/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş

İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş

İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş

 

Peder, Dimyan Yakupoğlu

Tanıklık da şudur:

Tanrıbizesonsuzyaşamverdibuyaşamonunoğlundadır. Kendisindetanrıoğlubulunandayaşamvardır.KendisindeTanrıoğlubulunmayandayaşamyoktur. (1 Yuhanna 5-11 )
Kilisenintarihiniiyibilenbirisi, yehovaşahitlerininMesihhakkındakiöğretilerinin ,dördüncüyüzyıldayaşayanayartıcıArios”unöğretilerindenfarklıbiröğretiolmadığınıanlar. Arios, Mesih”inTanrıoğluolmadığınıveTanrıileaynıözdeolmadığınıiddiaediyordu.AmabubizikesinlikleşaşırtmamaktadırçünküTanrımızbizikutsalkitaptabuayetileuyarmıştı.Birçoksahtepeygambertüreyecekvebunlarbirçokkişiyisaptıracak.Kötülüklerinçoğalmasındanötürübirçoklarınınsevgisisoğuyacak.Amasonunakadardayanankurtulacaktır. ( Matta 24-11 )

RabbimizvekurtarıcımızMesih, şeytanınbaşınıezdiktenbuyana, şeytanMesih”inaskerleriarasındaürünvermeyentohumlarıekmeyeçalışıyor. Şeytanbuamelini, yehovaşahitlerininyardımıilegerçekleştirmeçabasındadır. Mesih”ingerçekyüzünüsaklayarakonunTanrıoğluolmadığını, Tanrıileaynıözdeolmadığınıvekutsalüçlemenin ( Teslis ) varolmadığınıiddiaederek, insanlarınkurtuluşunuveimanınısarsmaçabasındalar. Mesih”e, sadeceettenvekandanolan normal birinsansıfatıverdiler.Elem haftasındaokunanİncilleredikkatedersek, Mesih”inçarmıhagerilmesininteksebebi, Tanrıoğluolduğunuilanetmesidir.Mattaincilinin 26 babınıokursakMesih”inöldürülmesiiçin, yüksekkurulüyelerikendisinekarşıyalancıtanıklararıyorlardı.Ortayabirçokyalancıtanıkçıktığıhalde, Mesih”inölümühakedecekkadarsuçişlemediğinigörürüz. BaşkahinMesih”e, yaşayanTanrıadınaantiçmenibuyuruyorumsöylebizeTanrınınoğluMesih, senmisindiyesordu. Mesih, söylediğingibidirkarşılığınıverdi. Ardındanşöyledevametti.Üstelik size şunusöyleyeyim, bundansonrainsanoğlunu, kudretliolanınsağındaoturduğunuvegöğünbulutlarıüzerindegeldiğinigöreceksiniz.Bununüzerinebaşkahinelbiseleriniyırtıp, artıktanıklaraihtiyacımızyokdedi. ( Matta 26-63 )

PilatosYahudilere, nedenMesih”inöldürülmesiniistiyorsunuzdiyesorduğundaYahudileronaşucevabıverdi. Bizimbiryasamızvarbuyasayagöreölmesigerekir.ÇünkükendisininTanrıoğluolduğunuönesürüyor.( Yuhanna 19-7 )

Mesih”inTanrıoğluolduğunaimaneden, Tanrının, kilisesiniüzerinekurduğukayadır. Mesih, öğrencilerine, ne dersinizsizce ben kimimdiyesorduğunda, Simon Petrus ona, senyaşayanTanrınınoğluMesihsinyanıtınıverdi. Mesihona, ne mutlusanaYunusoğlu Simon dedi. Bu sırrısanaaçaninsandeğilgöklerdekibabamdır. Ben de sanaşunusöyleyeyim, sen Petrus sun ( kaya ) ve ben kilisemibukayanınüzerinekuracağım. Ölülerdiyarındakikapılaronakarşıdirenemeyecek.( Matta 16-15 )

Mesih”inTanrıoğluolduğunadairimanımızısarsılmayacakdurumagetirmemiziçinYuhannanınbuinciliniokumamızyeterli. Tanrıyıhiçbirzamanhiçkimsegörmedi. Baba nınbağrındabulunanveTanrıolanbiricikoğulonutanıttı. ( Yuhanna 1-18 )

VaftizciYahya( Yuhanna ) Mesih “ivaftizederkenbusözlerisöyledi. Ben de gördümveTanrınınoğlubudurdiyetanıklıkettim. (Yuhanna 1-34 )

Mesih, havuzdakikötürümadamıiyileştirdiğinde, Yahudilersordular: Bu mucizeyinasılgerçekleştirdi? Mesihiseonlarışöyleyanıtladı.Babamhalaçalışmaktadır, ben de çalışıyorum.İştebunedenleYahudiyetkilileronuöldürmekiçindahaçokgayretettiler.Çünküyalnızşabatgünüdüzeninibozmaklakalmamış, TanrınınkendibabasıolduğunusöyleyerekkendisiniTanrıyaeşitkılmıştı. (Yuhanna 5-17 )

Bu ayetMesih”inTanrıoğluveTanrıileaynıözdeolduğunukanıtlamaktadır.Bunu gene buayetten de anlayabiliriz.Baba nasılölüleridiriltiponlarayaşamveriyorsa, oğul da dilediğikişilereyaşamverir.Baba kimseyiyargılamazbütünyargılamaişinioğulavermiştir.Öylekiherkes baba yıonurlandırdığıgibi, oğlu da onurlandırsın.Oğuluonurlandırmayan, onugönderen baba yı da onurlandırmaz. (Yuhanna 5-21 )

