/ Ayinler, dualar / Paskalya Sabah Ayini

Paskalya Sabah Ayini

 Paskalya Sabah Ayini

 

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

KUTSAL VE MUHTEŞEM PASKALYA PAZARΙ

Μετά τὴν ἀκολουθιάν τοῦ Μεσονυκτικού ὁ Ἱερεύς ἱστάμενος πρό τῆς Ὡραίας Πύλης καί βλέπων πρός δυσμάς, κρατῶν τρίκηρον ἀνημμένον ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας, προσκαλεῖ τούς πιστούς ἵνα ἀνάψωσι τάς λαμπάδας αὐτῶν, ψάλλων τό:  

Ἦχος πλ. α’

Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Τό αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ὑπό τῶν χορῶν

Ἐν συνεχεία ὁ Ἱερεύς κρατῶν τό Εὐαγγέλιον καί τό τρίκηρον ἐξέρχεται μετά τῶν Χορῶν καί τοῦ λαοῦ, τοῦ Ναοῦ προπορευομένων λαμπάδων καί ἑξαπτερύγων, ψάλλων τό γνωστόν ὡς «Καλός Λόγος» τροπάριον:

Ἦχος πλ. β’

Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδία σὲ δοξάζειν.

 

Tam gece yarısı Ruhani, sonsuz nöbetin ateşinden üç mum yakıp Kutsal kapıları açar ve inanlıları şu ilahiyle mumlarını yakmaya davet eder:

 

 

Tone 5

Sizler, gelin ve asla batmayan ve sonsuz ışıktan ışık alın ve ölümden dirilmiş olan Mesih’e övgüler sunun.

 

Topluluk bunu iki kere tekrarlar.

 

Yanan mumların ve altı kanatlı Serafimlerin ardından giden topluluk, buhur sunan Diyakon, Kutsal İncil’i taşıyan Ruhani ve tüm halk Kiliseden çıkarlar; bu sırada Ruhani ilahi söyler.

 Tone 6

Gökteki melekler Senin Dirilişini ilahilerle övüp yüceltiyorlar, ey Kurtarıcı Mesih. Ve biz yeryüzündekilere Seni temiz kalplerle övmeyi lütfediyorsun.

 

Τό αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ὑπό τῶν χορῶν μέχρι ὅτου φθάσωσιν εἰς τήν ἐξέδραν ὅπου θα γίνει ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως. Φθάσαντες εἰς τήν ἐξέδραν, ὁ Διάκονος ἐκφωνεῖ:

 

Geçit töreni Kilisenin etrafını turlarken topluluk bu ilahiyi tekrarlar ve Diriliş töreninin yapılacağı yere gelir.

 

Κ αὶ ὑπέρ του καταξιωθῆναι ἡμᾶς της ἀκροάσεως του ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ’).

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία. Ὀρθοῖ, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῶ Πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου Εὐαγγελίου το ἀνάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

ΙΕΡΕΥΣ

Κεφ. 16:1-8

Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη, ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν᾿Ιησοῦν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς Σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;  Καὶ ἀναβλέψασαι, θεωροῦσιν, ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.  Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.  Ἀλλ᾿ ὑπάγετε,  εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχύ, ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

 

 

Kutsal Incil okumalarιnι dinlememizi nasip etsin diye RAB Tanrιmιza yalvaralιm.

 

Topluluk: Ya Rab merhamet eyle.(3)

 

Dyakon: Bilgelik. Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Ruhani: Hepinize esenlik olsun.

 

 

Topluluk: Ve senin Ruhunla.

 

Ruhani:

Markos tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma.

 

Dyakon: Dikkat edelim.

 

 

Topluluk: Yűcelik sana Rab, yűcelik sana.

 

Ruhani:

 

 

Sept günü geçince, Mecdelli Meryem, Yakup’un annesi Meryem ve Şalome gidip İsa’nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. 2Haftanın ilk günü sabah çok erkenden, güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. 3Aralarında, «Mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak?» diye konuşuyorlardı.
4Başlarını kaldırıp bakınca, o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. 5Mezara girip sağ tarafta, beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar.
6Adam onlara, «Şaşırmayın!» dedi. «Siz çarmıha gerilmiş olan Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte O’nu yatırdıkları yer. 7Şimdi O’nun öğrencilerine ve Petrus’a gidip şöyle deyin: `İsa sizden önce Celile’ye gidiyor. Size bildirdiği gibi, kendisini orada göreceksiniz.’»
8Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου, λαβών θυμιατόν καί θυμιῶν τό Ἱερόν Εὐαγέλιον καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ἱερεύς ἐκφωνεῖ: 

Δόξα τὴ ἁγία, καὶ ὁμοουσίω, καὶ ζωοποιῶ, καὶ ἀδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε, νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καί εὐθύς ὁ Ἱερεύς ψάλλει τό: 

Ἦχος πλ. α’

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Τό αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ὑπό τῶν χορῶν (δίς)

Τοῦτο ψάλλεται καί ἑξάκις ὐπό τῶν Χορῶν τοῦ Ἱερέως ἀπαγγέλλοντος τοὺς ἑπομένους Στίχους. 

Στίχος α’ Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος β’ Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὦ τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος γ’ Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος δ’ Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Δόξα…

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Καὶ νύν…

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Εἶτα ὁ Ἱερεύς, γεγονωτέρα φωνὴ

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας…

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

 

TOPLULUK: Yücelik olsun Dirilişine, ey Rab, yücelik olsun Sana.

 

Ruhani, buhurdanlığı alır ve İncil ile Diriliş ikonunu buhurlar. Sonra şöyle der:

 

Yücelik olsun Kutsal, Özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçleme’ye: şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

 

Ruhani hemen:

5.ton

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

Topluluk tarafιndan 2 kere tekrar edilir.

Topluluk ve Ruhani tarafιndan bu ayetlerle birlikte tekrarlanιr.

 

Ayet: Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Dağılsın onlar dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Αyet: Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! Ancak doğrular sevinsin,

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Bugün RAB’bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Baba’ya, Oğul’a…

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Simdi ve her zaman…

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ruhani daha yűksek sesle:

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek Topluluk: mezardakilere hayat bağışladı.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (……), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς πόλεως (Μονής Κώμης) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Μετά τήν ἐκφώνησιν «Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα…» ἐπανερχόμεθα εἰς τον Ναόν, ψαλλομένου τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί… »

Ἐν μέρη εἴθισται νά λέγεται καί ἡ αὐτῆ παράσταση πριν τήν εἰσοδον τοῦ Ναοῦ. Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὁ Ἱερευς κρούει τῆς θύρας και λέγει:

ΙΕΡΕΥΣ

Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.

Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.

Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

Καί ἀνοίγοντας τας θύρας, ἐπανερχόμεθα εἰς τον Ναόν

Καὶ εὐθύς τὸν ἑπόμενον Κανόνα, ψάλλοντες 6 Τροπάρια ἐν ἑκάστη Ὠδὴ μετά στίχον «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου Κύριε.» Εἰς δέ τά δύο τελευταῖα «Δόξα… » «Και νῦν… » Εἰς το τέλος ἑκάστης Ὠδὴς ἐπαναλαμβάνεται ὁ Εἱρμούς ὡς Καταβασία, το «Χριστὸς ἀνέστη… » (γ’ ) καί τό  «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου…» (ἅπαξ)   

 

Dyakon:

Barışla Rabbimize yalvaralım.

 

TOPLULUK :Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra tekrarlarır)

Semavi barιş ve ruhlarιmιzιn kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

 

Bütün dünyada barış, Tanrı’nın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize yalvaralım.

 

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Tanrı korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

 

Dindar ortodoks hirsiyanlar için Rab’bimize yalvaralım

 

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in dyakonları, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize yalvaralım.

 

Dindar ulusumuz ve yöneticileri için kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz için Rab’bimize yalvaralım.

 

 

Μesih’in Kusal ve Βűyűk Kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve űlkeler için ve buralarda yaşayan műminler için Rabbimize yalvaralım.

 

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize yalvaralım.

Denizde, karada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

 

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

 

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

 

 

 

TOPLULUK: Sana Ya Rab.

 

 

RUHANI: Çünkű her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

 

 

 

 

Bu noktadan sonra yine kilisenin içine girilir.

Genelde kapalı kapının önűnde  ruhani durur ve der:

 

 

Açın kapıları, ey ağalar! Açılın, ey ebedi kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

 

TOPLULUK: Kimdir bu Yüce Kral?

 

RUHANI: O RAB’dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

 

Açın kapıları, ey ağalar! Açılın, ey ebedi kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

 

 TOPLULUK:Kimdir bu Yüce Kral?

 

RUHANI O RAB’dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

 

Açın kapıları, ey ağalar! Açılın, ey ebedi kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

 

TOPLULUK:Kimdir bu Yüce Kral?

 

RUHANI: Her Şeye Egemen RAB’dir bu Yüce Kral!

 

Kapılar açılır ve kiliseye girilir.

Hemen her kasidede 6 ilahili kanon söylenir.

 

Ὁ Κανών, ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

 Ὠδὴ α’  Ἦχος α’  εἱρμὸς

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας.

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῶ ἀπροσίτω φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἄδοντες.

Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος, Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος.

Καταβασία

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

 

Kanon, Şamlı Yuhanna tararından yazılmış şiir.

1.Kaside 1.ton irmos

 

Dirilişin günü, ışık saçalım ey uluslar! Paskalya, Rabbin Paskalyası; çünkü Mesih bizleri ölümden yaşama ve yeryüzünden göklere taşıdı, bizler zafer şarkısını söylerken.

 

Hislerimizi arındıralım ki Dirilişin yaklaşılmaz ışığında Mesih’in parladığını görebilelim ve bizler zafer şarkısını söylerken O’nun “Sevinin!” dediğini net bir şekilde duyacağız.

 

Yaraşır şekilde gökler sevinsin ve yeryüzü mutlu olsun. Hem görünen hem de görünmeyen tüm Dünya bir arada bayramı kutlasın: Çünkü sonsuz sevincimiz olan Mesih dirildi.

 

Katavasia

Dirilişin günü, ışık saçalım ey uluslar! Paskalya, Rabbin Paskalyası; çünkü Mesih bizleri ölümden yaşama ve yeryüzünden göklere taşıdı, bizler zafer şarkısını söylerken.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σὸν τὸ κράτος καί σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

 

DYAKON:

 

Tekrar ve tekrar Rab’be yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

Dyakon: Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

 

Çűnkű görkem, krallιk, gűç ve şeref Senindir, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

Ὠδὴ γ’  Ὁ εἱρμὸς

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ὧ στερεούμεθᾳ.

Νὺν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ἢ ἐστερέωται.

Χθὲς συνεθαπτόμην σοὶ Χριστὲ συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοί, συνεσταυρούμην σοὶ χθὲς αὐτὸς μὲ συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλεία σου.

Καταβασία

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ὧ στερεούμεθᾳ.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

 

3.Kaside Irmos

 

Gelin, yeni bir içecekten içelim; kuru bir kayadan mucizevî olarak fışkıran bir içecekten değil, çürümezlik havuzundan, Mesih’in mezarından fışkıran içecekten içelim; O’nda bina edildik.

 

 Şimdi her şey ışıkla doldu, gökler yerler ve yerin altındakiler; bu yüzden tüm yaratılış, aracılığıyla bina edildiği Mesih’in Dirilişini kutlasın.

 

Dün Seninle birlikte gömüldüm ey Mesih, bugün Sen dirildiğin için Seninle birlikte diriliyorum. Dün Seninle birlikte Çarmıha gerildim; ey Kurtarıcı, Krallığında beni de Seninle birlikte yücelt.

Katavasia

Gelin, yeni bir içecekten içelim; kuru bir kayadan mucizevî olarak fışkıran bir içecekten değil, çürümezlik havuzundan, Mesih’in mezarından fışkıran içecekten içelim; O’nda bina edildik.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ἡ Ὑπακοὴ Ἦχος δ’

Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίω ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τὶ ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῶ κόσμω κηρύξατε, ὡς ἡγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον, ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σώζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Ὠδὴ δ’  Ὁ εἱρμὸς

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ’ ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, Σήμερον σωτηρία τῶ κόσμω, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος.

Ἄρσεν μέν, ὡς διανοίξαν, τὴν παρθενεύουσαν νηδύν, πέφηνε Χριστός, ὡς βρωτὸς δέ, ἀμνὸς προσηγόρευται, ἄμωμος δέ, ὡς ἄγευστος κηλῖδος, τὸ ἡμέτερον Πάσχα, καὶ ὡς Θεὸς ἀληθής, τέλειος λέλεκται.

Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν, στέφανος χρηστὸς ἑκουσίως, ὑπὲρ πάντων τέθυται, Πάσχα τὸ καθαρτήριον, καὶ αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος.

Ὁ θεοπάτωρ μὲν Δαυϊδ, πρὸ τῆς σκιώδους κιβωτοῦ ἤλατο σκιρτῶν, ὁ λαὸς δὲ τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος, τὴν τῶν συμβόλων ἔκβασιν, ὁρῶντες, εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς παντοδύναμος.

Καταβασία

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ’ ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, Σήμερον σωτηρία τῶ κόσμω, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

 

DYAKON:

 

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Çűnkű sen bizim Tanrımızsın ve seni yűceltiriz Baba’yı ve Oğlu ve Kutsal Ruh’u ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

Ypakoe  4.ton

 

Meryem ile birlikte olanlar, şafağı bekledikten sonra gelip taşı yuvarlanmış bulduklarında Meleği duydular: “Niçin sonsuz ışıkta var olanı, ölümlüymüşçesine ölüler arasında arıyorsunuz? Mezar bezlerine bakın. Acele edin ve tüm dünyaya duyurun: Rab dirildi ve ölüme ölümle son verdi; çünkü O insan ırkını kurtaran Tanrı Oğludur”.

 

4.Kaside Irmos

 

Tanrı’nın esin verdiği Habakkuk da tanrısal nöbette bizimle birlikte dursun ve coşkuyla: “Bugün dünyaya kurtuluş geldi; çünkü Mesih dirildi; çünkü O, gücü her şeye yetendir” diyen ışık saçan meleği bize göstersin.

Mesih, bakire rahmi açan bir “erkek” olarak belirdi; gıda olarak O’nun ismi kuzudur. Ancak bizim Paskalya kuzumuz aynı zamanda lekesizdir; çünkü hiçbir ahlaksızlığı tatmadı; çünkü gerçekten Tanrı olduğu için mükemmel diye çağrıldı.

 

Bir yaşında bir kuzu, bizlerce yüceltilen ve arıtıcı Paskalya kuzusu olarak iyilik tacı gibi kendisini bizim için özgürce feda etti ve bizler için güzellik dolu Doğruluk Güneşi gibi mezardan parladı.

 

Rabbimizin atası Davut, simgesel Sandığın önünde zıplayıp dans etmişti; ancak bu simgelerin gerçekleştiğini görerek Tanrı’nın kutsal halkı olan bizler ruhta sevinip coşalım; çünkü Mesih dirildi; çünkü O, her şeye gücü yetendir.

Katavasia

Tanrı’nın esin verdiği Habakkuk da tanrısal nöbette bizimle birlikte dursun ve coşkuyla: “Bugün dünyaya kurtuluş geldi; çünkü Mesih dirildi; çünkü O, gücü her şeye yetendir” diyen ışık saçan meleği bize göstersin.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ὠδὴ ε’  Ὁ εἱρμὸς

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῶ Δεσπότη, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

Τὴν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνίαν, οἱ ταὶς τοῦ Ἄδου σειραίς, συνεχόμενοι δεδορκότες, πρὸς τὸ φῶς ἠπείγοντο Χριστέ, ἀγαλλομένω ποδί, Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον.

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῶ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίω, καὶ συνεορτάσωμεν ταὶς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον.

Καταβασία

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῶ Δεσπότη, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

 

DYAKON:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

DYAKON:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Çűnkű sen iyi ve merhametli Tanrısın ve Seni yűceltiriz, Baba’yı ve Oğul’u ve Kutsal Ruh’u ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

5.Kaside Irmos

 

Şafak sökerken kalkalım ve mür yerine Efendiye bir ilahi sunalım ve Doğruluk Güneşi olan Mesih’in tüm yaşam üzerine yaşamı doğdurduğunu göreceğiz.

 

Senin sınırsız şefkatini görerek, ey Mesih, Ölüler Diyarının bağlarıyla tutulanlar sonsuz Paskalya’yı alkışlayarak sevinç dolu ayaklarla hemen ışığa doğru ilerlediler. 

 

Ellerimizde yanar meşalelerle, bir güvey odasından çıkar gibi mezarından çıkan Mesih’e yaklaşalım ve bayramsal melekler dizisiyle Tanrı’nın kurtarıcı Paskalyasını kutlayalım.

 

Katavasia

Şafak sökerken kalkalım ve mür yerine Efendiye bir ilahi sunalım ve Doğruluk Güneşi olan Mesih’in tüm yaşam üzerine yaşamı doğdurduğunu göreceğiz.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασταί τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα σου, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ὠδὴ ς’  Ὁ εἱρμὸς

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοῦς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνάς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.

Φυλάξας τὰ σήμαντρα σώα Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου, ὁ τὰς κλεὶς τῆς Παρθένου μὴ λυμηνάμενος ἐν τῷ τόκω σου, καὶ ἀνέωξας ἡμῖν, Παραδείσου τὰς πύλας.

Σώτέρ μου τὸ ζῶν τε καὶ ἄθυτον, ἱερεῖον, ὡς Θεός, σεαυτὸν ἑκουσίως, προσαγαγῶν τῶ Πατρί, συνανέστησας, παγγενὴ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου.

Καταβασία

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοῦς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνάς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

 

DYAKON:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

DYAKON:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Çűnkű Senin muhteşem ve muhterem Adın kutsanıyor ve yűceltiliyor, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

6.Kaside Irmos

 

Yeryüzünün en derin boşluğuna indin ve mahkûmları tutsak eden sonsuz demir kapıları paramparça ettin ey Mesih ve Yunus büyük balıktan nasıl çıktıysa Sen de üç gün sonra mezardan öyle çıktın.

 

Mühürleri bozmadan ey Mesih, mezardan çıktın ve doğumunla Bakirenin rahminin kilidini bozmayan Sen, bizlere Cennetin kapılarını açtın.

 

Ey kutsal bir kurban olarak öldürülmesi olanaksız diri Tanrı olan Kurtarıcım, Sen kendi iradenle Kendini Baba’ya sundun ve mezardan çıkarak tüm Âdem ırkını da Kendinle birlikte dirilttin.

Katavasia

Yeryüzünün en derin boşluğuna indin ve mahkûmları tutsak eden sonsuz demir kapıları paramparça ettin ey Mesih ve Yunus büyük balıktan nasıl çıktıysa Sen de üç gün sonra mezardan öyle çıktın.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σὺ γὰρ εἰ ὁ Βασιλεύς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ’

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἄδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοὶς σοὶς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοὶς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ὁ Οἶκος

Τὸν πρὸ ἠλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων, Ὦ φίλαι, δεῦτε τοὶς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον, σάρκα ἀνιστώσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι, ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα τῶ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ’ ἐν σινδόνι ἐνειλημένω, καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν, Ὧ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοὶς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Συναξάριον

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στίχοι

Χριστὸς κατελθῶν πρὸς πάλην Ἄδου μόνος

Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκύλα.

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν, Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν, Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλω τῶ κόσμω, Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ, Σταυρὸν γὰρ ὑπομεῖνας δι’ ἡμᾶς, θανάτω θάνατον ὤλεσεν. (γ’)

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. (γ’)

 

DYAKON:

Tekrar ve tekrar Rab’be yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

DYAKON:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Çűnkű Sen esenlik kralı ve ruhlarımızın Kurtarıcısısın ve Seni yűceltiyoruz, Baba’yı ve Oğul’u ve Kutsal Ruh’u ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

Kontakion  8.ton

 

Mezara gerçekten indiğin halde, ey Ölümsüz olan, Sen Ölüler Ülkesinin gücünü yok ettin ve galip olarak yeniden dirildin ey Tanrımız Mesih ve mür taşıyan kadınları “Sevinin” diyerek selamladın ve Elçilerine esenlik bahşettin: Ey Sen, düşmüş olanlara diriliş bağışlayan.

Ikos

 

Güneşten önce var olan Güneşe, bir süreliğine mezara konulana, mür taşıyan hizmetkâr kadınlar geldiler, gündüz de yaptıkları gibi O’nu arayıp birbirlerine şöyle seslendiler: Arkadaşlar, gelin, şimdi gömülü olan yaşam verici bedeni, mezarda yatan Âdem’i kaldıran bedeni baharatlarla yağlayalım. Gelin, yıldızbilimciler gibi acele edip şimdi kundağa değil keten beze sarılmış olana tapalım ve armağan olarak hoş baharatlar sunalım ve ağlayıp şöyle haykıralım:  Kalk, ey Efendi, düşmüş olanlara diriliş bağışlayan.

 

Synaxarion

 

Kutsal ve büyük Paskalya Pazarında Rabbimiz ve Tanrımız ve Kurtarıcımız İsus Mesih’in yaşam veren Dirilişini kutluyoruz.

 

Ayetler

 

Sadece Mesih, Ölüler Diyarı ile savaşmak için aşağılara indi.

Zafer ganimetleriyle yüklü olarak dirildi.

O’na sonsuzluklar boyunca yücelik ve kudret olsun. Âmin.

 

 

Mesih’in dirilişini gördük; tek günahsız olan Rab İsus’a tapalım. Çarmıhını onurlandırıyoruz ey Mesih ve kutsal Dirilişini övüp yüceltiyoruz. Çünkü Sen bizim Tanrımızsın; Senden başkasını tanımayız; Senin adını çağırıyoruz. Gelin, tüm siz inananlar, Mesih’in kutsal Dirilişini onurlandıralım; çünkü işte Çarmıh aracılığıyla tüm dünyaya sevinç geldi. Rabbi her zaman kutlulayıp O’nun Diriliş övgülerini söylüyoruz; çünkü bizim adımıza Çarmıha katlandı ve ölümüyle ölümü yok etti. (3 kez)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı. (3 kez)

 

Ὠδὴ ζ’  Ὁ εἱρμὸς

Ὁ Παίδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

Γυναῖκες μετὰ μύρων θεόφρονες, ὀπίσω σου ἕδραμον, ὃν δὲ ὡς θνητόν, μετὰ δακρύων ἐζήτουν, προσεκύνησαν χαίρουσαι ζώντα Θεόν, καὶ Πάσχα τὸ μυστικὸν σοὶς Χριστὲ Μαθηταῖς εὐηγγελίσαντο.

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἄδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτής, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον.

Ὡς ὄντως ἱερὰ καὶ πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος, νὺξ καὶ φωταυγής, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας, τῆς Ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος, ἐν ἢ τὸ ἄχρονον φῶς, ἐκ τάφου σωματικῶς πάσιν ἐπέλαμψεν.

Καταβασία

Ὁ Παίδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

 

 7. Kaside Irmos

 

Çocukları fırından kurtaran, insan oluyor ve bir ölümlü olarak acı çekiyor ve acıları aracılığıyla ölümlülüğe çürümezlik kayrası giydiriyor: atalarımızın tek kutsal ve en yüce Tanrısı.

 

Tanrı tarafından bilge kılınan kadınlar, yanlarına mür alıp aceleyle Seni görmeye geldiler; ancak ölü sayıp gözyaşlarıyla aradıklarına diri Tanrı diye sevinçle taptılar ve Senin Elçilerine, ey Mesih, gizemsel Paskalyanın müjdeli haberini duyurdular.

 

Ölümün ölümünü, Ölüler Diyarının yıkılışını, yeni sonsuz yaşamın ilk meyvelerini kutluyoruz ve sevinçle zıplayıp bunu gerçekleştirene ilahiler söylüyoruz: atalarımızın tek kutsal ve en yüce Tanrısı.

 

Gerçekten bu kurtuluş gecesi, ışıklar saçan bu gece, kutsal ve en şenlikli gecedir ve Sonsuz Işığın mezardan çıkıp herkesin üzerinde parladığı Dirilişin aydınlık gününün habercisidir.

 

Katavasia

Çocukları fırından kurtaran, insan oluyor ve bir ölümlü olarak acı çekiyor ve acıları aracılığıyla ölümlülüğe çürümezlik kayrası giydiriyor: atalarımızın tek kutsal ve en yüce Tanrısı.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı.

DYAKON:

Tekrar ve tekrar Rab’be yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

DYAKON:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim           

 

 TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Egemenliğinin gűcű kutlu ve şanlı olsun, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

Ὠδὴ η’  Ὁ εἱρμὸς

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐνὴ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Δεῦτε τοῦ καὶ νοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος τῆς θείας εὐφροσύνης, ἐν τῇ εὐσήμω ἡμέρα τῆς ἐγέρσεως, βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν, ὑμνοῦντες αὐτόν, ὡς Θεόν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου Σιὼν καὶ ἴδε, ἰδοὺ γὰρ ἥκασί σοί, θεοφεγγεῖς ὡς φωστῆρες, ἐκ δυσμῶν καὶ βορρᾶ, καὶ θαλάσσης, καὶ ἐῶ ἂς τᾶ τέκνα σου ἐν σοὶ εὐλογοῦντα, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Πάτερ παντοκράτορ, καὶ Λόγε, καὶ Πνεῦμα, τρισὶν ἐνιζομένη, ἐν ὑποστάσεσι φύσις, ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε εἰς σὲ βεβαπτίσμεθα, καὶ σὲ εὐλογοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Καταβασία

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐνὴ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

 

8.Kaside Irmos

 

Bu, seçilmiş ve Kutsal Gündür; tüm Sept günlerinin ilkidir, Kral ve Kraliçedir; Bayramların Bayramı ve Mesih’i sonsuza kadar kutluladığımız Şenlikler Şenliğidir.

 

Gelin, Dirilişin ve Mesih’in krallığının resmî gününde, O’nu asırlar boyunca Tanrı olarak överek tanrısal sevincin yeni bağının ürününden pay alalım.

 

Gözlerini kaldırıp çevrene bak, Ey Siyon ve işte çocuklarının, tanrısal ışıkla parlayan yıldızlar gibi Batıdan ve Doğudan ve Kuzeyden ve Güneyden sana geldiklerini ve Mesih’i sonsuza kadar sende kutluladıklarını gör.

