/ Ayinler, dualar / PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS HER VAKİT OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI

PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS HER VAKİT OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI

PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS HER VAKİT OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI

(Râhip Theostiriktos veya kimilerine göre Theofanis tarafından yazılmıştır.)

 

Beden ve ruh sıkıntısında bulunan her kimse, bu duâları çok îtikat ve ezgin yürekle okuyup, Kutsal Allahdoğuran’a îmanla niyaz edecek olursa, derdinin dermânını bulacaktır.

 

1-13 Ağustos tarihlerinde okunan Niyâzlı Dilek Duâlarıyla dönüşümlü olarak okunurlar.

 

 

Rûhânî: Allah’ımız her zaman, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince mübârektir.

 

Mezmur 143.

Ya Rab, duâmı işit, gerçeğinle niyâzıma kulak ver ve adâletinle beni işit.

 

Kulunla yargıya girişme, çünkü yaşayan hiç kimse senin huzûrunda aklanamaz.

 

Çünkü düşman canımı kovaladı, ömrümü yere tahkir etti.

Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda  oturttu. Ve (bundan dolayı) ruhum içimde tedirgin oldu, kalbim de içimde muztarip oldu.

Eski günleri hatırladım, senin bütün yaptıklarını mütâlaa ettim, ellerinin amellerini tefekkür ettim.

Ellerimi sana uzattım, canım sana susamış kuru toprak gibi olmuştur.

Ya Rab, beni çabuk işit, ruhum tükeniyor.

 

Çevirme benden yüzünü, yoksa çukura (mezara) inenlere (ölülere) dönerim.

 

Sabahleyin işittir (hissettir) bana merhametini, çünkü sana ümit ettim.

Ya Rab, gideceğim yolu bana bildir, çünkü canımı sana yükselttim (teslim ettim).

Düşmanlarımdan beni kurtar ya Rab, çünkü sana sığındım. İrâdeni yerine getirmeyi bana öğret, çünkü sen benim Allah’ımsın.

Senin iyi Ruhun beni doğru yola kılavuzlasın. Ya Rab, adın hürmetine bana hayat vereceksin.

Adâletinle canımı sıkıntıdan çıkaracaksın ve merhametinle düşmanlarımı helâk edeceksin.

 

Ve canıma sıkıntı verenlerin hepsini yok edeceksin, çünkü ben senin kulunum.

Mezmur 118:26-27.

 1. Makamda.

Rab Allah bize belirdi, Rab’bin adıyla gelen mübârek olsun. (4 defa)

 

 

 1. Makamda.

Biz hakir günahkârlar, şimdi harâretle Allahdoğuran’a koşalım, tövbe ederek ayaklarına kapanalım ve derûnî candan ona seslenelim, “Ey Hanımefendi, bize şefkat göstererek yardım eyle. Derhal yetiş, hatâların çokluğundan helâk oluyoruz. Kullarını boş bırakıp geri çevirme, çünkü tek ümîdimiz sensin”.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun. Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Allahdoğuran biz lâyık olmayanlar senin kudretli işlerini anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, çünkü eğer sen (bizim için) şefâat eylemekte öncülük etmeseydin bunca tehlikeden bizi kim kurtaracak, şimdiye kadar kim (günahtan) hür olarak koruyacaktı? Ey Hanımefendi, senden ayrılmayız, çünkü sen kullarını dâima her türlü felâketten kurtarırsın.

 

Mezmur 51.

Ey Allah, ulu merhametine göre bana merhamet eyle ve acımalarının çokluğuna göre suçumu sil.

Suçumdan beni büsbütün yıka ve günahımdan beni arıt.

Çünkü suçumu bilirim ve günahım dâima önümdedir.

Yalnız sana karşı günah işledim ve bu kötülüğü senin huzûrunda yaptım, böylece söylediklerinde sen haklısın, yargıladığında da sen galip gelirsin.

Çünkü işte ana rahmine suç içinde düştüm ve annem beni günahlar içinde doğurdu.

Çünkü işte sen gerçeği sevdiğin için, hikmetinin belli olmayanlarını ve gizlilerini (sırlarını) bana bildirdin.

Zufa otuyla bana su serpeceksin ve paklanacağım, beni yıkayacaksın ve kardan beyaz olacağım.

Bana neşe ve ferahlık duyuracaksın ve tahkir olan (ezilen) kemiklerim neşelenecek.

Yüzünü günahlarımdan çevir ve bütün suçlarımı sil.

 

Ey Allah, içimde temiz bir yürek yarat ve içimi doğru ruhla yenile.

 

Beni huzûrundan kovma ve Kutsal Ruh’unu benden alıp kaldırma.

 

Bana kurtarışının sevincini bağışla ve beni güçlü ruhla güçlendir.

Suçlulara senin yollarını öğreteyim ve günahkârlar sana dönecekler.

Ey Allah, kurtuluşumun Allah’ı, kanlardan kurtar beni, dilim de neşeyle senin adâletini terennüm edecek.

Ya Rab, dudaklarımı açacaksın ve ağzım senin övgünü duyuracak.

Çünkü kurban isteseydin sana sunacaktım, lâkin sen yakılan takdimelerden hoşlanmazsın.

Allah’a makbul kurban kırılmış (alçak gönüllü) ruhtur. Kırılmış ve tahkir olmuş bir kalbi Allah hor görmeyecek.

Ya Rab, rızânla Siyon’a iyilik et ve Yeruşalim’in surları binâ edilsin.

O zaman, doğruluk kurbanı, armağan ve bütün yakmalık sunular, seni hoşnut kılacak.

O zaman sunağında danalar sunacaklar.

 

 1. Yan Makamda.

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Kelâm’ın Anası Bâkire, çok ayartılmalar içinde sıkıldığım için kurtuluş dileyerek sana sığınırım. Güçlüklerden ve felâketlerden beni kurtar.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey tamâmen lekesiz Kız, tutkuların hücumları beni muztarip ederek canımı çok kederle dolduruyorlar. Ancak Oğlun olan Allah’ının (ihsan ettiği) sükûnetiyle sen canımı selâmete çıkar.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Kurtarıcı Allah’ı doğurmuş olan Bâkire, beni felâketlerden kurtarman için sana yalvarırım. Çünkü şimdi sana sığınarak canımı ve aklımı yükseltiyorum.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

Bedenim ve canım hasta olduğu için, ilâhî nazara ve senin ihtimamına beni müstahak eyle, ey Allah’ın tek Anası. Çünkü sen iyi olduğundan iyi olanı (Allah’ı) doğurdun.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey iyiliklerin sebebi, müminlerin dayanağı Allahdoğuran Bâkire, (kadınlar arasında) tek sana pek çok ilâhîler sunulur. Seni ömrümün himâyesi ve siperi olarak tanırım, beni limanına kılavuzla.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Allah’ın Gelini Bâkire, sana niyaz ederim, canımın telâşını ve keder dalgasını dağıt, çünkü sen, sükûnetin reisi Mesih’i doğurdun, ey tek tamâmen lekesiz (Bâkire).   

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

 

Ey iyiliklerin sebebi olan velînîmeti doğurmuş olan Allah’ın mübârek kıldığı (Bâkire), iyiliklerin servetini hepimize ihsan eyle. Çünkü kudrette kuvvetli Mesih’i doğurduğun için sen her şeye muktedirsin.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey tamâmen lekesiz Bâkire, ağır hastalıklar ve illetli tutkularla örselenmekte olan bana yardım eyle, çünkü şifâların eksiksiz ve tükenmez hâzinesinin sen olduğunu bilirim.

 

Ey Allahdoğuran, kullarını tehlikelerden kurtar, çünkü hepimiz seni yıkılmaz kale ve himâye bilerek, Allah’tan sonra sana sığınırız.

 

Ey pek çok ilâhîler sunulan Allahdoğuran, vücûdumun ağır zayıflığına teveccühle nazar eyle ve canımın sancısına şifâ ver.

