/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Metamorfoz Bayramı’nın okumaları

Metamorfoz Bayramı’nın okumaları

Metamorfoz Bayramı’nın okumaları

GİRİŞ İLAHİSİ

Mesih Isa nura büründüğü gün, Kutsal Ruh parlak bir bulut içinde belirlendi ve buluttan: “Sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum. Onu dinleyin!” diye bir ses geldi ( Mt. 17,5).

DUA
Allah’ım, Oğlun Mesih İsa’nın nura büründüğü gün, ilahi yüceliğini belirterek Musa ve İlyas’ın tanıklığı sayesinde imanımızı güçlendirdin ve bizleri kendi evlatların olarak kabul ettiğini müj-deledin. Sana yalvarıyoruz: yüce şanını bir gün paylaşabilmemiz için, her zaman sevgili Oğlu-nun sözlerine uymamızı sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükme-den Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
Amin.

DANİEL’İN KİTABINDAN SÖZLER
Mesih’in hakimiyeti.

Bir gece etrafıma bakıyordum: tahtlar kuruldu, bir Yaşlı gelip oturdu. Elbisesi kar gibi beyaz, başının saçları da saf yün kadar bembeyaz idi. Onun tahtı alevden, tahtın tekerlekleri kızgın ateşten idi. Önünde bir ateş ırmağı çıkıp akıyor-du. Binlerce binler ona hizmet ediyor, onbinlerce onbinler onun önünde hazır duruyordu. Bir mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Halen rüya-larımda etrafıma bakıyordum: İşte, insanoğluna benzer birinin geldiğini gördüm. Yaşlıya doğru ilerledi ve onun huzuruna götürüldü. Bütün uluslar, milletler ve diller ona hizmet etsinler diye, kendisine hakimiyet, haşmet ve kraliyet verildi. Onun hakimiyeti daima sürecek olan ebedi bir hakimiyet olacak ve kraliyeti hiç bir zaman yıkılmayacaktır (Daniel 7, 9-10. 13-14).

MEZMUR   (97[96] 1-2. 5-6.9)  Rab, bizim kralımızdır, bütün evrene hükmeder.

Rab kraldır, coşsun yeryüzü sevinçten!
Sevinsin tüm adalar!
Onun çevresi karanlık ve bulutlar,
adalet ve hak, tahtının temelleridir.
Dağlar, mum gibi, erir Rabbin önünde,
erir tüm yeryüzü Rabbin önünde.
Gökler duyurur onun adaletini,
ve tüm halklar görür onun yüceliğini.
Çünkü, ey Rab, bütün yeryüzünde Yüce Olan sensin;
bütün ilahlardan üstünsün.

AZİZ PETRUS’UN 2. MEKTUBUNDAN SÖZLER

Mesih’in nurlu görünüşü Havarilerin imanını güçlendirdi.

Kardeşlerim, Mesih İsa’nın kudretini ve gelişini sizlere, uydurma masallara dayanarak değil, O’-nun görkemini gözlerimizle gördüğümüz için bildirdik. Mesih, Allah’ın görkemli yüceliğinden kendisine, “Benim sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” diye ses geldiği zaman, Peder Allah’tan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda O’-nunla bulunduğumuz zaman, gökten gelen bu sesi biz de işittik. Böylece peygamberlerin sözü bizim için daha da büyük kesinlik kazanmıştır. Bu sözü dikkatle kabul ederseniz, iyi yaparsınız; çünkü gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya kadar, karanlık yerde ışık saçan bir meşale olacaktır (2. Petr. 1, 16- 19).

ALLELUYA! ALLELUYA! Gökten bir ses gelip şöyle dedi: “Benim sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” (Mt 17, 5). ALLELU-YA!

AZİZ MATTA TARAFINDAN YAZILANMESİH İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
Mesih İsa Havarilerine ilahi nurla göründü.

O gün, Mesih İsa yanına Petrus, Yakub ve onun kardeşi Yuhanna’yı alıp onları yüksek bir dağa götürdü. Orada, onların gözlerinin önünde onun görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi oldu. Birden, onlara Musa ve İlyas göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus söz alarak İsa’ya şöyle dedi: “Ya Rab, burada bulunmamız ne iyi oldu! İstersen, burada üç çadır kuralım; biri sana, biri Musa’ya biri de İlyas’a.” Petrus konuşurken, parlak bir bulut onları göl-gesine aldı ve buluttan “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. Onu dinleyin!” diye bir ses geldi. Şakirtler bunu işitince, yüzüstü yere kapandılar ve çok korktular. Ama İsa yaklaşıp onlara dokundu ve “Kalkın, korkmayın!” dedi. Gözlerini kaldırınca, İsa’dan başka kimseyi gör-mediler. Dağdan inerken İsa onlara: “İnsanoğlu ölüler arasından dirilinceye kadar, bu gördük-lerinizi hiç kimseye söylemeyin” diye buyurdu (Mt. 17, 1-9).

ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım, Oğlunun üzerine inmiş olan yüceliği nuru ile, bu adakları kutsal kıl ve kalplerimizi aydınlat ki, günahlarımızın karanlığı dağılsın ve nur çocukları olalım. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’-nın adına senden dileriz.
Amin.

ŞÜKRAN DUASINA GİRİŞ
Rabbimiz, kutsal Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde Mesih’in adına sana şük-retmek bir görevdir ve bir selamet yoludur.
Çünkü Mesih, ölümlü vücudunun ilahi nurla parladığı gün, haç işkencesi karşısında, onları güçlü olmaya hazırlıyor ve Kilisenin yansıtacağı ışığı kendi vücuduyla gösteriyordu. Bu nedenle, cennetteki meleklerle birlikte bu dünyada seni yüceltebiliriz ve daima deriz ki: Kutsal! Kutsal! Kutsal!

KOMÜNYON
Mesih İsa göründüğü zaman, ona benzemiş olacağız, çünkü O’nu, olduğu gibi göreceğiz (1.Yh. 3,2).

KOMÜNYON’DAN SONRA DUA
Allah’ım, bu ilahi ekmekle kalplerimizi değiştir ve kendisini nura büründürerek bize ilahi haş-metini gösterdiğin Oğul’una daha çok benzememizi sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
Amin

Metamorfoz Bayramı’nın okumaları