 

Ey her şeye gücü yeten Baba ve Söz ve Ruh, üç Kişide bir olan tek doğa, tüm varlığı aşan Tanrı, Sende vaftiz olduk ve Seni kutluluyoruz tüm asırlar boyunca.

Katavasia

 

Bu, seçilmiş ve Kutsal Gündür; tüm Sept günlerinin ilkidir, Kral ve Kraliçedir; Bayramların Bayramı ve Mesih’i sonsuza kadar kutluladığımız Şenlikler Şenliğidir.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı. (3 kere)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı.

 

DYAKON:

Tekrar ve tekrar Rab’be yalvaralιm.

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

DYAKON:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

 

RUHANI:

Çűnkű Adın kutsanıyor ve Egemenliğin yűceltiliyor Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.

 

Ὠδὴ θ’  Ὁ εἱρμὸς

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐθελουσίως παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου.

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νύν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

Μεγάλυνον ψυχή μου τὸν ἐξαναστάντα, τριήμερον ἐκ τάφου, Χριστὸν τὸν ζωοδότην.

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νύν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

Χριστὸς τὸ καινὸν πάσχα, τὸ ζωόθυτον θῦμα, ἀμνὸς Θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν κόσμου.

Ὧ θείας, ὧ φίλης, ὧ γλυκυτάτης σου φωνῆς, μεθ’ ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος Χριστέ, ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες ἀγαλλόμεθα.

Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη, καὶ ἅδης ἐσκυλεύθη.

Ὧ θείας, ὧ φίλης, ὧ γλυκυτάτης σου φωνῆς, μεθ’ ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος Χριστέ, ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες ἀγαλλόμεθα.

Δόξα…

Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου θεότητος τὸ κράτος.

Ὧ Πάσχα τὸ μέγα, καὶ ἱερώτατον Χριστέ, ὧ σοφία καὶ Λόγε, τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμις, δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ Ἀνεσπέρω ἡμέρα τῆς βασιλείας σου.

Καὶ νύν…

Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε, χαῖρε εὐλογημένη, χαῖρε δεδοξασμένη, σὸς γὰρ Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου.

Ὧ Πάσχα τὸ μέγα, καὶ ἱερώτατον Χριστέ, ὧ σοφία καὶ Λόγε, τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμις, δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ Ἀνεσπέρω ἡμέρα τῆς βασιλείας σου.

Καταβασία

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τὴ κεχαριτωμένη, Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε, ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου.

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νύν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

Χριστὸς ἀνέστη… γ’

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

 

DYAKON:

 

Tanrı-doğuran’ı ve Işığın Annesini ilahilerle onurlandırıp yüceltelim.

 

9.Kaside Irmos

Yücelt, ey Ruhum, isteyerek acı çekeni ve gömüleni ve üçüncü günde mezardan dirileni.

 

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim; çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, çocuğunun dirilişine sevin.

 

Yücelt, ey ruhum, yaşam veren Mesih’i, üçüncü gün mezardan dirileni.

 

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, Çocuğunun dirilişine sevin.

 

Mesih yeni Paskalya, diri sunuluk kurban, Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusudur.

 

Ey tanrısal! Ey sevgili! Ah o sesinin tatlılığı! Çünkü Sen, ey Mesih, gerçekten çağların sonuna dek bizimle kalmaya söz verdin. Bu yüzden biz inananlar bu sözlerini ümit çıpası olarak görüp seviniyoruz.

 

Bugün tüm yaratılış coşuyor ve mutlu; çünkü Mesih dirildi ve Ölüler Diyarı yağmalandı.

 

Ey tanrısal! Ey sevgili! Ah o sesinin tatlılığı! Çünkü Sen, ey Mesih, gerçekten çağların sonuna dek bizimle kalmaya söz verdin. Bu yüzden biz inananlar bu sözlerini ümit çıpası olarak görüp seviniyoruz.

Baba’ya…

 

Yücelt, ey ruhum, üç Kişide bölünmez Tanrılığın kudretini.

 

Ey Mesih, ey Büyük ve en kutlu Paskalya! Ey Bilgelik ve Tanrı’nın Sözü ve Kudret! Krallığının akşam bilmeyen gününde Seninle gerçekten birlik içinde olmamızı lütfet.

 

Şimdi ve sürekli…

 

Sevin, ey Bakire, sevin! Sevin, ey kutsanmış olan, yüceltilmiş olan sen, sevin, çünkü Oğlun üçüncü gün mezardan dirildi.

 

Ey Mesih, ey Büyük ve en kutlu Paskalya! Ey Bilgelik ve Tanrı’nın Sözü ve Kudret! Krallığının akşam bilmeyen gününde Seninle gerçekten birlik içinde olmamızı lütfet.

 

Katavasia

Melek, kayra dolu olana şöyle seslendi: Sevin, ey pak Bakire, yine söylüyorum, sevin; çünkü Oğlun üçüncü gün mezardan dirildi.

 

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, Çocuğunun dirilişine sevin.

 

Mesih ölümden dirildi…(3 kez)

 

İsus, önceden bildirdiği gibi…

 

 

Topluluk, Kutsal Meryem’in şükran ilahisini ve 9.Kasideyi söylerken diyakon her zamanki gibi kutsal yeri ve tüm kiliseyi buhurlar.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ἐξαποστειλάριον  αὐτόμελον

Ἦχος β’

Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας ἐκ φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον. (γ΄)

Εἰς τοὺς Αἳ ν ο υ ς

 Ἱστῶμεν Στὶχ. η’, καὶ ψάλλομεν Στιχηρά, Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου δ’, καὶ τοῦ Πάσχα δ’.

Ἦχος α’

Στίχος α΄Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Ὑμνούμέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον Πάθος, καὶ δοξάζομέν σου τὴν Ἀνάστασιν.

Στίχος β΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα.

Ὁ Σταυρὸν ὑπομεῖνας, καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, Κύριε, ὡς μόνος παντοδύναμος.

Στίχος γ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνω.

Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀναστήσας, τὴ ἀναστάσει σου, Χριστέ, ἀξίωσον ἡμᾶς, ἐν καθαρᾷ καρδία, ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε.

Στίχος δ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζοντες ὑμνούμέν σε, Χριστέ, Ἐτέχθης ἐκ Παρθένου καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῶ Πατρί, Ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινας σταυρόν, Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθῶν, ἵνα σώσης τὸν κόσμον, Κύριε, δόξα σοί.

Εἶτα τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν Στίχων αὐτῶν.

Ἦχος πλ. α’

Λαμβάνει ὁ Ἱερεὺς τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, καὶ ἵσταται ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ναοῦ. Οἱ πιστοί   ἔρχονται κατὰ τάξιν καὶ ἀσπάζονται  αὐτὸ 

Στίχος: ναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοίξαν, Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.

