/ Kilise / Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı

Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı

Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı

 Giriş

Paskalya yortusundan sonraki yedinci pazar günü, kilisemiz tarafından birinci ekümenik konsilin pederleri pazarı olarak anılır. Bu günde İmparator Aziz Konstantin’in isteği üzerine 325’te İznik’te Arianizmin sapkınlığını ve Kilise’nin birliğini ilgilendiren diğer konuları ele almak için bir araya gelen 318 Allah vaaz eden pederimiz anılıyor.

 

 Büyük ve Kutsal Paskalya Yortusu Anması

Arius, İskenderiye Kilisesi’nin kıdemli rahiplerindendi ve 315 yılında, Allah’ın Oğlu’na, O’nun Baba ile aynı özde olan gerçek Allah olmadığını, Allah’ın bir yapıtı ve de yaratımı olduğunu ve aynı özden farklı olduğunu söyleyerek küfretmeye başladı. Ayrıca Allah’ın Oğlu’nun ezeli olmadığını da öğretiyordu. Bu öğretiler İskenderiye’deki müminleri sarstı. İskenderiye Piskoposu Aleksandros, Arius’u nasihatlerle düzeltmeye çalıştı, onu komünyondan uzaklaştırdı ve nihayet 321’de yerel bir konsey aracılığıyla onu görevinden aldı. Arius, sapkın öğretilerine devam etti, diğer şehirlerin kiliselerinde ihtilaf ve bölünme yarattı, bu da kilise çerisinde teolojik bir dini krize yol açtı.

İlahi bir coşku ve birlik kaygısıyla hareket eden, havarilere eş İmparator Büyük Konstantin, Bitinya’nın bir şehri olan İznik’te Birinci Ekümenik Konsili topladı. 325’te Kilise piskoposları burada toplandılar. Hepsi tek ağız ve tek sesle, Allah’ın Oğlu ve Kelam’ının, Peder’le aynı özde, hak Allah’tan hak Allah olduğunu ilan ettiler. Pederler, iman ikrarı olan İznik iman açıklamasını oluşturdular:

 “İnanırım bir Allah’a, her şeye gücü yeten Peder’e, Göğün ve yerin, bütün görünen ve görünmeyenlerin yaradınına. Ve tek Rab İsa Mesih’e, Allah’ın biricik oğluna, bütün çağlardan evvel Peder’den doğana. Nurdan nur, hak Allah’tan hak Allah’a, doğana yaratılmayana, Peder’le bir özde olana, her şeyin onun vasıtasıyla yaratıldığına. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden inene, Aziz Ruh’tan ve Bakire Meryem’den beden alana ve insan olana, bizler için Pontius Pilatos zamanında haça gerilene, cefa çekene ve defnedilene ve mukaddes yazılara göre üçüncü günde dirilene ve göklere yükselene ve Peder’in sağında oturana ve izzetle yine gelecek olana, dirileri ve ölüleri yargılamaya, hükümranlığının sonu olmayana.”

 

Pederler ayrıca sapkın öğretilerinden dolayı Arius’u aforoz ederek kiliseden uzaklaştırdılar.

Birinci Ekümenik konsilin aziz pederlerini, aziz havarilerden sonra kelamın müjdecileri olarak kabul eden kilisemiz, her yıl bu Pazar gününü onların övgü ve onuruna ve de aynı zamanda hakiki imanın sağlamlaştırılmasına adadı.

 

Birinci Ekümenik Konsilin Pederlerinin Pazarı İkonası

Birinci Ekümenik konsilin pederleri pazarının ikonası, Aziz Konstantin’i, konsile katılan ve İznik iman açıklaması aracılığıyla imanın birliğini teyit eden, Kilise’nin aziz pederleri ile birlikte tasvir eder. Pederlerimiz, iman açıklaması olarak da adlandırılan iman ikrarı metnini tutarken gösterilmektedir.

 

 Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarının Ortodoks Hristiyanlarca Kutlanması

Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri pazarı Altınağızlı Aziz Yuhanna’nın ayiniyle kutlanır. Paskalya’dan sonraki kırk günlük süreçten sonra ve göğe yükseliş yortusundan sonraki ilk Pazar’dır. Akşam ve sabah duaları, ayrıca ilahi litürji hem göğe yükseliş yortusunun hem de pederlerin yortusunun ilahilerini içerir.

 

Bugün ilahi litürjide okunan Kutsal Kitap pasajları şöyledir, Elçilerin İşleri 20:16-18, 28-36 ve Yuhanna 17:1-13.

 

 Yortunun İlahileri

 

 Apolytikion

Pederlerimizi yeryüzüne kandiller olarak yerleştiren ve onlar aracılığıyla hepimizi doğru imana yönlendiren Allah’ımız Mesih, ziyadesiyle yüceltiliyorsun. Hamdolsun sana, ey çok merhametli.

 

 Kontakion

Kilise, elçilerin vaazları ve pederlerin öğretileri aracılığıyla tek bir imanda güçlendi. Kilise, yücelerden Allah’ın sözünden dokunmuş hakikati giyinmiştir. Gerçeği öğretir ve imanın büyük gizemini yüceltir.

 

 Kaynakça: https://www.goarch.org/fathers-first-ecumenical-council

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı