/ Pazar Vaazlarι / Kutsal Komünyondan önce Değerli Armağanların hazırlanması

Kutsal Komünyondan önce Değerli Armağanların hazırlanması

Kutsal Komünyondan önce Değerli Armağanların hazırlanması

Ruhani, Değerli Armağanları yükseğe doğru kaldırdıktan sonra, Diyakoz kendisine hitaben “Ey efendi, Kutsal Ekmeği böl” der.

Yeryüzünde icra edilen ilk Kutsal Litürjide, İsa Mesih kutsanmış Ekmeği bizzat kendisi bölmüş ve “Alın, yiyin. Bu, günahların bağışlanması için sizin uğrunuza bölünen bedenimdir“ diyerek Öğrencilerine vermişti (bkz 1. Korintliler 11,24). Her Kutsal Litürjide Rab’bin bu eylemi tekrarlanır ve sözü yerine getirilir: Ruhani, Tanrı’nın Kuzusunu parçalara ayırır ve müminlere “bölünmüş” Kutsal Bedeni sunar.

İsa Mesih parçalara ayrılır ama bölünmez. Kutsal Beden parçalara ayrıldıktan sonra Kutsal Ekmeğin her bir parçası İsa Mesih’in tamamıdır. İsa Mesih parçalansa bile bölünmemiş ve yekpare olarak kalır, kesilen her bir parçada  bütün olarak bulunur ve tanınır. Kutsal Sunağa iştirak eden hepimiz, İsa Mesih’in tamamını alırız ve İsa Mesih de bizi tamamen doldurur. İsa Mesih’in tamamı her birimizin içindedir. İsa Mesih’in tamamı, Aziz Kilisemizin tamamında, yeryüzünün her bir köşesinde, tüm zamanlarda ve çağlarda bir bütün olarak bulunur. Maddesel besinler yenir ve her zaman tükenir. Tanrı’nın Kuzusu ise her zaman yenir ama hiçbir zaman tükenmez. O’nun Fedakarlığının bir süresi yoktur, ebediyen sürer çünkü tükenmez hayatın tükenmez besinidir.

Altınağızlı Yuhanna bu gerçeği kavrayabilmemiz için şu örneği kullanır: “Diyelim ki bir ateş kaynağımız var.  On bin kandil de bu ateş kaynağından alev alarak yakılıyor. Ve bu on bin kandil iki kere, üç kere ve pek çok kere yakılıyor. Acaba bunca kandile aktarılmış ateş aynı tamlığında kalmaz mı? (Patroloji 59:91) Ateşin kaynağı, yanına koşan herkes için taşan ve taşarken de değişmeden kalan İsa Mesih’tir.

Ruhani “Kutsallar kutsallar içindir” dedikten sonra birbirini takip eden üç eylemi gerçekleştirmeye başlar: İsa Mesih’in Kutsal Bedeninin yükseğe doğru kaldırılması, Bedenin parçalara ayrılması  ve Kutsal Kanıyla Kutsal Kadeh’in içinde tekrar birleştirilmesi.

İsa Mesih’in Kutsal Bedeninin yükseğe doğru kaldırılması “Kutsallar, kutsallar içindir” çağrısıyla aynı anda gerçekleşir. Pederlerimize göre Değerli Bedenin yükseğe doğru kaldırılması, İsa Mesih’in Çarmıha gerilmek üzere yükseğe doğru  kaldırılmasını, Ölümünü ve Dirilişini temsil eder (Yuhanna 3,14).

Ruhani, “Allah’ın kuzusu  bölünüyor ve paylaşılıyor” der ve  Kutsal Bedeni parçalara ayırır. Ruhani, İsa Mesih’in Kutsal Bedenini dört parçaya böler ve Diskarionun üzerine haç şeklinde yerleştirir. Aziz Pederlerimiz der ki, Değerli Ekmeğin bölünmesi, İsa Mesih’in katledilmesini temsil eder. Ekmeğin bölünmesi, İsa Mesih’i izhar eden başlıca eylemdir. İki Öğrenci Rab’bi,  Emmaus’ta ekmeği böldüğü zaman tanıdılar: “Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa’yı nasıl tanıdıklarını anlattılar” (Luka 24,35). Ve ilk hristiyanlar Kutsal Efkaristiya sakramentini bu şekilde adlandırırdı: “Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda… (Elçilerin işleri 20,7) ve “Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar” (Elçilerin işleri 2,42). İsa Mesih, O’nunla birleşebilmemiz ve bu şekilde bir olabilmemiz için bizim uğrumuzda bölünüyor.