EğeroğuldilediğikişilereyaşamverebiliyorsaveyargılamaişinekendisibakıyorsademekkiTanrıileaynıözdedir.Çünkübubahsettiğimizikisıfat, Tanrınınsıfatlarıdır. MesihNikodimos”aşusözlerisöyledi. Tanrıdünyayı o kadarçoksevdikibiricikoğlunufedaetti. Öylekionaimanedenlerinhiçbirimahvolmasın, hepsisonsuzyaşamakavuşsun.Tanrı, oğlunudünyayıyargılamakiçingöndermedi, dünyaonunaracılığıilekurtulsundiyegönderdi.Onaimanedenyargılanmaz, imanetmeyenisezatenyargılanmıştır. (Yuhanna 3-16 )

EğerebedihayatvekurtuluşMesihilebağlantılıise, nasılolurdaMesihTanrıolmaz? O zamanMesih”inbusözlerininasıltefsiredebiliriz? Ben ve baba biriz (Yuhanna 10-30 )Yahudiler, Mesih”ikendisiniTanrıyaptığıiçintaşladıklarınısöylediler (Yuhanna 10-36 )

BununiçinMesihonlaraşuyanıtıverdi. Eğerbabamınişleriniyapmıyorsambanaimanetmeyin.Amayapıyorsam, banaimanetmeseniz bile yaptığımişlereimanedin.Öyleki baba nın ben de, ben de baba da olduğumubilesinizveanlayasınız. (Yuhanna 15-37 )

Amayehovaşahitleribuolayıdahaanlayamamışlargaliba.Şimdi Lazar ın dirilişimucizesineintikaledelim.Mesih, Marta ya, dirilişveyaşamben”imdedi. Banaimanedenherkes, ölse de yaşayacaktır. Yaşayanvebanaimanedenaslaölmeyecektir. Buna imanediyormusun? Marta evetyaRabdedi. Senin, dünyayagelecekolanTanrınınoğluMesiholduğunaimanettim. (Yuhanna11-25 )

DahasonraMesih, Marta veMeryemilemezarınolduğuyeregitti.OradaMesih, Marta ya, sanasöylemedim mi eğerimanedersenTanrınınyüceliğinigöreceksindiye. (Yuhanna 11-39 )

Bu ayetler, Mesih” in Tanrıolduğununbirkanıtıdeğilmidir?Evet o kesinlikleTanrı dır.BirölüyüTanrıdanbaşkakimdiriltebilir? MesihbirçokkişiningünahlarınıbağışlıyorduveYahudiler, Tanrıdanbaşkakimgünahbağışlayabilirdediler. (Markos 2-7 )

Tanrıdanbaşkakimhastalaraşifaverebilir, kimcüzamlılarıiyileştirebilir, kimdenizfırtınasınaemreder de onaitaateder? Amaşeytanlaronunönündenkaçıpböylehaykırdılar: EyyüceTanrınınoğlubizden ne istiyorsun? ( MATTA 8-29 ) Yehovaşahitleri, buayettenistifadeettiklerinisanıyorlar. Bababendendahaüstündür (Yuhanna14-28 )

Öyleki baba nınoğuldandahaüstünolduğunukanıtlayabilsinler. Vearalarındahiçbirözortaklıkolmadığınıönesürmeyeçalışıyorlar.Evet baba oğuldandahaüstündürçünkü baba varolanoğulunkaynağıdır. Amabütünilahiselişler baba ilebaşlayıpoğulilekutsalruh ta tamamlanır.Vebu baba nınoğul”a, doğumunda( tabiatıaşandoğum, ezeldenberi ) verdiğikenditabiatınınhakikatinigizleyemez. Kutsalruh”a da kenditabiatınıvaroluşundanberiverdi. Oğulbutabiatı baba dan, belirlibirzamanyadayaradılış ta almadı.Dahaöncebelirtmişolduğumuzgibi, ezeldenberi.Bununiçinhakikatenkendisi baba ileaynıözdedir.Çünkükendisi de, baba nınolduğugibiilahiselöz”üvardır. Baba nınnesivarsabenimdir. (Yuhanna16-15 )

Benimolan her şeysenindir, seninkiler de benim. (Yuhanna 17-10 )

Benitanısaydınız, babamı da tanırdınız.Artıkonutanıyorsunuz, onugördünüz. (Yuhanna 14-7 )

Benigörenbabayıgörmüşolur. (Yuhanna 14-9 )

Yehovaşahitleri, kutsalkitabıokumuşolsalardı, TanrıyaküfüredipMesih”intanrılığınıveTanrıoğluolduğunuinkaretmezlerdiveazizelçi Tomas gibionaRabbimveTanrımdiyehaykırırlardı. (Yuhanna 20-28 )

VetanrılığınbütündoluluğubedenceMesihtebulunduğunuanlarlardı. (Kolosiler 2-9 )

Kurtuluşumuzuelimizdenkaybetmeyelim, çünkükurtuluşumuzsadeceRabMesihte dir. Benimaracılığımolmadankimse baba yagelemez. (Yuhanna 14-6 )

 

İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş