/ Kilise / Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları; Melekler (1)

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları; Melekler (1)

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları; Melekler (1)

 

“Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?”

Aziz Elçi Pavlos’un İbranilere Mektubu 1:14

Hazırlayan: Pavlos Ulaş

 

“Melekler bizden uzak durmazlar, aksine bizim kötü eylemlerimiz onları bizden uzaklaştırır. Dumanın arıları uzaklaştırıpta güvercinlere kötü koku verdiği gibi, bizim iğrenç günahlarımızda üzerimizde pis bir koku yaratır ve  yaşamımızın koruyucusu olan melekleri bizden uzaklaştırır.”

Kayserili Aziz Büyük Vasil

Giriş

Görünür fiziksel dünya haricinde birde Tanrı tarafından yaratılmış görünmez bir dünya vardır. Kutsal Kitap bu görünmez dünyayı bazen “Cennet” bazende “Göksel Mekan” olarak adlandırır. Görünmez dünya Kutsal Yazılarda sembolik olarak anlatılmıştır ve içinde yaşadığımız dünyanın bir parçası veya maddi evren değildir. Uzayın herhangi bir yerinde yer almaz ve bilim ne kadar gelişirse gelişsin, galaksiler arası yolculuklarla ulaşılmaz. Fakat bu manevi dünyanın herhangi bir harita üzerinde yer almaması, onları daha az gerçek veya mevcudiyetlerinin gerçek dışı olduğunu göstermez.

Yaratılmamış Tanrı tarafından yaratılmış olan bu görünmez dünya içerisinde yaşayan varlıklarda vardır ve biz onları genel olarak “Melekler” olarak adlandırırız.

Melekler, Tanrı’nın hizmetçileri ve O’nun buyruğunu, amacını yerine getiren doğaüstü göksel varlıklardır. İncil’de onlara, görevli ruhlar denir (İbraniler 1:14)

Melek kelimesi, kökeni İbranicede “Elçi, Haberci” anlamına gelen “Mal’akh” kelimesinden türemiştir ve antik Grekçeyede “Angelos” olarak çevrilen kelime aynı anlamı taşımaktadır. Ortodoks Hıristiyanlar meleklere saygı duyarlar fakat asla onlara tapınmazlar çünkü Ortodoks Hıristiyanlar, Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı’dan başkasına tapınmazlar ve meleklerde insanlar gibi yaratılmış (Mez.148:2-5) ve tek Tanrı’ya tapınan varlıklardır. Kutsal Yazılarda melekler bize şu şekilde tanıtılır; Tanrı’yı överler (Mez.148:1-2; Yeş. 6:3), Tanrı’ya tapınırlar (İbr.1:6; Vah.5:8-13), elçidirler (Elç. İşl.7:52-53), Tanrı’da sevinç bulurlar (Ey. 38:6-7), Tanrı’ya hizmet ederler (Mez.103:20; Vah.22:9), Tanrı’nın yargılarının araçlarıdırlar (Vah.7:1; 8:2), duaların cevaplanmasında aracıdırlar (Elç. İşl.12:1-17), rehberdirler (Mat.1.-2.bölüm, Elç. İşl.8:26;10:3), tehlike zamanlarında imanlılara cesaret verirler (Elç. İşl.27:23-24), koruyucudurlar (Dan.3), insanlara yardımcı olurlar (Yar.121:17-20), Tanrı’nın manevi ordusunun savaşçılarıdırlar (Dan.11:13, 12:1, Yah.9, Vah.12:7).

Tanrı insan bedeni alarak dünyaya geldiğinde bizlere birçok şeyi açıkladı ve bunlar arasında meleklere dair bilgilerde yer alır. RAB İsa Mesih, meleklerin kutsal, akıllı varlıklar olduğunu, erkek ya da dişi olmadığını, yeniden gelişinde O’nun yanında bulunacaklarını, doğruları günahkarlardan ayıracaklarını, yerde her günahlı insanın tövbe edişinde gökte sevinç duyduklarını, günahlıların yargılanışında hazır bulunacaklarını belirtir.

Meleklerin rolü hem geçmişte hem de gelecekte önemlidir.

Melekler İnsandan Çok Daha Önce Yaratılmışlardı

Şamlı Aziz Yuhanna melekler hakkında şöyle der, “Tanrı’nın kendisi onları yoktan var etti. Onları kendi yarattı. Onlar manevi bir ırk, ruhsal varlıklar ve görünmez ateştirler. Tanrının Kutsal Peygamberi Davut onlar hakkında, “O’nun melekleri ruhlar, hizmetkarları ateşten bir alevdir” (Mez.104:3) diye yazmıştır”.

Melekler de insanlar gibi Tanrı tarafından yaratılmışlardır. Onlar görünmez dünyada manevi rütbelere sahip bedensiz ve ölümsüz ruhsal varlıklardır. Büyük iman açıklamamızın ilk başında onlardan da bahsedilir; “İnanırım bir Tanrı’ya, her şeye kadir olan Baba’ya, yerin ve göğün, görenen ve görünmeyenlerin yaratanına…”.  Aziz Elçi Pavlos’da Koloselilere mektubunda, “Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, O`nda yaratıldı. Her şey O`nun aracılığıyla ve O`nun için yaratıldı.” (Kol.1:16) diye yazmıştır. Ayrıca Kutsal Kitap’ın bir diğer bölümünde, “Yıldızlar yaratılırken bütün melekler yüksek sesle Ben’i yücelttiler” diye  yazılıdır (Eyüp 38:7).

Yaratılış kitabına göre Tanrı cenneti başlangıçta yarattı ve Kilise Babalarının anlatımlarındanda faydalanarak anlıyoruz ki cennet yaratıldığında Tanrı görünmez güçler ile birlikteydi. Yani dünya ve insanlar yaratılmadan önce melekler yaratılmıştı. Meleklerin ne zaman ve ne şekilde yaratıldıklarına dair elimizde bir bilgi bulunmamaktadır fakat bizi ilgilendiren ve Tanrı’nın bilmemizi isteği kısım elimizde mevcut bulunmaktadır. İnsan yaratılışından önce meleklerin yaratılmış olması ve insanın günaha düşüşüyle meleklerin üstlendikleri görevler, Kutsal Yazılar aracılığıyla bize verilmiş olan bilgilerdir. Ve bu bilgiler ışığında meleklerin Tanrı’ya nasıl hizmet ettiklerini, insanları Kutsal olana nasıl yönlendirdiklerini ve insanlarla melekler arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlayabiliyoruz.                                       

İnsanlar Melekleri Biliyorlardı

Yaratılan ilk insan elbette meleklerin varlığından haberdardı. Bunu Yaratılış kitabının daha başlarında cennet bahçesinin doğusuna yerleştirilen Keruvlardan ve alevli kılıçlardan anlıyoruz (Yar.3:24). Yaratılış kitabının 18. ve 19. bölümlerinde gördüğümüz İbrahim peygamer ile görüşmelerinde ve yine 24. bölümde İbrahim peygamberin uşağını, oğluna gelin almak için gönderdiği olayda görüyoruz. 28. bölümde Yakup peygamberin meleklere dair tanıklığını okuyoruz.

Yeni Ahit’te ise meleklere dair ilk bilgileri, daha başlarda öncü peygamber Aziz Yuhanna’nın doğumunun bildirilmesinde (Luk.1:11), Tanrıdoğuran Bakire Meryem’in Mesih İsa’ya hamile kalmasında (Luk.1:26-27), çobanlara iyi haberin bildirilmesinde (Luk.2:9) görüyoruz. Mür taşıyan kadınların Diriliş Müjdesini ilk duydukları zaman (Mat.28:5) da karşımıza çıkıyorlar. Elçilerin İşleri bölümünde de meleklerin RAB’bin Kutsal Elçilerine yardım ettiklerini görüyoruz; iyi bir adam olan Kornelyus’un vaftiz hazırlığında (Elç.İşl.10:3-48), Elçi Aziz Petros’un zindandan kurtulmasında (Elç.İşl.12:8-10) ve Elçi Aziz Pavlos’un Roma’ya, Sezar’ın önüne gitmesi gerektiğinin bildirilmesinde (Elç.İşl. 23:11). Elçi Aziz Yuhanna’ya Vahiy kitabını dikte edenlerde meleklerdir.

 

Tanrı Krallığının bedensiz varlıkları; Melekler (1)