek Tanrι’dan Gerçek Tanrι’ya,

Doğan’a, yaratιlmayana,

Baba ile Bir özde olana,

Her şeyin O’nunla yaratιldιğιna.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

göklerden aşağιya inene,

ve Kutsal Ruh’la bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

Üstelik bizler için Pontius Pilatos çağιnda çarmιha gerilene,

acι çekene ve gömϋlene.

Kutsal Yazιlara göre ϋçϋncϋ gϋn dirilene.

Göklere yϋkselene ve Babasιnιn sağιnda oturana.

Görkemle yine gelecek olana,

dirileri ve ölϋleri yargιlamaya.

O’nun Krallιğιnιn sonu olmayacaktιr.

Kutsal Ruh’a Rab’be yaşam verene,

Baba’dan çιkana,

Baba ve Oğul ile birlikte tapιlana ve onurlandιrιlana

Peygamberler aracιlιğιyla konuşmuş olana,

Bir, Kutsal, Evrensel ve elçisel Kilise’ye,

Onaylarιm gϋnahlarιn bağιşlanmasι için olan tek vaftizi.

Beklerim ölϋlerin dirilişini ve gelecek çağιn yaşamιnι.

Amin.

 

 

Είτα ψάλλουσιν ομού οι δύο Χοροί, εις Ήχον πλ. β’

 

 

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών (3).

 

 

 

 

 

 

Πάσαι αι ουράνιαι Δυνάμεις των αγίων Αγγέλων καί Αρχαγγέλων, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών (2).

 

 

 

Άγιε Ιωάννη, Προφήτα και Πρόδρομε, και Βαπτιστά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών (2).

 

 

 

 

Άγιοι ένδοξοι Απόστολοι, Προφήται, και πάντες Άγιοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών.  (2).

 

 

Όσιοι, θεοφόροι Πατέρες ημών, Ποιμένες, και Διδάσκαλοι τής οικουμένης, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών (2).

 

 

 

Η αήττητος, και ακατάλυτος, και θεία δύναμις του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, μη εγκαταλίπης ημάς τους αμαρτωλούς (2).

 

 

Οι Χοροί, εναλλάξ
Ο Θεός, ιλάσθητι ημίν τοις αμαρτωλοίς (3).
ο β’ Χορός
Και ελέησον ημάς.
Είτα.

Sonra aşağıdaki ayetler ki bunlardan ilki üç kere, bir kez söylenen sonuncu dışında tüm diğerleri iki kere söylenir. İkinci koro başlar:

Tamamen kutsal Hanımefendi, Tanrı’nın Annesi, biz günahkârlar için aracılık et.

Tamamen kutsal Hanımefendi, Tanrı’nın Annesi, biz günahkârlar için aracılık et.

Tamamen kutsal Hanımefendi, Tanrı’nın Annesi, biz günahkârlar için aracılık et.

Siz, tüm meleklerin ve baş meleklerin göksel güçleri, bizler için aracılık edin.

Siz, tüm meleklerin ve baş meleklerin göksel güçleri, biz günahkârlar için aracılık edin.

Kutsal Yuhanna, Rabbimiz İsus Mesih’in yol hazırlayıcısı ve vaftizcisi, biz günahkârlar için aracılık et.

Kutsal Yuhanna, Rabbimiz İsus Mesih’in yol hazırlayıcısı ve vaftizcisi, biz günahkârlar için aracılık et.

Kutsal, yüce Elçiler, Peygamberler ve Şehitler ve siz tüm Azizler, biz günahkârlar için aracılık edin.

Kutsal, yüce Elçiler, Peygamberler ve Şehitler ve siz tüm Azizler, biz günahkârlar için aracılık edin.

Saygıdeğer, Tanrı-adamı Babalarımız, tüm dünyanın Çobanları ve öğretmenleri, biz günahkârlar için aracılık edin.

Saygıdeğer, Tanrı-adamı Babalarımız, tüm dünyanın Çobanları ve öğretmenleri, biz günahkârlar için aracılık edin.

Değerli ve yaşam veren Çarmıhın yenilmez, yok edilmez ve tanrısal gücü, biz günahkârları terk etme.

Değerli ve yaşam veren Çarmıhın yenilmez, yok edilmez ve tanrısal gücü, biz günahkârları terk etme.

Ey Tanrı, biz günahkârları arındır.

Ey Tanrı, biz günahkârları arındır.

Ve bize merhamet eyle.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.  

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 ΙΕΡΕΥΣ

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 

Εάν μεν τυχη Εορτή, λέγομεν τα της εορτής Τροπάρια.
Ει δε μη, ημέραν παρ’ ημέραν, τα Τροπάρια ταύτα.

Ήχος β’

Φώτισον τους οφθαλμούς μου, Χριστέ ο Θεός, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπη ο εχθρός μου, Ίσχυσα προς αυτόν.

 
Δόξα…
Αντιλήπτωρ της ψυχής μου, γενού, ο Θεός, ότι μέσον διαβαίνω παγίδων πολλών, ρύσαί με εξ αυτών, και σώσον με, αγαθέ, ως φιλάνθρωπος.

Και νυν… 

 
Ότι ουκ έχομεν παρρησίαν, διά τά πολλά ημών αμαρτήματα, σύ τόν εκ σού γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε, πολλά γάρ ισχύει δέησις Μητρός, πρός ευμένειαν Δεσπότου, μη παρίδης αμαρτωλών ικεσίας η πάνσεμνος, ότι ελεήμων εστί, καί σώζειν δυνάμενος, ο καί παθείν υπέρ ημών, σαρκί καταδεξάμενος.

Έτερα Τροπάρια, ψαλλόμενα ημέραν παρ’ ημέραν
Ήχος πλ. δ’

Των αοράτων εχθρών μου, το άυπνων επίστασαι, Κύριε, και της αθλίας σαρκός μου, το άτονον έγνως, ο πλάσας με’ διό εις χείράς σου, παραθήσομαι το πνεύμά μου, Σκέπασόν με πτέρυξι της σης αγαθότητος, μη υπνώσω εις θάνατον, και τους ίνα νοερούς οφθαλμούς μου φώτισον, εν τη τρυφή των θείων λόγων σου, και διέγειρόν με εν καιρώ ευθέτω, προς σην δοξολογίαν, ως
μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

Στίχ. Επίβλεψον επ’ εμέ και ελέησόν με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομα σου.

 
Ως φοβερά η κρίσις σου, Κύριε, των Αγγέλων παρισταμένων, των ανθρώπων εισαγομένων, των βίβλων ανεωγμένων, των έργων ερευνωμένων, των λογισμών εξεταζομένων, Ποία κρίσις έσται εν εμοί, τω συλληφθέντι εν αμαρτίαις; τις μου την φλόγα κατασβέσει; τις μου το σκότος καταλάμψει; ει μη, συ, Κύριε, ελεήσεις με, ως φιλάνθρωπος;

Δόξα…
Δάκρυά μοι δος, ο Θεός, ως ποτε τη γυναικί τη αμαρτωλώ, και αξίωσόν με βρέχειν τους πόδας σου, τους εμέ εκ της οδού, της πλάνης ελευθερώσαντας, και μύρον εύωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρόν εν μετανοία μοι κτισθέντα, ίνα ακούσω καγώ της ευκταίας σου φωνής, Η πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εις ειρήνην.

Και νυν… 

 
Την ακαταίσχυντον, Θεοτόκε, ελπίδα σου έχων, σωθήσομαι, την προστασίαν σου κεκτημένος, Πανάχραντε, ου φοβηθήσομαι, καταδιώξω τους εχθρούς μου, και τροπώσομαι αυτούς, μόνην αμπεχόμενος, ως θώρακα, την σκέπην σου, και την παντοδύναμον βοήθειάν σου, καθικετεύων, βοώ σοι Δέσποινα, σώσον με ταις πρεσβείαις σου, και ανάστησόν με εκ ζοφώδους ύπνου, προς σην δοξολογίαν, δυνάμει του εκ σου σαρκωθέντος, Υιού του Θεού.

Κύριε ελέησον μ’

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πάτερ.

 

 

 

 

ΙΕΡΕΥΣ

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Ευχήν τού Μεγάλου Βασιλείου

Κύριε, Κύριε, ο ρυσάμενος ημάς από παντός βέλους πετομένου ημέρας, ρύσαι ημάς και από παντός πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, Πρόσδεξαι θυσίαν εσπερινην, τας των χειρών ημών επάρσεις, Καταξίωσον δε ημάς και το νυκτερινόν στάδιον αμέμπτως διελθείν, απειράστους κακών, και λύτρωσαι ημάς από πάσης ταραχής και δειλίας, της εκ του διαβόλου ημίν προσγινομένης, Χάρισαι ταις ψυχαίς ημών κατάνυξιν, και τοις λογισμοίς ημών μέριμναν της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίσει εξετάσεως Καθήλωσον εκ του φόβου σου τας σάρκας ημών, και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθ’ ύπνον ησυχία εμφαιδρυνώμεθα τη θεωρία των κριμάτων σου, Απόστησον δε αφ’ ημών πάσαν φαντασίαν απρεπή, και επιθυμίαν βλαβεράν, Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής εστηριγμένους εν τη πίστει, και προκόπτοντας εν τοίς παραγγέλμασί σου, ευδοκία καί αγαθότητι τού μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

 

Sonra aşağıdaki Troparia. Ancak bayram zamanıysa, bayrama özgü ilahiyi okuruz.

Ton 2.

Mesih Tanrı, gözlerimi aydınlat ki ölüm uykusu uyumayayım. Düşmanlarım hiçbir zaman ‘Ona galip geldim’ diyemesin.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Ruhumun yardımcısı ol, ey Tanrı; çünkü tuzakların ortasında yürüyorum. Beni onlardan koru ve kurtar beni; çünkü Sen iyisin ve insan soyunu seversin.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Birçok günahımız sebebiyle cesaretimiz olmadığı için senden doğmuş olana yalvar, Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü bir Annenin yalvarışı, Efendinin iyiliği için büyük etkiye sahiptir. Günahkârların yakarışlarını hor görme, ey tamamen kutsal olan; çünkü bizim için acı çekmeyi Kabul etmiş olan O, merhametli ve kurtarabilendir.

Günden güne, yani Salı ve Perşembe günleri 8. Tonda söylenen başka Troparia ilahileri de vardır. Bunlar:

Beni yaratan Rab, benim görünmez düşmanlarımın uyumadığını bilirsin ve benim sefil bedenimin zayıflığını da bilirsin; bu yüzden ruhumu Senin ellerine teslim edeceğim. Beni iyiliğinin kanatlarıyla sarıp koru ki ölüm uykusu uyumayayım. Zihnimin gözlerini tanrısal sözlerinin tatlılığıyla aydınlat ve Sana övgü sunmak için uygun zamanda beni kaldır. Yalnızca Sen iyisin ve insan soyunu seversin.

Ayet: Bak bana ve kulak ver sesime, Rab Tanrım.

Yargılaman ne kadar korkunçtur, Rab, Melekler çevrede durduğu, ölümlüler getirildiği, kitaplar açıldığı, eylemler incelendiği ve düşünceler sorgulandığı zaman. Günahlar içinde doğmuş olan beni ne tür bir yargı bekleyecek? İnsan soyunu sevdiğin için Sen bana merhamet etmezsen, ey Rab, karanlıklarıma kim ışık tutacak?

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Bir zamanlar günahkâr kadına verdiğin gibi, bana da gözyaşları ver, ey Tanrı, beni kötülük yolundan kurtaran ayaklarını gözyaşlarıyla yıkamaya ve Sana tövbe ile hazırlanmış, güzel kokulu mür olarak pak bir yaşam getirmeye beni layık kıl. Öyle ki ben de özlenen sesini duyabileyim: “İmanın seni kurtardı, esenlikle git”.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Utandırılmayan ümit olarak sana sahip olduğum için, ey Tanrı’nın Annesi, kurtulacağım. Senin koruyuculuğuna sahip olarak, ey tümden pak olan, korkmayacağım. Zırh olarak sadece senin koruyuculuğunla silahlanmış biçimde düşmanlarımı kovalayıp onları yaralayacağım. Senin tümden güçlü yardımını isterken, şöyle haykırıyorum: Hükmeden Hanımefendi, beni dualarınla kurtar ve görkemine övgü ilahileri söylemem için, senden vücut bulmuş Tanrı’nın Oğlu’nun gücüyle beni kasvetli uykudan kaldır.

Rab, merhamet eyle (40 kez).

 

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Yerindedir seni kutlulamak, her zaman kutlu, en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

 

Rabbin adıyla kutsa, ey Baba.

 

Papaz: Dualar aracılığıyla.

 

Sonra aşağıdaki dua

 

Aziz Yüce Vasil’in Duası

 

Rab, Rab, bizi gün içinde uçan oklardan kurtaran Sen, karanlıkta yürüyen her eylemden de kurtar bizi. Ellerimizi açıp Sana kaldırmamızı bir akşam kurbanı olarak kabul et. Gecenin safhasından suçsuz ve kötülükler tarafından denenmemiş şekilde geçmemizi lütfet ve şeytandan gelen her korkudan ve sıkıntıdan koru bizi. Ruhlarımıza pişmanlık, düşüncelerimize de Senin korkunç ve adil yargında sorgulanacağımız endişesini bağışla. Bedenimizi Senin korkunla hareketsiz olarak çivile ve yeryüzündeki uzuvlarımızı matlaştır; öyle ki uyku dinginliğinde Senin yargılarını derince düşünerek parlak kılınabilelim. Her uygunsuz hayali ve zararlı arzuyu bizden uzaklaştır. İmanda güçlenmiş ve emirlerinde ilerliyor olarak bizleri dua zamanında uyandır; Senin tek Oğlu’nun iyiliği ve iyi niyeti aracılığıyla. Sen ki O’nun ile ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte kutlusun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών. 

Ν’ Ψαλμός

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. Επί πλείον πλύνον με από τής ανομίας μου και από τής αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλλίασιν και ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιων, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

 

 

Okuyucu

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

MEZMUR 50/ 51

 

 Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem ki sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğret bana, beni mercan köşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

 

 

ΨAΛMΟΣ ΡΑ’ (101)

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, και η κραυγή μου προς σε ελθέτω. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού, εν η αν ημέρα, θλίβωμαι, κλίνον προς με το ους σου. Εν η αν ημέρα επικαλέσωμαί σε, ταχύ επάκουσόν μου, Ότι εξέλιπον ωσεί καπνός αι ημέραι μου, και τα όστά μου ωσεί φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ωσεί χόρτος, και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγείν τον άρτον μου, Από φωνής του στεναγμού μου εκολλήθη το όστούν μου τη σαρκί μου, Ωμοιώθην πελεκάνι ερημικώ, εγενήθην ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω. Ηγρύπνησα, καί εγενόμην ως στρουθίον μονάζον επί δώματος. Όλην την ημέραν ωνείδιζόν με οι εχθροί μου, και οι επαινούντές με κατ’ εμού ώμνυον. Ότι σποδόν ωσεί άρτον έφαγον, και το πόμα μου μετά κλαυθμού εκίρνων. Από προσώπου της όργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέρραξάς με. Αι ημέραι μου ωσεί σκιά εκλίθησαν, καγώ ωσεί χόρτος εξηράνθην. Συ δε, Κύριε, εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Συ αναστάς οικτειρήσεις την Σιών, ότι καιρός του οικτειρήσαι αυτήν, ότι ήκει καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοί σου τους λίθους αυτής, και τον χουν αυτής οικτειρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών, και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών, και ουκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφήτω αύτη εις γενεάν ετέραν, και λαός ο κτιζόμενος αινέσει τον Κύριον. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσαι του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσαι τους υιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλαι εν Σιών το όνομα Κυρίου, και την αίνεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν τω επισυναχθήναι λαούς επί το αυτό, καί βασιλείς του δουλεύειν τω Κυρίω, Απεκρίθη αυτώ εν οδώ ισχύος αυτού, Την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλόν μοι. Μη αναγάγης με εν ημίσει ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Κατ’ αρχάς συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται. Και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλλαγήσονται, συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν. Οι υιοί των δούλων σου κατασκηνώσουσι, και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

 

101/102.Mezmur

Ya RAB, duamı işit, yakarışım sana erişsin.

Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, kulak ver sesime, seslenince yanıt ver bana hemen.

Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, kemiklerim ateş gibi yanıyor.

Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, ekmek yemeyi bile unuttum.

Bir deri bir kemiğe döndüm acı acı inlemekten.

Issız yerlerdeki baykuşu andırıyorum, viranelerdeki kukumav kuşu gibiyim.

Gözüme uyku girmiyor, damda garip bir kuş gibiyim.

Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.

Kızıp öfkelendiğin için külü ekmek gibi yiyor,

İçeceğime gözyaşı katıyorum. Beni kaldırıp bir yana attın. Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

ot gibi sararmaktayım.

Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin, çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

Kulların onun taşlarından hoşlanır, tozunu bile severler.

Uluslar RAB’bin adından, yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

Çünkü RAB Siyon’u yeniden kuracak, görkem içinde görünecek.

Yoksulların duasına kulak verecek, yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, öyle ki, henüz doğmamış insanlar RAB’be övgüler sunsun.

RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, göklerden yeryüzünü gözetledi,

Tutsakların iniltisini duymak, ölüm mahkûmlarını kurtarmak için. Böylece halklar ve krallıklar

RAB’be tapmak için toplanınca, O’nun adı Siyon’da,

övgüsü Yeruşalim’de duyurulacak.

RAB gücümü kırdı yaşam yolunda, ömrümü kısalttı.

“Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!”  dedim. “Senin yılların kuşaklar boyu sürer!

Çok önceden attın yeryüzünün temellerini, ğökler de senin ellerinin yapıtı. Onlar gidici, ama sen kalıcısın; Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi değiştireceksin, geçip gidecekler. Ama sen hep aynısın. Yılların hiç tükenmeyecek. Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, Senin önünde duracak soyları.”

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΝΑΣΣΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ

Κύριε παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, του Αβραάμ, και Ισαάκ, και Ιακώβ, και του σπέρματος αυτών του δικαίου, ο ποιήσας τον ουρανόν και την γην συν παντί τω κόσμω αυτών, ο πεδήσας την θάλασσαν τω λόγω του προσταγματος, σου, ο κλείσας την άβυσσον, και σφραγισάμενος αυτήν τω φοβερώ και ενδόξω ονόματί σου, ον πάντα φρίσσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι άστεκτος η μεγαλοπρέπεια της δόξης σου, και ανυπόστατος η οργή της επί αμαρτωλοίς απειλής σου, αμέτρητόν τε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου, Συ γαρ ει Κύριος ύψιστος, εύσπλαγχνος, μακρόθυμος, και πολυέλεος, και μετανοών επί κακίας ανθρώπων, Συ, Κύριε, κατά το πλήθος της χρηστότητός σου επηγγείλω μετάνοιαν, και άφεσιν τοις ημαρτηκόσι σοι, και τω πλήθει των οικτιρμών σου ώρισας μετάνοιαν αμαρτωλοίς εις σωτηρίαν, Συ ούν, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ουκ έθου μετάνοιαν δικαίοις, τω Αβραάμ, και Ισαάκ, και Ιακώβ, τοις ουχ ημαρτηκόσι σοι, αλλ’ έθου μετάνοιαν επ’ εμοί τω αμαρτωλώ, διότι ήμαρτον υπέρ αριθμόν ψάμμου θαλάσσης, Επλήθυναν αι ανομίαι μου, Κύριε, επλήθυναν αι ανομίαι μου, και ούκ ειμι άξιος ατενίσαι, και ιδείν το υψος του ουρανού, από του πλήθους των αδικιών μου, κατακαμπτόμενος πολλώ δεσμώ σιδηρώ, εις το μη ανανεύσαι την κεφαλήν μου, και ουκ έστι μοι άνεσις, διότι παρώργισα τον θυμόν σου, και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, μη ποιήσας το θέλημά σου, και μη φυλάξας τα προστάγματά σου, Και νυν, κλίνω γόνυ καρδίας, δεόμενος της παρά σου χρηστότητος, Ημάρτηκα, Κύριε, ημάρτηκα, και τας ανομίας μου εγώ γινώσκω, αλλ’ αιτούμαι δεόμενος, Άνες μοι, Κύριε, άνες μοι, και μη συναπολέσης με ταις ανομίαις μου, μηδέ εις τον αιώνα μηνίσας τηρήσης τα κακά μοι, μηδέ καταδικάσης με εν τοις κατωτάτοις της γης, διότι συ ει Θεός, Θεός των μετανοούντων, και εν εμοί δείξεις πάσαν την αγαθωσύνην σου, ότι ανάξιον όντα, σώσεις με κατά το πολύ έλεός σου, και αινέσω σε δια παντός εν ταίς ημέραις της ζωής μου, Ότι σε υμνει πάσα η δύναμις των ουρανών, και σου εστιν η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