 

 1. Makamda.

Harâretli şefâatçi, fetholunamaz kale, merhamet pınarı ve dünyanın sığınağı olan Hanımefendi Allahdoğuran, sana devamlı sesleniriz, ‟Yetiş ve bizi tehlikelerden kurtar, ey tek hızlıca himâye eden”.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Reis olan Rab’bi doğurmuş olan Allah’ın Gelin’i, tutkularımın ıztırabını ve hatâlarımın fırtınasını yatıştır.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Sana ilâhîler okuyan herkesin, şefkatli kurtarıcısını doğurmuş olan sana niyaz ederim, bana sınırsız şefkatini bağışla.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey tamâmen pak, seni Allah’ın Anası olarak tanıyan bizler, ihsanlarına nâil olduğumuz için sana teşekkür ilâhîsi sunarız.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

Ey pek çok ilâhîler sunulan, seni ümîdimiz, desteğimiz ve kurtuluşumuzun sağlam kalesi bilen bizler her türlü felâketten kurtuluruz.

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ferahlığa sebep olanı doğurmuş olan pak Bâkire, senin temiz sevincini ihsan eyleyerek kalbimi ferahlıkla doldur.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ebedî kurtuluşu ve her akıldan üstün selâmeti[1] doğurmuş olan pak Allahdoğuran, bizi tehlikelerden kurtar.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

İlâhî ve ezelî nuru (İsa Mesih’i) doğurmuş olan Allah’ın Gelin’i, senin parlaklığının nuruyla hatâlarımın karanlık dumanını dağıt.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey pak Kız, nazarına lâyık etmenle tutkularımın zayıflığına şifâ ver ve şefâatinle bana sağlık bağışla.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Bâkire, kendini ölüme teslim ederek, çürümeye ve ölüme esir olan tabiatımı ölümden ve çürümeden kurtaran Oğlun olan Rab’be yalvar ki, düşmanların (kötü ruhların) kötülüklerinden beni kurtarsın.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Bâkire, seni ayartılmaların çokluğunu bozup dağıtan ve kötü ruhların tesirinden kurtaran, ömrün esirgeyicisi ve gayet güvenli muhâfızı bilirim. Ve beni tutkularımın fesadından kurtarman için dâima yalvarırım.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey Bâkire Kız, sen sığındığımız kule ve canlarımızın eksiksiz kurtuluşusun, sıkıntılarımızda genişlik (rahatlık) verirsin ve nurunla dâima ferahlanırız. Ey Hanımefendi, şimdi de tutkulardan ve tehlikelerden bizi kurtar.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Şimdi hasta yatağında yatıyorum ve vücûdumda şifâ yoktur. Ancak dünyanın kurtarıcısı ve hastalıklara derman veren Allah’ı doğurmuş olan iyi Kız, sana yalvarıyorum, “Hastalıkların fesadından beni doğrult”.

 

Ey Allahdoğuran, kullarını tehlikelerden kurtar, çünkü hepimiz seni yıkılmaz kale ve himâye bilerek, Allah’tan sonra sana sığınırız.

 

Ey lekesiz Bâkire, sen ki son günlerde kelâm vâsıtasıyla Kelâm’ı açıklanamaz bir şekilde doğurdun, analık cesâretinle (bizim için) yalvar.

 

 1. Makamda.

Hristiyanların utandırmaz (hüsrâna uğratmaz) himâyesi, Yaratıcı’nın nezdinde dâimî[2] şefâati olan Allahdoğuran, günahkârların niyazlarının seslerini hor görme. Ancak iyi olduğun için, sana îmanla seslenen bizlerin imdâdına yetiş. Şefâatte hızlı ol ve niyazda acele et, çünkü sana hürmet edenleri dâima himâye edensin.

 

Prokimenon.

Mezmur 45:17.

Nesilden nesile adını andırtacağım. (3 defa)

 

 

Rûhânî: Kutsal İncil’i dinlemeye lâyık olmamız için Rab Allah’ımıza yalvaralım.