Στίχος: Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὦ τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τὴ Σιὼν εἴπατε, Δέχου παρ ἡμῶν χαρὰς εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίον προερχόμενον.

Στίχος: Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε. Τὶ ζητεῖτε τὸν ζώντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τὶ θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοὶς αὐτοῦ Μαθηταῖς.

Στίχος: Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὧ Πάσχα λύτρον λύπης, καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥσπερ ἐκ παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός, τὰ Γύναια χαρὰς ἔπλησε λέγων, Κηρύξατε Ἀποστόλοις.

Δόξα… Καὶ νύν…

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τὴ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοὶς μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τὴ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν,

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

 

DYAKON:

Tekrar ve tekrar Rab’be yalvaralιm.

 

ΤΟPLULUK:  Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

 

DYAKON:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile {çok kutsal Tanrı-doğuran bizi kurtar} bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim          

 

 

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

RUHANI:

 

Çűnkű seni bűtűn  göksel Gűçler övűyor ve seni yűceltiliyor, Baba’yı ve Oğul’u ve Kutsal Ruh’u ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

TOPLULUK: Amin.

 

 

Ve hemen Exapostilarion.

 2. Ton

 

Kral ve Rab olan Sen, bir ölümlü olarak uyuduğunda ölümü yok edip Âdem’i çürümüşlükten kaldırarak üçüncü gün dirildin. Ey çürümezlik Paskalyası, Dünyanın kurtuluşu (3 kez)

 

ŐVGŰLERDE

 

 

 

Ayet: Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

 

Κuruluş sağlayan Acılarını övűyoruz ve Dirilişini yűceltiyoruz.

 

Ayet: Boru çalarak O’na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!

 

Çarmıha katlanan, ölüme galip gelen ve ölümden dirilen Sen, yaşamlarımıza huzur ver, ey Rab, çünkü yalnız Sensin her şeye gücü yeten.

 

Ayet: Tef ve dansla O’na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O’na övgüler sunun!

 

Ölüler Diyarını yağmalayan ve Dirilişinle insanlığı dirilten Sen, ey Mesih, temiz kalplerle Sana ilahiler söylemeye ve Seni yüceltmeye bizleri layık kıl.

 

Ayet: Zillerle O’na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun!

 

Tanrısal alçalışını yücelterek Sana ilahiler söylüyoruz, ey Mesih. Bir bakireden doğdun; ancak yine de Baba’dan ayrı değildin. İnsan olarak acı çektin ve isteyerek Çarmıha katlandın. Dünyayı kurtarabilesin diye, güvey odasından çıkar gibi mezardan çıktın, ey Rab, yücelik Sana.

 

Devamında Paskalya Ilahileri ve ayetleri söylenir.

5.ton

Ruhani Incil’i alιp Kilisenin ortasında durur. Imanlılar gelip Incil’i öperler.

 

 

Ayet: Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!

 

Bugün bizlere kutlu bir Paskalya gösterildi, yeni ve kutsal bir Paskalya, gizemsel bir Paskalya, pek şerefli bir Paskalya, Kurtarıcı Mesih olan bir Paskalya, kusursuz bir Paskalya, yüce bir Paskalya, inananların Paskalyası, bize Cennetin kapılarını açmış olan bir Paskalya, tüm inananları kutsallaştıran bir Paskalya.

 

Ayet: Dağılsın onlar dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

 

Rabbi görüp gelin ey müjdeli haber taşıyan kadınlar ve Siyon’a deyin:  sevincin ve Mesih’in dirilişinin iyi haberini bizden al; sevin, dans et ve mutlu ol Yeruşalim; çünkü Kral Mesih’in bir güvey gibi mezardan çıktığını gördün.

 

Αyet: Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! Ancak doğrular sevinsin,

 

Mür taşıyan kadınlar şafak sökerken Yaşam verenin mezarına geldiklerinde bir meleği taşın üzerinde oturur buldular ve o onlara seslenip şöyle dedi: “Niçin diriyi ölüler arasında arıyorsunuz? Çürümenin ortasında çürümez kalan için neden yas tutuyorsunuz? Gidip öğrencilerine haber verin”.

 

Ayet: Bugün RAB’bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

Neşe dolu bir Paskalya, Rabbin Paskalyası, pek şerefli bir Paskalya üzerimize doğdu; birbirimizi sevinçle kucakladığımız Paskalya, üzüntüden kurtaran Paskalya; çünkü Mesih bugün güvey odasından çıkar gibi mezardan çıktı ve “Elçilere haber verin” diyerek kadınları sevinçle doldurdu.

 

Baba’ya ….    şimdi ve sürekli…

 

Bugün Dirilişin günüdür, bayram için ışık saçalım ve birbirimizi kucaklayalım. Ey kardeşler, bizden nefret edenlere bile şöyle diyelim: Diriliş günü her şeyi affedelim ve böylece haykıralım.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚUTSAL LITURJIK AYIN

 

 

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ  Πατρὸς καί τοῦ  Υἱοῦ καί τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.

ὁ Ἱερεὺς κρατῶν τό τρίκηρον ἀνημμένον καί θυμιατό, θυμιᾷ πρό τῆς ἁγίας Τραπέζης ψάλλων τό:

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

 

RUHANI

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin kutludur.

 

TOPLULUK: Amin

 

Ruhani, űç mumlu bir şamdan ve buhurdanlık elinde, sunağın önűnde tűtsű yakarak:

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Στίχος α’ Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος β’ Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὦ τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος γ’ Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος δ’ Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Δόξα…

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Καὶ νύν…

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Εἶτα ὁ Ἱερεύς, γεγονωτέρα φωνὴ

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας…

ΧΟΡΟΣ:  Καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

 

Ayet: Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Dağılsın onlar dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Αyet: Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! Ancak doğrular sevinsin,

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Bugün RAB’bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Baba’ya, Oğul’a…

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Simdi ve her zaman…

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ruhani daha yűksek sesle:

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek Topluluk: mezardakilere hayat bağışladı.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἀντίφωνον α’

 Ἦχος πλ. α’

Στίχος: λαλάξατε τῶ Κυρίω πᾶσα γῆ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχος: Ψάλατε δὴ τῶ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχος: Εἴπατε τῶ Θεῷ, Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχος: Πᾶσα γῆ προσκυνησάτωσάν σοὶ καὶ ψαλάτωσάν σοί, ψαλάτωσαν δὴ τῶ ὀνόματι σου Ὕψιστε.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

ΔόξαΚαὶ νύν

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

 

ANTIFONLAR

1.Antifon

5.ton

 

Ayet: Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın!

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ayet: Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, O’na görkemli övgüler sunun!

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ayet: “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya,

“Öyle büyük gücün var ki, düşmanların eğiliyor önünde.

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ayet: Bütün yeryüzü sana tapınıyor, ilahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor.

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Baba’ya…Simdi…

 

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ἀντίφωνον β’

Ἦχος πλ. α’

Στίχος: Θες οκτειρσαι μς κα ελογσαι μς, πιφναι τ πρσωπον ατο φμς, κα λεσαι μς.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοί. Ἀλληλούϊα.

Στίχος: Το γνναι ν τ γ τν δν σου, ν πσιν θνεσι τ σωτριν σου.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοί. Ἀλληλούϊα.

Στίχος: ξομολογησσθωσν σο λαο, Θες, ξομολογησσθωσν σο λαο πντες.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοί. Ἀλληλούϊα.

Στίχος: Ελογσαι μς Θες, κα φοβηθτωσαν ατν πντα τ πρατα τς γς.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοί. Ἀλληλούϊα.

ΔξαΚα νν

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος του Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκοθῆναι ἐκ της ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εἰς ὤν της Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

 

2.Antifon

5.ton

Ayet: Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Ayet: Öyle ki, yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Ayet: Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, bütün halklar sana şükretsin!

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Ayet:Tanrı bize bolluk versin, dünyanın dört bucağındakiler O’ndan korksun!

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Baba’ya…Simdi…Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun ve şimdi ve her zaman ebedlerin ebedine değin. Amin. Ey Tanrı’nın biricik oğlu ve Kelamı, Sen’ki ölümsüzsün, kurtulmamız için Tanrıdoğuran aziz ve daima bakire Meryem’den ten almağa tenezzül edip değişmeden insan oldun ve Sen çarmıha gerildin. Ey Tanrımız Mesih, Sen’ki ölüme ölümle galip geldin, Sen Kutsal Üçlemenin birisin ve Baba ve Kutsal Ruh’la yücelenmektesin, bizi kurtar.

Ἀντίφωνον γ’

Ἦχος πλ. α’

Στίχος: Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. α’

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος: Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώτου πυρός.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος: Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχος: Αὐτὴ ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

 

3.Antifon

5.ton

Ayet: Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!

 

Apolitikion 5.ton

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Dağılsın onlar dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Αyet: Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! Ancak doğrular sevinsin,

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Bugün RAB’bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

 

Εἰσοδικὸν

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοί. Ἀλληλούϊα.

Εἶτα τὸ

 Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

 

Isodikon

Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrı’ya, RAB’be övgüler sunun!

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ἡ Ὑπακοὴ  Ἦχος δ’

Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίω ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τὶ ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῶ κόσμω κηρύξατε, ὡς ἡγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον, ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σώζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

 

Ypakoe  4.ton

 

Meryem ile birlikte olanlar, şafağı bekledikten sonra gelip taşı yuvarlanmış bulduklarında Meleği duydular: “Niçin sonsuz ışıkta var olanı, ölümlüymüşçesine ölüler arasında arıyorsunuz? Mezar bezlerine bakın. Acele edin ve tüm dünyaya duyurun: Rab dirildi ve ölüme ölümle son verdi; çünkü O insan ırkını kurtaran Tanrı Oğludur”.

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ’

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἄδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοὶς σοὶς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοὶς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

 

Kontakion  8.ton

 

Mezara gerçekten indiğin halde, ey Ölümsüz olan, Sen Ölüler Ülkesinin gücünü yok ettin ve galip olarak yeniden dirildin ey Tanrımız Mesih ve mür taşıyan kadınları “Sevinin” diyerek selamladın ve Elçilerine esenlik bahşettin: Ey Sen, düşmüş olanlara diriliş bağışlayan.

 

Ἀντὶ δὲ τοῦ Τρισαγίου

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα.

 

 

Kutsal Tanrı…yerine

 

Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindiniz. Aleluyia

Προκείμενον  Ἦχος πλ. δ’

Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Στίχος: Ἐξομολογεῖσθε τῶ Κυρίω, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

 

Prokimenon. 8.ton

 

Bugün RAB’bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

Ayet: Şükredin RAB’be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων

 Κεφ. 1:1-8

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

 

 

Elçilerin Işleri

1.Bölűm1-8

 

 

Ey Teofilos,
İlk kitabımda[ İsa’nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı’nın Egemenliğine dair konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs’ten ayrılmayın, Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.

Elçiler bir araya geldiklerinde İsa’ya şunu sordular: «Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?»
İsa onlara, «Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi. «Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.»

 

Ἀλληλούϊα [γ΄].  Ἦχος δ’  [Ψαλμός ρα’ 101]

Στίχος: Σὺ, Κύριε, ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιών.

Στίχος: Ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν γῆν. 

 

Aleluyia (3) 4.ton

 

Ayet: Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin,

Ayet: Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.

Κεφ.1: 1-17

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.  Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτία φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωάννης. Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. ῏Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμω ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὸν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός· πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἔμπροσθέν μου γέγονεν· ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωῡσέως ἐδόθη· ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

 

1.Bölűm :1-17

 

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi[ ve Söz Tanrı’ydı.  Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.  Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.  Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.
Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.  Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.  Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.  O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı.  Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi.  Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.  Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.
 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.  Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: «`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.»
Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

Εις τό Εξαιρέτως:

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τὴ κεχαριτωμένη, Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε, ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου.

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νύν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

Κοινωνικὸν

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Ἀλληλούϊα.

 

 

 

Melek, kayra dolu olana şöyle seslendi: Sevin, ey pak Bakire, yine söylüyorum, sevin; çünkü Oğlun üçüncü gün mezardan dirildi.

 

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, Çocuğunun dirilişine sevin.

 

 Komünyon ilahisi

Mesih’in bedenini alın. Yaşamın kaynağını tadın. Alleluya.

 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 Εἶ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρὰς πανηγύρεως, Εἶτις δοῦλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, Εἶτις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νὺν τὸ δηνάριον, Εἶτις ἀπὸ τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τὸ δίκαιον ὄφλημα, Εἶτις μετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω, Εἶτις μετὰ τὴν ἕκτην ἔφθασε, μηδὲν ἀμφιβαλλέτω, καὶ γὰρ οὐδὲν ζημιοῦται, Εἶτις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐννάτην, προσελθέτω, μηδὲν ἐνδοιάζων, Εἶτις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῆ τὴν βραδύτητα, φιλότιμος γὰρ ὧν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον, Ἀναπαύει τὸν τῆς ἑνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης, Καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει, κακείνω δίδωσι, καὶ τούτω χαρίζεται, Καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται, Καὶ τὴν πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ, οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολαύετε, Πλούσιοι καὶ πένητες μέτ’ ἀλλήλων χορεύσατε, Ἐγκρατεῖς καὶ ῥάθυμοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε, Νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον, Ἡ τράπεζα γέμει τρυφήσατε πάντες, ὁ μόσχος πολὺς μηδεῖς ἐξέλθη πεινῶν, Πάντες ἀπολαύετε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος, Μηδείς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία, Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα, συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε, Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος, Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος, Ἐσκύλευσε τὸν Ἅδην, ὁ κατελθὼν εἰς τὸν Ἅδην, Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ τοῦτο προλαβῶν Ἡσαϊας, ἐβόησεν, ὁ Ἅδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοὶ κάτω, Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ κατηργήθη Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη, Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεκρώθη, Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ καθηρέθη, Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐδεσμεύθη, Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν, Ἔλαβε γήν, καὶ συνήντησεν οὐρανῶ, Ἔλαβεν, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε, Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου Ἅδη τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι, Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες, Ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι, Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος, Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο, Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