 

 

Yahudiye Kralı Manase’nin Duası
Her şeye gücü yeten Rab, atalarımız İbrahim, İshak ve Yakup’un ve onların soyunun Tanrısı; gökleri ve yeryüzünü tüm görkemiyle yaratan, denizi tek bir emir sözcüğüyle sınırlayan, derinlikleri kapatıp korkunç ve yüce isminle mühürleyen Sensin. Her şey Senin huzurunda, gücünün varlığı önünde ürperip titrer; çünkü görkeminin yüceliğine dayanılamaz ve günahkârlara öfke tehdidine karşı konulamaz, vaadinin merhameti ölçüsüz ve anlaşılmazdır. Çünkü Sensin en yüce, şefkatli, sabırlı ve merhamet dolu olan ve insan soyunun kötülüklerini bağışlarsın. Sen, Rab, iyiliğinin bolluğu uyarınca tövbeyi ve bağışlanmayı Sana karşı günah işleyenler için belirledin ve merhametinin bolluğu sayesinde günahkârların kurtuluşu için tövbeyi emrettin. Bu sebeple Sen, Rab, Güçlerin Tanrısı, tövbeyi doğru kişiler için değil, Sana karşı günah işlememiş olan İbrahim, İshak ve Yakup için değil; bir günahkâr olan benim için emrettin. Çünkü günahlarım, deniz kumunun sayısından fazladır. Suçlarım çoğaldı, Rab, suçlarım çoğaldı ve ben doğru olmayan eylemlerimin çokluğundan dolayı göğün yüksekliğini görmek için gözlerimi yukarı kaldırmaya layık değilim. Başımı yukarı kaldıramayayım diye üzerimde ağır bir demir pranga ile ezilmiş durumdayım ve benim cezamın ertelemesi yoktur. Çünkü öfkelenmene sebep oldum ve ne Senin isteğini yerine getirerek ne de emirlerine uyarak Senin gözünde kötü olanı yaptım. Şimdi Senden kaynaklanan iyilik için dua ederek kalbime diz çöktürüyorum: Günah işledim, Rab, günah işledim ve suçlarımı biliyorum; ancak yalvararak istekte bulunuyorum: bağışla beni, Rab, bağışla beni ve suçlarım yüzünden yok etme beni. Bana olan öfken sonsuza kadar sürmesin ve bana kötülük verme; yeryüzünün dibindeki bölgelere de mahkûm etme beni. Çünkü Sen Tanrısın, tövbe edenin Tanrısı ve tüm iyiliğini bende göstereceksin. Çünkü layık olmayan beni yüce merhametin uyarınca kurtaracaksın ve Seni yaşamımın tüm günleri boyunca sürekli öveceğim. Çünkü göklerin tüm güçleri Seni över ve yücelik sonsuza kadar Senindir. Âmin.

 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.  

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 ΙΕΡΕΥΣ

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

 

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 

 

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας απορούντες, ταύτην σοι την ικεσίαν, ως Δεσπότη, οι αμαρτωλοί προσφέρομεν, ελεήσον ημάς.

Δόξα…
Κύριε, ελέησον ημάς, επί σοι γαρ πεποίθαμεν, μη οργισθής ημίν σφόδρα, μηδέ μνησθής των ανομιών ημών, αλλ’ επίβλεψον και νυν, ώς εύσπλαγχνος, και λύτρωσαι ημάς εκ των εχθρών ημών, συ γαρ ει Θεός ημών, και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου, και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
Και νυν…
Της ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις σε, μη αστοχήσωμεν, ρυσθείημεν δια σου των περιστάσεων, συ γαρ ει η σωτρηρία του γένους των χριστιανών.

Ve aşağıdaki Troparia Ton 6

Bize merhamet et, Rab, bize merhamet et. Çünkü savunması olmayan biz günahkârlar Efendimiz olduğun için Sana bu yakarışı sunuyoruz: merhamet et bize.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Rab bize merhamet et; çünkü ümidimizi Sana bağladık. Bize öfkelenme ve suçlarımızı da hatırlama. Ancak şefkatli olduğun için şimdi bize bak ve bizi düşmanlarımızdan kurtar. Çünkü Sen bizim Tanrımızsın ve bizler de Senin halkınız. Bizler Senin ellerinin eseriyiz ve Senin adını çağırdık.

Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Bize şefkat kapısını aç, Tanrı’nın kutlu Annesi; sana güvenerek başarısızlığa uğramayalım. Senin aracılığınla sıkıntılardan kurtulabilelim; çünkü sen Hristiyan ırkının kurtuluşusun.

 

Κύριε ελέησον (40)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πατερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν.

 

Okuyucu: Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir) .

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Yerindedir seni övmek, her zaman kutsal, en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

 

Ey Peder, Tanrι adιna kutsa.

Kutsal babalarımızın dualarıyla ey Tanrι’mιz Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve bizi kurtar. Âmin.

 

Και την Ευχήν
ΙΕΡΕΥΣ

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Αγιον Πνεύμα, μία θεότης, μία Δύναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν, και οις επίστασαι κρίμασι, σώσον με τον ανάξιον δούλόν σου, ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Aziz Mardarios’un Duası

 

Tanrı ve Efendi, her şeye gücü yeten Baba, biricik Oğul İsus Mesih ve Kutsal Ruh, tek Tanrısal varlık, tek kudret, bir günahkâr olan bana merhamet et ve bildiğin hükümlerle değersiz kulun olan beni kurtar. Çünkü Sen sonsuzlara kadar kutlusun. Âmin.

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.  

 

Okuyucu:

 

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

ΨΑΛΜΟΣ  69

Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι, Εύγε, εύγε. Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοι πάντες, οι ζητούντές σε, ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ειμι και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι, Βοηθός μου και ρύστης μου ει συ, Κύριε, μη χρονίσης.

 

69/70 Mezmur

Ey Tanrı, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!

Utansın canımı almaya çalışanlar, yüzleri kızarsın!

Geri dönsün zararımı isteyenler, rezil olsunlar!

Bana, “Oh! Oh!” çekenler geri çekilsin utançlarından!

Sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler!

“Tanrı yücedir!” desin hep Senin kurtarışını  özleyenler!

Bense, mazlum ve yoksulum, Ey Tanrı, yardımıma koş!

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ya RAB!

 

ΨΑΛΜΟΣ 142

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθησε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκα του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλός σου ειμι.

 

142/143 Mezmur

 

Duamı işit Ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıtla beni, Ya Rab, tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yeri bildir çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, Ya Rab; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruh’un düz yolda bana öncülük etsin! Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni, sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı, çünkü senin kulunum ben.

 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΑ

 

Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκiα. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι συ ει μόνος άγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθ’ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασαι την ψυχήν μου, ότι ήμαρτόν σοι.Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιείν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτεινον το έλεος σου τοις γινώσκουσί σε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυκτί ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς. Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου εφ’ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.
Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ει, Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός ει, Άγιε, φώτισόν με τοις δικαιώμασί σου. Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδης. Σοι πρέπει αίνος, σοι πρέπει ύμνος, σοι δόξα πρέπει, τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

 Yücelik İlahisi

 

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni överiz, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Âmin. Her gün Seni övüyor, adını anıyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahι günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrιsι, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab bana emirlerini öğret, Mübareksin Ya Rab bana yasalarını anlat, Mübareksin ey Kutsal olan doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Κατά την πρώτην εβδομάδα των Νηστειών ψάλλομεν το δι’ εκάστην ημέραν ωρισμένον τμήμα του Μεγάλου Κανόνος, «Βοηθός και σκεπαστής μου», προτάσσοντες εις έκαστον Τροπάριον τον Στίχον.
Ελέησόν με, ο Θεός, ελεησόν με.
Μετά την ς’ ωδήν ψάλλομεν αργώς και μετά μέλους το Κοντάκιον, «Ψυχή μου, ψυχή μου,… ».
Μετά τήν θ’ ωδήν, τον Ειρμόν «Ασπόρου συλλήψεως… ».
Μετά δε την συμπλήρωσιν των Τροπαρίων του Κανόνος.

 

Sonra günün Kanonunu veya Theotokarion’dan Tanrı’nın Annesi ile ilgili olanı söyleriz.

Kanon Troparia’sının tamamlanmasından sonra:

 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.  

 

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 ΙΕΡΕΥΣ

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

 

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

Και ψάλλομεν τοεπόμενον Τροπάριον μετά των στίχων αυτού Ήχος πλ. β’

ΧΟΡΟΣ
Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
Στίχ. Αινείτε τον Θεόν εν τοις Αγίοις αυτού, αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.

 

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
Στίχ. Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείας αυτού, αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού.

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
Στίχ. Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος, αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα.

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
Στίχ. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω.

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
Στίχ. Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις, αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού, Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον.

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
Είτα ο πρώτος Χορός
Αινείτε τον Θεόν εν τοις Αγίοις αυτού.
ο δεύτερος Χορός
Αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.
ΚαΙ πάλιν οι δύο Χοροί ομού, αργότερον
Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.

 

 

 

 

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

RAB’be övgüler sunun! Kutsal katında Tanrı’ya övgüler sunun! Övgüler sunun O’na, gücünü gösteren göklerde!

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

Boru çalarak O’na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

Tef ve dansla O’na övgüler sunun! Saz ve kavalla O’na övgüler sunun!

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

Zillerle O’na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun!

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

Kutsal katında Tanrı’ya övgüler sunun!

 

Övgüler sunun O’na, gücünü gösteren göklerde!

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű acι çektiğimizde senden başka yardιmcιmιz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:
Δόξα…
Κύριε, ει μη τους Αγίους σου είχομεν πρεσβευτάς, και την αγαθότητά σου συμπαθούσαν ημίν, πως ετολμώμεν, Σώτερ, υμνήσαί σε, ον ευλογούσιν απαύστως Άγγελοι; Καρδιογνώστα, φείσαι των ψυχών ημών.
Και νυν… Θεοτοκίον
Πολλά τα πλήθη των εμών, Θεοτόκε, πταισμάτων, προς σε κατέφυγον, Αγνή, σωτηρίας δεόμενος, Επίσκεψαι την ασθενούσάν μου ψυχήν, και πρέσβευε τω Υιώ σου και Θεώ ημών, δοθήναί μοι την άφεσιν, ων έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.

Και ψάλλει ο α’ Χορός, το
Παναγία Θεοτόκε, τον χρόνον της ζωής μου, μη εγκαταλίπης με, ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσης με, αλλ’ αυτή αντιλαβού, και ελέησόν με.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Rab, Azizlerin şefaatçimiz olmasaydı ve bize karşı şefkat dolu iyiliğin bulunmasaydı, meleklerin ilahilerle durmadan övdüğü Sana ilahi söylemeye nasıl cesaret edebilirdik? İnsanların kalplerini bilen Sen, ruhlarımızı ölümden kurtar.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin. Theotokion.

Hatalarımın sayısı çok fazladır, Tanrı’nın Annesi: kurtuluş dileyerek sana sığındım. Hasta ruhuma bak ve yapmış olduğum korkunç eylemlerin affına kavuşmam için Oğlun ve Tanrımıza yalvar, ey tek kutlu olan.

Diğer dua

Tanrı’nın Tamamen kutsal Annesi, hayatım boyunca beni terk etme, beni insanların korumasına teslim etme; ancak bana sen kendin yardımcı ol ve bana acı.

Diğer dua

Tüm ümidimi sana bağlıyorum, ey Tanrı’nın Annesi, beni koruyuculuğun muhafaza et.

 

Και ο β’ Χορός
Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.

 

Ey Tanrı’nιn Annesi bütün ümitlerimi sana bağladım, beni koru.

Κύριε έλέησον μ’
Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών , αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον , τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον (3)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πατερ.

 ΙΕΡΕΥΣ

Ο Θεός οικτιρήσαι ημάς, και ευλογήσαι ημάς, επιφάναι το πρόσωπον αυτού εφ’ ημάς και ελεήσαι ημάς

 

Okuyucu:

 Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir) .

 

 Sen ki, her zaman ve her saatte yerde ve gökte Sana tapılır, ey yüceltilen, bereketi bol, şefkati çok, sabrı uzun, sadıkları seven ve günahlılara merhamet eden, herkesi beklenen iyilikler ümidiyle kurtuluşa davet eden Mesih Tanrι’mız, Sen Ya Rab şu saatteki dileklerimizi kabul et ve tavsiyelerini yapmak üzere yaşamımızı kolaylaştır, canlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, fikirlerimizi dirilt, niyetlerimizi arındır ve bizi her kötülükten, ağrıdan ve hüzünden kurtar, kutsal meleklerinle bizi kuşat ki onların arasında korunmuş ve iyiye yönelmiş olalım. İman birliğine ve yanına yaklaşılmayan yüceliğinin bilincine ulaşalım. Çünkü Sen sonsuza kadar kutsalsın.

 

Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Yerindedir seni övmek, her zaman kutsal, en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

 

Ey Peder, Tanrι adιna kutsa.

 

Ruhani: Tanrι bize acιsιn ve bizi kutsasιn. Bize yűzűnű göstersin ve bize merhamet eylesin.

 

 

 

Και ποιούμεν τας τρείς μεγάλας μετανοίας, Είθ’ ούτω, λέγομεν καθ’ εαυτούς και ένα στίχον της Ευχής του Οσίου Εφραίμ.
Κύριε, και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως.
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισαί μοι τω σω δούλω.
Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Μετά δε ταύτας, ετέρας μικράς ιβ’ λέγοντες καθ’ εκάστην, το “Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ, και ελέησόν με.” και πάλιν μετάνοιαν μεγάλην, και τον τελευταίον στίχον της ανωτέρω Ευχής.
Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
 

Ve her birinde Aziz Efrem’in duasının bir satırını okuyarak üç büyük metania yaparız:

Hayatımın Rabbi ve Efendisi, bana tembellik ruhu, gereksiz merak, güç sevgisi ve faydasız lakırdı verme. (Tapınma)

Bunun yerine, ben kuluna ağırbaşlılık ruhu, alçakgönüllülük, sabır ve sevgi ver. (Tapınma)

Evet, Rab ve Kral, kendi kusurlarımı görmemi ve kardeşimi mahkûm etmememi lütfet; çünkü Sen sonsuzlara kadar kutlusun. Âmin. (Tapınma)

 

Sonra 12 küçük ve tekrar bir büyük metania ve duanın son satırı.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.  

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 ΙΕΡΕΥΣ

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

Κύριε ελέησον (12)

Και σώσον και βοήθησον ημας Παναγια Παρθένε

Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν Λόγον τοις ανθρώποις τη παραδόξω σου κυήσει ενώσασα και την απωσθείσαν φύσιν του γένους ημών τοις ουρανίοις συνάψασα, η των απηλπισμένων μόνη έλπις και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψις των εις σε προστρεχόντων, και πάντων των Χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον αισχροίς λογισμοίς και λόγοις και πράξεσιν όλον εμαυτόν αχρειώσαντα, και των ηδονών του βίου, ραθυμία γνώμης, δούλον γενόμενον, αλλ’ ως του φιλανθρώπου Θεού Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίθητι επ’ εμοί τω αμαρτωλώ και ασώτω, και δέξαι μου την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν, και τον σον Υιόν , και ημών Δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρρησία χρωμένη δυσώπησον, ίνα άνοιξη καμοί τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της αυτού αγαθότητος και, παριδών μου τα αναρίθμητα πταίσματα, επιστρέψη με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξη με. Και πάρεσο μοι αεί ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν τω παρόντι βίω θερμή προστάτις και βοηθός, τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα με, και εν τω καιρώ της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα, εν δε τη φοβερά ήμερα της κρίσεως, της αιωνίου με ρυομένη κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμον με αποδεικνύουσα. ‘Ης και τύχοιμι, Δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σης μεσιτείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν.
Και δος ημίν, Δέσποτα, προς ύπνον απιούσιν , ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζοφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας. Παύσον τας ορμάς των παθών , σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθ’ ημών δολίως κινούμενα. Τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον και παν γεώδες και υλικόν ημών φρόνημα κοίμισαν. Και δώρησαι ημίν, οΘεός, γρήγορον νουν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν , ύπνον ελαφρόν και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον. Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής εστηριγμένους εν ταις εντολαίς σου και την μνήμην των σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον έχοντας. Παννύχιον ημίν την σην δοξολογίαν χάρισαι εις το υμνείν και ευλογείν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα σου, του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών , και αίτησαι ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.
Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον, Τριάς αγία, δόξα σοι.

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

 

 

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). 

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani:

 Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

 

Okuyucu: Âmin

Ya Rab merhamet eyle (12 kere okunur)

Ey Kutsallarιn Kutsalι Bakire, Bizi kurtar e bize yardιm et.

 

Okuyucu:  Ey temiz bakire, kötülüklerden arınmış Tanrι’nın gelini, ayıpsız ve kirliliklerden arınmış Hanımefendi, senin mucizevî doğumunla Tanrι’nın Sözü insanlıkla birleşti, uzaklaştırılmış tabiatımızı göktekilerle bir araya getirdin, sensin ümitsiz olanların tek ümidi, sensin savaşçıların yardımcısı ve sana koşanların hazırlıklı koruyucusu. Ey bütün Hristiyanların sığınağı; ben günahkâr, suçlu, kötü fikir ve sözlerle kirlenmiş ve ömrünün zevklerine önemsiz gayretlerle kulluk etmiş hizmetkârını geri çevirme. Ve sen insanları seven Tanrι’nιn annesi olduğun için ben günahkâr hizmetkârına acı ve şefkat eyle, kirlenmiş dudaklarımdan sana sunduğum dileklerimi kabul et, Oğlun Rab’bimiz ve Efendimize onun nezdinde kabul gören kişiliğinle aracı ol; sevgi ve şefkatinin kanatlarını üzerime açsın ve sayısız heveslerimi hoş görsün, beni tövbeye yöneltsin ve emirlerini korumamı ve yerine getirmemi sağlasın. Íyilik ve doğruluğa götüren sen ey şefkatli ve merhametli bakire, daima yanımda ol, şu andaki ömrümde çekici şefaatinle ve yardımınla kötülük dolu inat yollarından beni ayır, kurtuluşa yönelt ama bu bedbaht canımı teslim edeceğim anda çevremde hazır ol ve kötülük dolu ruhları benden uzak tut ve korkunç yargı gününde beni sonsuz cezadan ve azaptan koru, Oğlunun şan ve şeref dolu ve tarifi imkânsız yüceliğini miras almayı nasip eyle. Senin aracılığın ve yardımlarınla ey Tanrιdoğuran, kutsallarιn kutsalι Hanımefendim, senin biricik oğlun olan Rab Tanrιmız ve kurtarıcımız İsa Mesih’in kayrası ve şefkati ile keşke ona erişebilsem. Her türlü şükür, saygı ve tapınma O’na layıktır, başlangıcı bulunmayan Babası ile, çok kutsal, iyi ve hayat verici Ruhu ile beraber, şimdi, her zaman ve sonsuzlara kadar. Amin. 

 

Rabbimiz İsus Mesih’e dua :

Ey Efendimiz, uykuya dalmakta olan bizlere bedensel ve ruhsal rahatlık ver ve bizleri günahın karanlık uykusundan ve gecenin kötü arzu ve zevklerinden koru, heveslerimize sakinlik ver, hileyle bizleri etkisi altına alan kötülük oklarının kızgınlığını söndür, bedenlerimizin kavgalarını yok et, aklımızın bütün yersel tasarılarını uyut ve bize uyanık bir akıl, temiz bir fikir, dikkatli bir yürek, her şeytani hayalden uzak bir uyku ver ey Tanrιm. Ve dua saatinde senin emirlerine bağlı bir halde bizi uyandır ki devamlı Senin kurallarını içimizde dile getirmeye sahip olalım. Bütün gece Seni yücelten söylemleri bize bağışla ki Senin büyük ve saygın adını övelim, yüceltelim ve kutsayalım, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

 

 

 

 

  Ebediyen bakire olan kutsal ve çok şerefli Tanrı-doğuran, dualarımızı Tanrιmιz ve Oğluna takdim et ve kurtuluşumuz için aracı ol.

 

     Baba ümidim, Oğul sığınağım ve Kutsal Ruh koruyucumdur. Ey Kutsal Űçlü, Sana yücelik ve şan olsun.

 

 Ey Tanrı’nιn Annesi bütün ümitlerimi sana bağladım, beni koru.

 

 

Επi σoί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις. Αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, ηγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξ ης Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονεν, ο προ αιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γαρ σην μήτραν θρόνον εποίησε, και την σην γαστέρα πλατυτέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις δόξα σοι.

 

 

Senden dolayı, ey lütuf dolu olan, tüm yaratılış; melekler ordusu ve insan ırkı, seviniyor; kutsanmış Tapınak ve ruhsal Cennet; Tanrı senden beden aldı ve çağların öncesinde Tanrımız olan, küçük bir çocuk olarak doğdu. Çünkü senin rahmini bir tahta dönüştürdü ve onu göklerden daha geniş kıldı. Senden dolayı, ey kayra dolu olan, tüm yaratılış seviniyor; yücelik olsun sana.

 

Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της άθλιας μου ψυχής και ταλαίπωρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ εμού δια την ακρασίαν μου, μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαί μου τη καταδυναστεία του θνητού του τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επήρειας του αντικειμένου, ίνα μη εν τίνι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.

(İnsan hayatını koruyan Melek duası)

     Ey bedbaht nefsimi ve zayıf hayatımı koruyan Melek ben günahkâr olanı ihmal etme, cehaletim ve savurganlığım nedeniyle benden uzaklaşma ve bu ölümlü bedenim üzerinde şeytanın hüküm sürmesine fırsat verme, fakat zayıf ve ahmak elimden tut ve beni kurtuluş yoluna yönelt. Evet, canımı ve bedenimi koruyan Tanrι’nın aziz meleği, bütün hayatım boyunca sana verdiğim üzüntüler için beni bağışla ve eğer bu günümde günah işlediysem bu gece benim için koruyucu ol ve beni inadın bütün hilelerinden koru ki herhangi bir günah ile Tanrι’yı kızdırmayayım ve benim için Rabbe şefaat et ki korkusu içimde kalsın ve iyilikleri için beni yaraşır bir kul eylesin. Amin.

 

Κατά την πρώτην εβδομάδα των Νηστειών [από της Δευτέρας (Καθαράς)] ευθύς ο Ιερεύς αναγινώσκει, από της Ωραίας Πύλης, το της ημέρας Ευαγγέλιον [της Παννυχίδος].
ΙΕΡΕΥΣ: Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ελέησον (γ’).

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ: Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω Πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ:Εκ τού κατά […..] αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

 

Orucun birinci haftasιnda Incil’den alιntι okunur.

 

 

Ruhani: Kutsal Incil okumalarιnι dinlememizi nasip etsin diye RAB Tanrιmιza yalvaralιm.

Koro: Ya Rab merhamet eyle.(3)

 

Ruhani: Bilgelik. Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

 

Topluluk: Ve senin Ruhunla.

 

Ruhani: Yuhanna tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma. Dikkat edelim.

Koro: Yücelik senindir, Tab yücelik senindir.

 

ΙΕΡΕΥΣ: Ειρήνη πάσι.
ΧΟΡΟΣ: Και τώ πνεύματί σου.
ΙΕΡΕΥΣ:  Τας κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.
ΧΟΡΟΣ:  Σόι, Κύριε.
ΙΕΡΕΥΣ
Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου και ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τών αγίων, ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων, τών αγίων, ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των oσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Αννης, και πάντων σου των Αγίων,  Ευπρόσδεκτον ποίησον την δέησιν ημών,
Δώρησαι ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών,
Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη τών πτερύγων σου
Αποδίωξον αφ’ ημών πάντα εχθρόν καί πολέμιον,
Ειρήνευσον ήμών την ζωήν,
Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Αναγνώστης Αμήν.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

 

Ruhani: Hepinize esenlik olsun.

Okuyucu: Ve sizin ruhunuza.

Ruhani:Başlarımı Rabbe eğelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

 

Ruhani: En merhametli Efendi, Tanrımız Rab İsus Mesih, tamamen kutsal annesi, Hanımefendimiz, Ebediyen Bakire Meryem’in duaları, değerli ve yaşam veren Çarmıhının gücü, gökteki cisimsizler ordusunun koruması, yüce Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhanna’nın, kutsal ve tamamen yüce Elçilerin, , yüce ve muzaffer Şehitlerimizin, kutsal Tanrı adamı babalarımızın, Tanrı’nın kutsal ve doğru ataları Yohakim ve Anna’nın yakarışları sayesinde dualarımızı kabul et.  Bize suçlarımızın affını bağışla. Bizi kanatlarının altında koru. Her hasım ve düşmanı bizden uzaklaştır. Hayatlarımızı barış dolu kıl. Rab, bize ve dünyana merhamet et ve ruhlarımızı kurtar; çünkü Sen iyisin ve insan soyunu seversin.

 

 

 

 

Okuyucu: Amin.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ya Rab merhamet eyle. (3)

Aziz peder kutsa.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Σοι.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας Αυτού μητρός, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (τής ημέρας) και πάντων τον Αγίων, ελέησαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ευξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.

ΧΟΡΟΣ

Κύριε ελέησον. [και μετά από κάθε αίτηση]

Υπερ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.
Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών (δείνος) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
Υπέρ ευοδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
Υπερ των απολειφθέντων πατέρων, και αδελφών ημών.
Υπερ των διακονούντων και διακονησάντων ημίν.
Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.

Υπερ των εντειλαμένων ημίν τοις αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών.
Υπέρ αναρρύσεως των αιχμαλώτων.
Υπερ των εν θαλάσση καλώς πλεόντων.
Υπέρ των εν ασθενείαις κατακειμένων.
Ευξώμεθα και υπέρ ευφορίας των καρπών της γης.
Καί υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων, και απανταχού Ορθοδόξων.
Είπωμεν και υπέρ εαυτών, το Κύριε, ελέησον. (γ’)

 

Ruhani:

Yücelik Sana’dır, Ey umudumuz Tanrı, yücelik Sana’dır.

Mesih, gerçek Tanrımız, temiz ve kutsal Annesinin şefkati, kutsal, şanlı, değerli elçilerin ve (o günün Azizinin adı anılır) ve tüm erenlerin duaları ile bizlere merhamet eylesin ve bizi kurtarsιn, iyi şefkatli ve merhametli Tanrı.

 

Dünyada barış olsun diye dua edelim.

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) ve tüm ruhban sınıfı için dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Őlműş olan peder ve kardeslerimiz için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Bizden nefret edenler ve bizi sevenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Bize hizmet ve merhamet edenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Biz lâyık olmayanlardan kendileri için dua etmemizi isteyenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Esir olan kardeşlerimiz ve her türlü felâketten kurtulmalarι için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Denizde iyi niyetle yolculukta bulunanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Hasta olanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Τoprağın bereketli ürün vermesi için de dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Ve burada ve bűtűn dűnyada uyuyan, geçmişte vefât etmiş olan Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

 

Onlar için de: Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, diyelim.

 

 

 Καί λαμβάνουσι πάντες συγχώρησιν παρά τού Προεστώτος ή τού Ιερέως, ασπαζόμενοι τήν δεξιάν αυτού. Εφ’ όσον δε γίνεται ο ασπασμός, ψάλλεται υπό του β’ Χορού:
Τη μεν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εσπέρας.

Ήχος β’ Ότε εκ τού ξύλου
Πάντων προστατεύεις, Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί, άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν, οι κατά Θεού του καμπτόμενοι υπό πταισμάτων, πολλών, Μήτερ του Υψίστου, όθεν σοι προσπίπτομεν, Ρύσαι πάσης περιστάσεως τους δούλους σου.
Τη δε Τρίτη εσπέρας και τη Πέμπτη ψάλλεται, το
Ήχος α’
Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, όδυρομένη έβόα σοι Τέκνον γλυκύτατον, πως αδίκως θνήσκεις; πως τω ξύλω κρέμασαι, ο πάσαν γην κρεμάσας τοις ύδασι; Μη λίπης μόνην με, Ευεργέτα πολυέλεε, την Μητέρα και δούλην σου δέομαι.

 

 

 

Pazartesi ve Çarşamba günleri:

 

En Yüce Tanrı’nın sevgi dolu Annesi, sen güçlü elinin altına sığınan herkesin koruyucususun; çünkü biz günahkârlar, birçok suçla daima ezilmiş durumdayken tehlike ve sıkıntılarda Tanrı ile başka bir aracıya sahip değiliz. Bu yüzden senin önünde yere kapanıyoruz: hizmetkârlarını her tehlikeden koru.

 

Salı ve Perşembe günleri:

Haksız katledilişine bakarak, ey Mesih, Bakire yas tutup Sana şöyle haykırdı: Benim en tatlı Çocuğum, adaletsizce nasıl ölürsün? Dünyayı suların üzerine Sen astın, bir ağacın üzerine nasıl asılırsın? Yalvarırım, annen ve kulun olan beni geride tek başıma bırakma, ey en merhametli Bağışçı.

 

Τοις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, τοις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τοις αδελφοίς και οικείοις ημών, χάρισαι τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ζωήν την αιώνιον, τους εν ασθενεία επίσκεψαι, και ίασιν δώρησαι, τους εν θαλάσση κυβέρνησον, τοις εν όδοιπορίαις συνόδευσον, τω Βασιλεί συμμάχησον, τοις διακονούσι, και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφεσιν δώρησαι, τοις εντειλαμένοις ημίν τοις αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος, Μνήσθητι, Κύριε, πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Μνήσθητι, Κύριε, των αδελφών ημών των αιχμαλώτων, καί λύτρωσαι αυτούς από πάσης περιστάσεως, Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν ταις αγίαις σου Εκκλησίαις, και δος αυτοίς τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ζωήν την αιώνιον, Μνήσθητι, Κύριε, και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν τω φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ήμάς εν τη τρίβω των εντολών σου, πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αειπαρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητός ει, εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ya Rab bizden nefret eden ve bize haksızlık eden düşmanlarımızı affet. Bize iyilik edenlere iyilik eyle. Kardeşlerimize ve akrabalarımıza kurtuluş için olan dileklerini ve ebedî hayatı bağışla. Hastalıkta olanları gözet ve onlara şifâ ver. Denizde olanlara Sen kumanda eyle, yolculukta olanlar ile yoldaş ol. Bize hizmet ve merhamet edenlerin günahlarını affeyle.  Biz liyâkatsizlere kendileri için dua etmemizi tenbih edenlere büyük merhametine göre merhamet eyle. Ya Rab, geçmişte vefât etmiş olan pederlerimizi ve kardeşlerimizi hatırına getir, onları Senin yüz güzelliğinin ışıklandırdığı yerde rahata kavuştur. Ya Rab, esir olan kardeşlerimizi hatırına getir ve her türlü felâketten kurtar onları. Ya Rab, aziz Kiliselerinde mahsul veren, hayır ameller işleyen kullarını da hatırla ve onlara kurtuluş için olan taleplerini ve ebedî hayatı bağışla. Ya Rab, nihayet biz değersiz, günahkâr ve liyâkatsiz kullarını da hatırla ve bizim akıllarımızı nûrlandır ve Senin tenbihlerinin tatbikine yol göster Tanrımızın pek mukaddes Annesi, daima bâkire kalan Meryem’in ve bütün Azizlerinin aracılıkları ile, çünkü Sen ebetler ebedince mübareksin.  Âmin.

 

 

 

 Oruç Döneminde okunan Gece Duası