 

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa).

Hikmettir, Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize selâmet olsun.

Ve senin ruhuna.

 

Rûhânî: Luka’nın kutsal İncili’nden okuma [1:39-49, 56]. Dikkat edelim.

 

Hamdolsun sana, ya Rab, hamdolsun sana.

 

Rûhânî:

O günlerde Meryem de kalktı ve dağlığa, bir Yahûda şehrine aceleyle gitti. Zekeriya’nın evine girip Elisabet’e selâm verdi. Ve vâki oldu ki, Elisabet Meryem’in selâmını işitince çocuk karnında sıçradı; ve Elisabet Kutsal Ruh’la doldu; büyük bir çığlık koparıp dedi, “Sen kadınlar arasında mübâreksin, karnının semeresi de mübârektir. Bu bana nereden oldu da, Rab’bimin anası yanıma geldi? Çünkü işte, senin selâmının sesi kulağıma erdiği anda, çocuk karnımda sevinçten sıçradı. Îman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab tarafından kendisine söylenen şeyler tamam olacaktır”.

 

 

Ve Meryem dedi, “Canım Rab’bi yüceltir,

 

Ve Kurtarıcım Allah’la ruhum sevinir.

 

Çünkü kulunun hakir hâline baktı;

 

Zîra işte, bundan sonra bütün nesiller bana mübârek diyecekler.

Çünkü Kudretli olan bana büyük şeyler etti;

O’nun ismi kuddûstur”.

Meryem, Elisabet’in yanında üç ay kadar kaldıktan sonra, evine döndü.

 

Hamdolsun sana, ya Rab, hamdolsun sana.

 

 1. Makamda. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

 

Ey Peder, Kelâm, Ruh, üç sıfatta bir Allah, kabahatlerimin çokluğunu sil.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Allahdoğuran’ın şefâatleriyle, sen ey merhametli, kabahatlerimin çokluğunu sil.

 

Mezmur 51:1.

Ey Allah, ulu merhametine göre bana merhamet eyle ve rahmetinin çokluğuna göre suçumu sil.

 

 1. Yan Makamda.

İnsan himâyesine beni emânet etme, ey tamâmen Kutsal Hanımefendi, fakat kulunun niyâzını kabul eyle, çünkü sıkıntıdayım, kötü ruhların oklarına dayanacak tâkatım kalmadı. Ben sefilin ne korunacak ne de sığınacak yerim var, her taraftan hırpalanmaktayım, senden başka tesellîm yok. Ey cihânın Hanımefendisi, müminlerin ümîdi ve himâyesi, niyâzımı hor görmeyip hayırlısını bağışla.

 

Theotokionlar.

Sana sığınan hiç kimse utanarak geri dönmez, ey pak Bâkire Allahdoğuran, ancak lütfu diler ve kendisine faydalı olacak şekilde ihsânı alır.

 

 

Ey Allahdoğuran Bâkire, sen sıkıntıda olanların sevince tebdîli ve hastalara şifâ veren kurtarıcısın. Βu şehri ve içinde bulunan halkı kurtar. Sen ki, kendileriyle savaşılanların barışı, sıkıntı verici fırtınaların hücumlarından muztarip olanların sükûneti ve müminlerin tek himâyesisin.

 

Rûhânî:

Ey Allah, halkını kurtar ve mîrasını mübârek kıl, merhamet ve rahmetle âlemine nazar eyle. Ortodoks Hristiyanların kudretini yükselt[3] ve üzerimize ganî merhametini gönder. Tamâmen lekesiz Hanımefendimiz Allahdoğuran ve dâima bâkire kalan Meryem’in şefâatleriyle, değerli ve hayat veren Haç’ın kuvvetiyle, îtibarlı, semâvî, bedensiz Kuvvetlerin (Meleklerin) himâyeleriyle, îtibarlı, izzetli Peygamber ve öncü Vaftizci Yahya’nın, Aziz, izzetli ve gayet iyi üne sâhip Elçilerin, Aziz Pederlerimizden olan büyük Başrahipler ve cihânın öğretmenleri Büyük Vasilios’un, İlâhiyatçı Grigorios’un ve Altın Ağızlı Yuhanna’nın, İskenderiye Patrikleri Athanasios’un, Kirillos’un ve Merhametli Yuhanna’nın, mûcizeler gösterenler Mira Episkoposu Nikolaos’un ve Trimitunda Episkoposu Spiridon’un, Aziz ve izzetli büyük şehitler Georgios’un, Dimitrios’un, Theodoroslar’ın, mûcizeler gösteren Mina’nın, Aziz ve izzetli şehit Râhipler Haralambos’un ve Eleftherios’un, Aziz, izzetli ve muzaffer şehitlerin, Aziz ve ilâhî Pederlerimizin, Ata-i Allah Aziz ve doğru İoakim ve Anna’nın, ……… (kilisenin Azizinin), andığımız Aziz ……… ‘in (o günde anılan Azizin) ve bütün Azizlerinin yakarışlarıyla, ey tek çok merhametli Rab, sana niyaz ederiz. Sana yalvaran biz günahkârları işit ve merhamet eyle.

 

Koro: Ya Rab, merhamet eyle. (12 defa)

 

Rûhânî:

Biricik Oğlun’un merhameti, rahmeti ve insanseverliğiyle, sen ki O’nunla mübâreksin ve tamâmen kutsal, iyi ve hayat veren Ruhun’la birlikte, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Kurtarıcı (Mesih), kurtuluşumuzun tasarısını gerçekleştirmeyi istediğinde Bâkire’nin rahminde ikamet ederek onu dünyaya esirgeyici tâyin ettin. Mübâreksin, ey atalarımızın Allah’ı.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey pak Ana, doğurduğun merhamet sâhibine yalvar, hatâlardan ve canın lekelerinden kurtarsın, îmanla seslenenleri, “Mübâreksin, ey atalarımızın Allah’ı”.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

(Ey Mesih) Seni doğurmuş olanı, kurtuluş hazînesi, bozulmama pınarı, emniyetli kule ve tövbe kapısı misâli tâyin ettin sana seslenenlere, “Mübâreksin, ey atalarımızın Allah’ı”.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Kurtarıcı Mesih’i bizim için doğurmuş olan Allahdoğuran, senin ilâhî siperine arzuyla sığınanları, bedenlerinin illetlerine ve canlarının hastalıklarına şifâ bulmaya lâyık kıl.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Bâkire Kız, imdâdına muhtaç olup, ebediyen sana ilâhîler okuyan ve seni ziyâdesiyle yüceltenleri hor görme.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Bâkire, îmanla sana ilâhîler okuyan ve (Oğlunun) tâbir olunamaz doğumunu ziyâdesiyle yüceltenlere ganî şifâ ihsan eylersin.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey Bâkire, canımın zayıflıklarına ve bedenimin ağrılarına şifâ ver ki, lütfa erişen seni yüceltebileyim.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Bâkire, ayartılmaların hücumlarını ve tutkuların taarruzlarını defedersin, onun için bütün çağlarda sana ilâhîler okuruz.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Her bir kimsenin yüzündeki her gözyaşını silen Mesih’i doğurmuş olan Bâkire, benim akıttığım gözyaşlarımı da reddetme. 

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Eksiksiz sevinci (Mesih’i rahminde) kabul etmiş ve günahın kederini ortadan kaldırmış olan Bâkire, benim yüreğimi de sevinçle doldur.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Bâkire, sana sığınanlar için liman, himâye, fetholunamayan kale, sığınak, siper ve ferahlık ol.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey Bâkire, seni îmanla Allahdoğuran olarak tanıyanları nurunun ışınlarıyla parlat ve cehâletin karanlığını ortadan kaldır.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Bâkire, hastalık yerinde (hasta yatağında) tahkir olan bana şifâ vererek hastalıktan sağlığa döndür.

 

Dâima mübârek, tamâmen lekesiz ve Allah’ımızın Anası olan, sen Allahdoğuran’ı mübârek saymak gerçekten lâyıktır.

