/ Manevi yaşam / Kutsal Çarşamba: Hastalara yağ sürme gizemi uygulanır

Kutsal Çarşamba: Hastalara yağ sürme gizemi uygulanır

Kutsal Çarşamba: Hastalara yağ sürme gizemi uygulanır

 

 Mesih dünyamıza “insanların hastalıklarını ve zayıflıklarını taşımak” için gelmişti. O’nun Tanrısal Mesihliğinin işaretlerinden biri de hastaları iyileştirmekti. Mesih’in kendisi Kutsal Ruh aracılığıyla Kilise’de bulunduğu için, hastalara şifa verme gücü de Kilise’de bulunmaktadır.

     Hastalara yağ sürme gizemi, Kilise’nin şifa için ettiği özel dua olarak nitelendirilebilir. İnanlıların imanı yeterince güçlüyse ve Tanrı isterse, Rabbin hasta olan kişileri iyileştirebileceğine inanmak için her türlü sebep vardır.

     Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. (Markos 6:13)

     İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak. Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. (Yakup 5:14-16)

     Hastalara yağ sürme gizeminin Ortodoks geleneğindeki uygulamasında dualara katılım için mümkün olduğunca çok sayıda imanlı toplanır. Tören; yedi ruhaniyi, Yeni Antlaşma mektuplarından ve İncil’den yedişer okumayı, yedi duayı ve bu gizem için özel olarak kutsanmış yağın hastaya yedi kez sürülmesini gerektirir. Gizemi her zaman bu şekilde uygulamak mümkün olmasa da normal prosedür, mümkün olduğunca çok sayıda din adamı ve imanlı toplamaktır.

     Hastalara yağ sürme gizeminin öncelikli amacı şifa ve günahların affıdır. Fiziksel iyileşmenin yaşanması her zaman Tanrı’nın isteği olmayabileceği için bu gizemin temel bağlamı Mesih’in, “Tanrı’nın dilediğinin gerçekleşmesi” yolundaki duasıdır. Ayrıca, bu gizemin uygulanma amacı, kişinin çektiği acıların hasta bedene yağ sürülmesi aracılığıyla kutsanıp Mesih’in acılarıyla birleştirilmesidir. Bu sayede bedenin yaraları kutsanmış olur ve hastaya güç verilir; öyle ki çektiği acılar ruhunun ölümüne yol açmak yerine onun ebedi kurtuluşa kavuşup Tanrı’nın Egemenliğinde dirilmesini ve yaşamasını sağlasın.

     Ölümün insanlar için kaçınılmaz olduğu doğrudur. Dünyada daha uzun süre kalabilmeleri için şifa aracılığıyla ölümleri ertelenen kişiler dahil herkes ölecektir. Bu yüzden, hastalığın iyileştirilmesi nihai bir hedef olmayıp araçsal bir işleve sahiptir; yani dünyada kalıp Tanrı ve insanlar için yaşama fırsatı verilen insanlara Tanrı’nın gösterdiği kayra ve merhametin işareti olmaktadır.

     Bir kişinin dünyadaki yaşamının son anlarını yaşadığı anlaşıldığında, Kilise “ruhun bedenden ayrılmasına” yönelik özel dualar okur. Bu da hastalara yağ sürme gizeminin fiziksel ve zihinsel açıdan hasta kişilere uygulandığını ve sadece ölüm anında verilmediğini göstermektedir. Hastalara yağ sürme gizemi, bazen sanıldığı gibi “son dua” değildir. Yağ sürme töreninin sadece ölüm anı gibi ileri ve ağır hastalık durumlarında uygulanması ile ilgili bir kural söz konusu değildir. Hastalara yağ sürme gizemi, hastalığın doğası veya ağırlığı ne olursa olsun hasta bir kişinin ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan şifaya kavuşması içindir.

     Hastalara kutsal yağ sürme gizemi, Kutsal Ruh tarafından kutsanmış yağ aracılığıyla fiziksel ve ruhsal şifa sağlar.  Büyük çoğunlukla Kutsal (Büyük) Hafta içindeki Kutsal (Büyük) Çarşamba akşamı uygulanır; ancak gizemin özel olarak verildiği durumlar da yaygındır. Kilise topluluğunda bulunan ve Kilise ile bağları güçlü olan herkese ruhsal ve bedensel hastalıkların iyileşmesi için kutsal yağ sürülebilir. Bu gizem Ortodoks Kilisesi’nin 7 gizeminden biri olduğu için, Kilisede sadece Ortodoks Hristiyanlara verilebilir. 

     Yağ, bedeni yenileyen ve ruhu arındıran Tanrı kayrasını insanlara ulaştırır. Tören, Yeni Antlaşma’da sözü edilen havarisel (elçisel) geleneğe dayalıdır: “İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak”. (Yakup 5:14-15)

     Hastalara yağ sürülmesi, inananlara büyük rahatlık veren bir gizemdir. Tanrı’ya yükselişi sağlar ve hastanın, fiziksel sonuç ne olursa olsun, Tanrı’nın isteğini sabırla kabul etmesini diler.

     Yağ Sürme Töreni

     Tamamı uygulandığında tören; Eski Antlaşma Mezmurlarından, Tanrı’ya direk yakarış ilahilerinden, ve iyileşmeyi dileyen kişi için azizlerin aracılığını isteyen dualardan oluşur. Bunlar dışında yedi İncil okuması ve onlardan önce de Yeni Antlaşma yazılarından, özellikle Aziz Pavlus ve Aziz Yakup’un yazılarından, yedi parça okunur. Her bir Kutsal Kitap bölümünün okunmasının ardından din adamı, hasta kişi adına günahların bağışlanması ve yağın kutsanması için bir dua söyler. Geleneksel olarak tören yedi din adamı tarafından kutlanır; ancak din adamı sayısının yediden az olduğu durumlarda (ki genelde böyle olur) en azından bir din adamı tarafından icra edilir.

     Törenin sonunda din adamı, Kilise topluluğundaki kişilerin alınlarına, gözlerine, kulaklarına, burun deliklerine, dudaklarına, göğüslerine ve ellerine haç işareti çizerek kutsal yağ sürer ve şöyle der:

     “Kutsal Baba, bedenlerimizin ve ruhlarımızın hekimi, …. isimli hizmetkarını her türlü fiziksel ve duygusal ıstıraptan kurtar”. (Rus geleneği)

     “Rabbimiz, Tanrımız ve Kurtarıcımız İsus Mesih’in kutsaması, …. isimli Tanrı hizmetkarının ruhunun ve bedeninin iyileşmesi için, her zaman: şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca. Amin.” (Grek geleneği)

     Bu gizem Kilise topluluğu yerine tek bir kişiye özel olarak verilirse törenin tamamı uygulanmaz; sadece birkaç dua eşliğinde hastaya kutsal yağ sürülür.

 

     Kaynak: orthodox wiki ve oca.org

     Çeviren: Theophilos

 

Kutsal Çarşamba: Hastalara yağ sürme gizemi uygulanır