/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Ekümenik Patrik’in 2022 Noel Mesajı

Ekümenik Patrik’in 2022 Noel Mesajı

Ekümenik Patrik’in 2022 Noel Mesajı

NOELE MAHSUS

725 PROTOKOL NUMARALI

PATRİKLİK GENELGESİ

† BARTOLOMEOS

ALLAH’IN İNAYETİYLE

KONSTANTİNOPOLİS-YENİ ROMA BAŞEPİSKOPOSU

VE EKÜMENİK PATRİK TARAFINDAN BÜTÜN KİLİSE CEMAATİNE

BEYTLEHEM’DE DOĞMUŞ OLAN KURTARICIMIZ MESİH’TEN LÜTUF, MERHAMET VE SELAMET  OLSUN

 

Pek muhterem Episkopos kardeşlerimiz ve Rabb’da sevgili evlâtlarımız,

            Bugün kilisemiz, ‘’devirlerden ve nesillerden saklanmış olan (Koloseliler 1:26), sıra dışı ve garip bir gizemi’’ ezeli Allah’ın Oğulu ve  Kelamının bedende doğuşunu kutlamaktadır. Mesih’te, Allah ve insanlık hakkındaki hakikat tam manasıyla ortaya çıkar. İskenderiyeli Aziz Kirillos’un da açıkladığı gibi: ‘’Bizler fıtratımız gereği insanız ama O (İsa Mesih) ilahi tabiatına aykırı olan şeylere duyduğu aşk uğruna tenezzül ederek insan oldu. Yaratılışın bir parçası olduğumuzdan, bizler doğamız gereği Allah’ın kullarıyız, O ise beden alarak ilahi tabiatına aykırı biçimde kul olmuştur. Lakin tam tersini de söylemek mümkündür: O özünde Allah’tır, bizler de lütuf sayesinde insan doğamıza aykırı biçimde ilahi tabiata erişebiliriz. Bizler insan, O (Mesih) da doğası gereği Oğul’dur, yine de O’nda paydaşlığa çağrıldığımız için bizler de konum itibariyle (Allah’ın) çocuklar(ı) olmuş oluyoruz.’’[1]

            ‘’Hakikati bileceksiniz ve hakikat sizi azat edecektir’’ (Yuhanna 8:32). Rabbimiz İsa Mesih, ‘’yol, hakikat ve hayattır’’ (Yuhanna 14:6), insanlığın  ‘’düşmana tutsaklığından’’ kurtarıcısı. Hakikat yoksa hayat ve hürriyet de yoktur. Hayatımızı arzu ettiğimiz biçimde şekillendirmek hürriyet değildir. Hakikat bilinci olmaksızın Allah ve insanlarla olan ilişkimizi, kendi kendine yeten ve kendi hesabına hizmet eden bir bağımsızlıkla içimize kapanarak sürdürmemiz, ilk insanın günahının çağdaş halidir. Noel, iç muhasebe yaparak ‘’insan olan Allah’’ ile ‘’Allah gibi davranan insan’’ (kendini Allah yerine koyan insan?) arasındaki farkı anlama; “insanın Allah olması değil, Allah’ın insan özünü alması’’[2] öğretisinin şuuruna erme zamanıdır.

            Noel’in müjdeli mesajı, bugün kışkırtıcı ve haksız bir işgalin korkunç sonuçlarını yaşayan Ukrayna’da savaş gürültüsü ve silah sesleri arasında yankılanmakta. Biz Hristiyanlar için tüm savaşlar, Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal ve Yüce Konsilinin ilan ettiği üzere ‘’dünyadaki kötülüğün ve günahın varlığının sonucudur ve kardeşlerimizin katli anlamına gelir.’’[3] Ukrayna örneğinde Aziz Grigorios Palamas’ın Selanik’teki Ortodoks müminler arasında vuku bulan kanlı çatışmalarla ilgili sözleri çok yerindedir: ‘’Beslendikleri ortak kaynak, anne misali olan kutsal kilise; ve ibadetleri, (kilisenin) başı ve mükemmeleştiricisi, yalnızca Allah’ımız olan değil aynı zamanda da kardeşimiz ve babamız olmaya tenezzül etmiş olan öz Oğul Mesih’tir.’’[4]

 

            Mesih’in şahsında, her şey bir araya gelir, insan ırkının birliğinin sağlanması, insan tabiatının kutsiyetinin ortaya çıkışı, ‘’Allah’ın benzerliğine’’ giden yolun açılması ve ‘’Allah’ın her anlayışı aşan’’ (Filipililer 4:7) selametinin vahyi. Mesih, ‘’selametimizdir’’ (Efesliler 2:14), ve İstanbul’un tarihi sembollerinden sayılan, Kutsal Aya İrini (İrini, selamet manasına gelmektedir) kilisesi Mesih’e adanmıştır.

 

            Kurtarıcımız, ‘’sulh edicileri’’ takdis eder, ‘’çünkü onlar Allah’ın çocukları olarak çağrılacaklar’’ (Matta 5:9). O, hasımlarımıza karşı bile doğru davranmayı ve sevgiyi öğütler. İlahi ayin esnasında Ortodoks kilisesinde şöyle dua edilir, ‘’semavi barış için’’ ve ‘’bütün dünyada barış olması için Rabbe yalvaralım’’ Ve Büyük Vasilyos’un ilahi ayini okunduğu sırada, tüm nimetlerin kaynağına hamdeder ve şöyle dua ederiz: ‘’Ya Rab, Allah’ımız, kendi selametini ve kendi sevgini bize bağışla, çünkü her şeyi bize sen verdin.’’ Allah’tan gelen her nimeti alan ve istifade edenler olarak, Kutsal Yazılara uygun biçimde selamet için çabalamak üzere herkesten daha fazla sorumluluğumuz var. ‘’Kime çok verilmişse, ondan çok istenecektir’’ (Luka 12:48). Bu anlamda Hristiyanlar tarafından bu ilkeye aykırı hareket edildiğinde, bu doğrudan Hristiyanlığı değil, ilahi emirlere aykırı yaşayanların sorumluluğudur.           

İnsanlık tarihi boyunca milletler arasında sulh, hiçbir zaman doğal yolla ortaya çıkan bir durum olmamıştır. Her yerde ve her zaman ilham verici girişimlerin, cesaretin, fedakarlığın, şiddete karşı direnişin, farklılıkları çözmenin bir yolu olarak savaşın reddin adalet ve insan onurunun korunması için sürekli bir mücadelenin sonucudur.

Sulh ve uzlaşmaya katkıları, dinlerin hakikatinin birincil  koşuludur. Dini gelenekler içerisinde şüphesiz ki sadece insanın iç huzuru değil aynı zamanda toplumsal huzurun da tesis edilmesi ve milletler arasındaki ilişkilerde saldırganlığın aşılması için de teşvikler bulunur.

Bu özellikle djital iletişim ve internet aracılığıyla, ekonomik kalkınmanın, yaşam şartlarının yükselmesinin, bilim ve teknolojodeki ilerlemenin sonucuna bağlı olarak barışın sağlanacağının savunulduğu çağımızda önem arz etmektedir. Dinler arasında barış, diyolog ve işbirliği olmadan milletler ve toplumlar arasında da barış olamayacağına eminiz. Allah’a olan iman, sulh ve adalet dolu bir dünya için gösterdiğimiz çabayı, bu çaba insani açıdan aşılamaz engellerle karşılaştığında bile güçlendirir. Herhangi bir koşulda, dinlerin temsilcilerinin bağnazca vaazlar vermesi ve nefret alevlerini körüklemesi kabul edilemez.

Pek muhterem kardeşler ve sevgili evlatlar,

            Mesih doğuyor; O’nu yüceltin! Mesih göklerden iniyor; O’nu karşılayın! Mesih yeryüzünde, (belirdi, dünyevîlerden semâvîlere doğru) yükselin! Konstantinopolis kilisesinin tahtında oturmuş olan aziz selefimizin öğütlerine uyarak, Dünya’nın kurtarıcısının doğuşunu manevi sevinçle, ‘’dünyevi değil, semavi şekilde’’, özellikle de -bizimle aynı topraktan ve bileşimden yaratılmış- diğer insanlar açlık ve yoksulluk çekerken,  ‘’israftan ve gereksiz olan her şeyden’’ kaçınarak kutlayalım.[5]

Zamanın doluluğu ve ebedi nurun parlaklığı misali olan 12 günlük bayramın süresini huşu içinde ve hamdederek geçirmenizi dileriz.

Önümüzdeki 2023, biz insanlar ve kurtuluşumuz için beden almış Allah’ın Kelamının lütfu ve iyiliği sayesinde, barış, sevgi ve dayanışma dönemi, gerçekten Rabbimizin doğruluğunda olacak bir yıl olsun.

            Nice mutlu ve bereketli yıllar dileriz!

Noel 2022

Allah’ın nezdinde hararetli duacınız

+İstanbul Başepiskoposu Bartholomeos

 

 

 

Noel bayramı günü, ilahi ayin esnasında tüm kiliselerde okunmak üzere…

 

[1] İskenderiyeli Kirillos, Aynı Özde Olan Kutsal Üçleme Üzerine Sözlük, S. 75.561.

[2] Şamlı Yuhanna, Ortodoks İmanının Hak Beyanı, S 94.988.

[3] Günümüz Dünyasında Ortodoks Kilisesinin Misyonu, IV, 1.

[4] Grigorios Palamas, Birbirimizle Uzlaşmak Üzerine, S 151.10.

[5] İlahiyatçı Aziz Grigorios, İsa Mesih’in Vaftizi Bayramı Üzerine, veya Mesih’in Doğumu S. 36.316.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekümenik Patrik’in 2022 Noel Mesajı