Heruvimler’den daha îtibarlı ve Serafimler’den kıyaslanamaz ölçüde izzetli olan, (bâkireliği) bozulmadan Allah’ın Kelâmı’nı doğurmuş olan, sen gerçek Allahdoğuran’ı yüceltiriz.

 

Göklerden daha yüce, güneşin ışınlarından daha berrak olan ve bizi lânetten kurtarmış olan dünyanın Hanımefendisi’ne ilâhîlerle hürmet edelim.

 

Günahlarımın çokluğundan bedenim ve canım hastadır, onun için lütfa erişen sana sığınırım, ey ümitsizlerin ümîdi, bana yardım eyle.

 

Ey Kurtarıcı’nın Anası Hanımefendi, lâyık olmayan kullarının niyazlarını kabul eyle ki, senden doğana şefâat eyleyesin, ey dünyanın Hanımefendisi şefâatçi ol.

 

Gönülden ve sevinçle sen pek çok ilâhîler sunulan Allahdoğuran’a şimdi beyiti okuyoruz, Öncü (Yahya Peygamber) ve bütün Azizlerle birlikte ey Allahdoğuran, (O’na) yalvar ki bize acısın.

 

Aziz Elçi Lukas’ın resmettiği hürmete lâyık tasvîrine secde etmeyen îmansızların dudakları sessiz sedâsız kalsın.

 

Ey Meleklerin bütün orduları, Rab’bin Öncüsü  )Yahya Peygamber), oniki Elçiler ve bütün Azizler, Allahdoğuran’la birlikte, kurtuluşumuz için şefâat eyleyin.

 

Kutsal Allah, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle. (3 defa)

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey tamâmen Kutsal Üçleme, bize merhamet eyle. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ey Efendi, suçlarımızı affeyle. Ey Kutsal olan, zayıflıklarımıza nazar eyle ve şifâ ver, adın uğruna.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Göklerdeki Pederimiz, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.

 

Çünkü krallık, güç ve izzet senindir, Peder’in, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

 1. Yan Makamda.

Bize merhamet eyle, ya Rab, bize merhamet eyle, çünkü her türlü mâzeretten mahrum olarak biz günahkârlar Efendimiz olan sana, bu niyâzımızı sunarız, bize merhamet eyle.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ya Rab, bize merhamet eyle, çünkü sana güveniriz, bize ziyâdesiyle gazaplanma, ne de suçlarımızı hatırla, ancak şefkatli olduğun için şimdi bize nazar eyle ve düşmanlarımızdan kurtar.[4] Zîra Allah’ımız sensin, biz de senin halkınız, hepimiz ellerinin eserleriyiz ve senin adını çağırırız (adına niyaz ederiz).

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey mübârek Allahdoğuran, şefkatin kapısını bize aç, sana ümit ederek (merhametten) mahrum olmayıp vâsıtanla felâketlerden kurtulalım, çünkü Hristiyanların soyunun kurtuluşu sensin.[5]

 

Rûhânî: Ulu merhametine göre bize merhamet eyle, ey Allah, sana yalvarırız, işit ve merhamet eyle.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca dindar Ortodoks Hristiyanlar için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Başepiskoposumuz ………. ve Mesih’teki kardeşliğimizin[6] tamâmı için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Allah’ın kulları bütün dindar Ortodoks Hristiyanların merhamet bulması, hayâtı, selâmeti, sağlığı, kurtuluşu, gözetilmesi, affı ve günahlarının bağışlanması için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Allah’ın kulları………. için yalvarırız.

Ayrıca bu kutsal Kilise’nin ve bu şehrin ve her şehir ve beldenin, gazap, kıtlık, salgın hastalık, deprem, tûfan, yangın, kılıç gazapları, başka milletlerin baskını, iç savaş ve gafil ölümden muhâfaza edilmeleri için iyi ve insansever Allah’ımıza yalvarırız, bize şefkat ve teveccüh gösterip merhametini ihsan eyleyerek, üzerimize gelen her türlü gazap ve hastalığı defetsin ve dağıtsın, kendisinin hak üzere vereceği azaplardan bizi kurtarsın ve merhamet eylesin. 