 

 

Aziz İoannis Hrisostomos’un (Altın Ağızlı’nın) Duası

 

 

Her kim dindar ve Tanrι sevici ise bu iyi ve parlak bayrama nâil olsun. Her kim minnettar kul ise sevinerek girsin Rab’bin sevincine. Her kim oruç tutup yoruldu ise, şimdi nâil olsun mükâfatına. Her kim birinci saatten çalıştı ise, alsın alacağını. Her kim üçüncü saatten sonra geldi ise, teşekkür ile bayramı kutlasın. Her kim altıncı saatten sonra yetişti ise, şüphe etmesin, çünkü hiçbir zarar görmeyecek. Her kim dokuzuncu saate kadar yetişebildi ise, yaklaşsın, fikrinden hiçbir korku geçirmeyerek. Her kim ki yalnız onbirinci saatten yetişebildi ise, korkmasın geç kaldığı için, çünkü Efendimiz sahip çıkandır, en son geleni de en evvel gelen gibi kabul eder· onbirinci saatte geleni de, birinci saatte çalışan gibi rahat ettirir· sonra gelene acıyıp merhamet eder ve birincinin gönlünü okşar· ona verir hakkını, buna ise bağışlar· amelleri kabul eder, iyi niyeti sever· iyi amele rağbet eder, iyi kalbi meth eder. İmdi hepiniz Rabbimiz’in sevincine giriniz, birinciler ve ikinciler de ücreti alınız· zenginler ile fukaralar birbirinizle coşunuz· gayretliler ve tembeller, bugünü hürmet ediniz· oruç tutanlar da tutmayanlar da eğleniniz· sofra doludur, tümünüz eğleniniz· dana büyüktür, hiç biriniz aç kalmayın, tümünüz hissedar olun· imanın davetinden cümleniz nâil olun· iyiliğin zenginliğinden hiç kimse fakirliğine acınmasın, çünkü umumi hükümranlık göründü. Hiç kimse suçlarına feryâd etmesin, çünkü mezardan afflık doğdu. Hiç kimse ölümden korkmasın, çünkü kurtarıcının ölümü bizleri kurtardı. Ölümden zapt olunan, ölümü yendi. Ölüler diyârına inen, ölüler diyârını çıplak braktι. O’nun bedenini tattığında, onu acılandırdı. Bunu da İsaya (Peygamber) evvelden söylemişti diyerek: Ölüler diyârı acılandı, Sana aşağıda rastladığında (bkz. Yeşaya 14:9). Acılandı, çünkü hükümetinden azloldu, acılandı çünkü rezil oldu, acılandı çünkü bağlandı. İnsan bedeni aldı ve Tanrι’ya rastladı. Yeryüzünü aldı, gökyüzüne rastladı. Gördüğünü aldı fakat görmediği yerden düştü. Nerededir ey ölüm senin dikenin? Nerededir ey ölüler diyârı senin zaferin? (bkz. 1. Korintliler 15:55) Mesih dirildi, sen yenildin. Mesih dirildi, şeytanlar düştüler. Mesih dirildi, melekler sevindiler. Mesih dirildi, hayat meydana çıktı. Mesih dirildi, mezarda hiçbir ölü kalmadı, çünkü Mesih ölülerden dirilmesi ile ölülerin ilki oldu (bkz. 1. Korintliler 15:20). O’na ki şan ve kuvvet ebetler ebedincedir. Amin.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Του Κυρίου δεηθῶμεν

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος Αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’ ἡμᾶς, τῇ αὐτοῦ θεία χάριτι καὶ φιλανθρωπία πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον(γ΄) Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτού Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ  πανευφήμων Ἀποστόλων, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ  πανευφήμου Ἀποστόλου Βαρνάβα – ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ  Χρυσοστόμου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ  καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ  θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ) τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ  Ἄννης, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ  σώσαι ῆμᾶς, ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος καὶ  ἐλεήμων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Χριστὸς ἀνέστη! (τρίς)

Ο ΛΑΟΣ:  Ἀληθῶς  ἀνέστη! (τρίς)   

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα τῇ Ἁγίᾳ Αὐτοῦ τριημέρῳ ἐγέρσει.

Ο ΛΑΟΣ:  Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ τήν τριήμερον ἔγερσιν.

Καί  ὁ Ἱερεὺς κατακλείει διά τοῦ  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Ο ΛΑΟΣ:  Ἀληθῶς  ἀνέστη ὁ  Κύριος.

Diyakon:

Rabbe dua edelim.

Ruhani, üç adet yanan mumu ve Çarmıhı alıp şöyle der:

 

Rabbin kutsaması ve merhameti üzerinize gelsin, tanrısal kayrası ve sevgi dolu iyiliği sayesinde, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin.

 

Ruhani: Yücelik olsun Sana, ey Tanrımız, yücelik olsun Sana.

 

Topluluk: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

 Rab, merhamet eyle. Ey baba, kutsa.

 

 

RUHANI

Ölümden dirilen, ölümü ölümle yenen ve mezardakilere yaşam hediye eden gerçek Tanrımız Mesih; pek kutsal annesinin duaları, değerli ve yaşam veren Çarmıhının gücü, gökteki cisimsizler ordusunun koruması, yüce Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhanna’nın, kutsal ve tamamen yüce Elçilerin, azizler arasındaki babamız Konstantinopolis piskoposu Yuhanna Altınağızlı’nın, yüce ve muzaffer Şehitlerimizin, kutsal Tanrı adamı babalarımızın, Tanrı’nın kutsal ve doğru ataları Yohakim ve Anna’nın ve tüm azizlerin yakarışları aracılığıyla bizlere merhamet etsin ve bizleri kurtarsın; çünkü iyi ve sevgi doludur.

 

 

Ruhani: Mesih ölümden dirildi….(3 kez)

 

Topluluk: Gerçekten Dirilidi! (3kez)

 

Ruhani: O’nun űç gűnden sonra Dirilişin’e yűcelik olsun.

 

Topluluk: O’nun űç gűnden sonra Dirilişin’e tapıyoruz.

 

Ruhani: (en son)

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Topluluk: Rab Gerçekten Dirilidi!

 

 Paskalya Sabah Ayini