Diyakosun Ruhaniye yaptığı “Ey efendi, Kutsal Kadehi doldur“ hatırlatmasıyla Ruhani,  Kuzunun dört parçaya ayrılmış bölümlerinden üsttekini alır ve Kutsal Kadehin içine yerleştirir. Ve yerleştirirken de şöyle der: “Kutsal Kadeh imanla ve Kutsal Ruhla doludur” Bu eylem şu anlama gelir: ister Diskarionda Kutsal Ekmek olarak görelim ister Kutsal Kadehte görelim, İsa Mesih birdir. Bu birlikle de  İsa Mesih’in doğasının birliği ilan edilir. Kutsal Bedeninin ve Kutsal Kanının  Komünyon aracılığıyla müminlere sunulduğu, Fedakarlığının ve Lütfunun birliği.

“Kutsal Ruhla doludur” cümlesi, İsa Mesih’in bizi Kutsal Ruh ile doldurması anlamına gelir. İsa Mesih’in bütün sözlerinin ve eserlerinin, Kutsal Çilelerinin ve Dirilişinin semeresi, Kutsal Ruhun Kiliseye gelişi ve Kilisede kalmaya devam etmesidir.

Değerli Armağanların hazırlanması sırasında “zeon”  adı verilen çok sıcak su da eklenir. Ruhani, İsa Mesih’in Kutsal Bedenini ve Kutsal Kanını birleştirdikten sonra ona verilen zeonu  “Azizlerinin sıcak imanı, mübarektir. . Amin ” diyerek  kutsar.  Diyakoz da bu kutsanmış zeonu, “Kutsal Ruh’la dolu sıcak iman. Amin” diyerek Kutsal Sunağın üzerinde bulunan ve içinde Değerli Armağanların olduğu Kutsal Kadehe döker. Çarmıha gerilmiş İsa Mesih’in Kutsal böğründen Kutsal Kan ve su nasıl ki sımsıcak fışkırdıysa, şimdi de,  komünyon alacağımız sırada Ruhani kaynar suyu, yine Zeon adıyla anılan ufak maden veya gümüşten yapılmış bir ibrikle, Kutsal Kadehin içine  döküyor.

Ruhani, Kutsal Bedenle Kutsal Kanın birleşmesini gerçekleştirirken şöyle dedi: “Kutsal Ruhla doludur”. Zeonu Kutsal Kadehe dökerken ise şöyle der: “Kutsal Ruh’la dolu sıcak iman.  Amin.” Her şey Tesellicinin oradaki varlığını vurgular. Ve kaynar su zeon da, ateşle birlikte kaynadığından  ve ateş içerdiğinden,  Kutsal Ruhu izhar eder. Kutsal Ruh, Pentekost günü ateş olarak görünmüş ve İsa Mesh’in Öğrencilerinin üzerine inmişti: “Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler“  (Elçilerin işleri 2,3).

Kutsal Komünyon için artık her şey hazırdır. Ruhaniler, Kutsal Komünyonu almadan önce, her biri kendisi için, bir dizi kısa nedamet duası etme gereksinimi duyar. Komünyon alacak her müminin, bu duaları kendisi için de okumasında fayda vardır: “Ya Rab, iman ve ikrar ederim ki, sen dünyaya günahkarları, ki onların birincisi benim, kurtarmaya gelen gerçekten yaşayan Allah’ın Oğlu Mesih’sin … Tekrar iman ederim ki, burada bulunan senin asıl lekesiz bedenin ve değerli kanındır…”

Bu nedamet dualarıyla İsa Mesih’e, O’nun Kutsal Bedenine ve Kutsal Kanına olan sarsılmaz imanımızı, ve ruhlarımızın Güveyine karşı duyduğumuz aşka varan sevgimizi ifade eder, günahlarımızın bağışlanmasını dileriz: “…canımın ve bedenimin temizlenmesi ve kutsanması için olsun ve gelecek ebedi hayata ve krallığa nail olmama teminat olsun…”

Μετά τις ευχές, κατά την εκκλησιαστική τάξη αρχίζει η θεία Μετάληψη των Λειτουργών πρώτα και εν συνεχεία των πιστών. Ο λαός σε στάση προσευχής και προσοχής περιμένει να μεταλάβει τα Τίμια Δώρα «ες φεσιν μαρτιν κα ζων τν αώνιον». Αμήν.

Dualar okunduktan sonra Kutsal Komünyon sakramenti başlar. Kilise nizamına göre Komünyonu önce Ruhaniler sonra müminler alır. Müminler dua ederek ve esas duruşta kalarak “günahlarının bağışlanması ve ebedi hayat için“ Değerli Armağanları almayı bekler. Amin.

İLAHİ LİTÜRJİNİN YORUMLANMASI: 34. KONUŞMA

                                    Pisidia Metropoliti Sotirios

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsal Komünyondan önce Değerli Armağanların hazırlanması