 

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Rab Allah’a, biz günahkârların yalvarışımızın sesini işitmesi ve bize merhamet eylemesi için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Bütün dünyanın ve denizin ıraklığında bulunanların ümîdi olan Kurtarıcımız Allah,[7] bizi işit. Ey Efendi, günahlarımıza karşı insaflı ol ve bize merhamet eyle.

 

Çünkü sen merhametli ve insansever Allah’sın ve sana izzet sunarız, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Hamdolsun sana, ey Allah, ümîdimiz, hamdolsun sana.

 

Gerçek Allah’ımız Mesih, tamâmen temiz ve tamâmen lekesiz kutsal Anası’nın, aziz, izzetli ve gayet iyi üne sâhip Elçilerin, aziz, izzetli ve muzaffer şehitlerin, aziz ve ilâhî Pederlerimizin, ………. (kilisenin Azizinin), Ata-i Allah aziz ve doğru İoakim ve Anna’nın, andığımız Aziz……….’in (o günde anılan Azizin) ve bütün Azizlerin şefâatleriyle, bizlere merhamet eyle ve kurtar, çünkü iyi ve insanseversin.

 

 1. Makamda.

Ey iyi olan, îmanla sana sığınan herkesi kudretli elinle himâye edersin, çünkü tehlike ve sıkıntı vaktinde, biz hatâ çokluğundan bitkin düşen günahkârların, Allah’ın huzûrunda senden başka dâimî şefâati yoktur, onun için ey yüce Allah’ın Anası, sana secde ederiz, her felâketten kullarını kurtar.

 

Sıkıntıda olan herkesin sevinci, haksızlığa uğrayanların esirgeyicisi, fakirlerin gıdâsı, gurbette yaşayanların tesellîsi, körlerin asâsı, hastaların gözeticisi, ezilenlerin siperi ve imdâdı, öksüzlerin yardımcısı, sensin ey yüce Allah’ın Anası. Sana yalvarırız, ey lekesiz Bâkire, yetişip kullarını kurtar.

 

 1. Υan Makamda.

Ey Hanımefendi, kullarının niyazlarını kabul eyle ve her zarûretten ve sıkıntıdan bizi kurtar.

 

 1. Makamda.

Bütün ümîdimi sana teslim ederim, ey Allah’ın Anası, siperin altında beni koru.

 

Aziz pederlerimizin duâlarıyla, ya Rab İsa Mesih Allah, bize merhamet eyle. Âmin.

 

Uzak yerlerden buraya toplanmış olan Elçiler, bedenimi Gestemani  köyüne defnedin. Sen ise, Oğlum olan Allahım, ruhumu teslim al.

 

Meleklerin şirinliği, sıkıntıda olanların sevinci, Hristiyanların esirgeyicisi olan Rab’bin Bâkire Anası, bana yardım eyle ve ebedî azaplardan kurtar.

 

Şefkatli Allah’a şefâatçimsin. O beni, amellerimden dolayı Melekler’in huzûrunda azarlamasın. Sana ricâ ederim, ey Bâkire, tez vakitte bana yardım eyle.

 

Altın kaplamalı kule, on iki surlu şehir, güneş gibi parlayan taht, Kralın kürsüsü, akla sığmaz mûcize, Efendi’yi nasıl emziriyorusun?

[1]    Pavlos’un Filipililer’e Mektubu 4:7.

 

[2] Dâimî ve sağlam şefâatçi.

[3] Mezmur 148:14.

[4] Mezmur 31:15, 136:24.

[5] Kurtarıcımız olan İsa Mesih’i doğurması ve O’na şefâat etmesinden dolayı.

[6] Petros’un Birinci Mektubu 2:17.

[7] Mezmur 65:5.

 

 

 

 

 

 

 

PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS HER VAKİT OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI