/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Pendikost Pazarı

Pendikost Pazarı

Pendikost Pazarı

 

“EĞER SUSAMIŞ OLAN KİMSE VARSA, BANA GELSİN VE İÇSİN, KUTSAL KİTABIN DEDİĞİ GİBİ,  BANA İMAN EDENİN İÇİNDEN YAŞAM SULARI AKACAKTIR.” 

 

İSA MESİH

Mektup :
Resullerin İşleri    :     2 ;   1 – 11
Konuşmaları bütün yeryüzüne yayıldı.
Gökyüzü Allah’ın yüceliğini yayıyor,
Aziz Resuller’in İşlerinden alınan sözler;

1Pentekost günü geldiğinde, hepsi aynı yerde bir arada bulunuyorlardı. 2Birdenbire gökten,kuvvetle esen bir rüzgarın gürültüsüne benzer bir ses geldi ve içinde oturdukları tüm evi doldurdu. 3Gözlerinin önünde diller göründü; bunlar sanki ateştendi; dağılıyorlardı ve her biri onlardan birinin üzerine kondu. 4Hepsi Kutsal-Ruh’la doldu ve Ruh’un kendilerine verdiği sözlere göre, başka dillerde konuşmaya başladılar.
5Kudüs’te, yeryüzünde bulunan tüm milletlerden gelmiş dindar Yahudiler oturmakta idi. 6Duyulan bu gürültü üzerine halk toplandı ve tam bir şaşkınlık içinde kaldı, çünkü her biri onların kendi dilini konuştuklarını işitiyordu. 7Hayret ve hayranlık içindeşöyle diyorlardı; “Bütün bu konuşan adamlar Celile’li değiller mi?
 8Nasıl oluyor da her birimiz, onların doğduğumuz ülkenin özel dilini konuştuklarını duyuyoruz? 9Biz hepimiz, Persler, Medler, Elamlılar, Mezopotamya’nın, Yahudiye’nin ve Kapadokya’nın, Pontos’un,ve Asya’nın, 10Frikya’nın,ve Pamfilya’nın, Mısır’ın ve Kirene’ye yakın Libya yörelerinin ahalisi, geçici olarak, burada bulunan Romalılar, Yahudiler ve sonradan Yahudilerin inancını benimsemiş olanlar, 11Giritliler ve Araplar, onların kendi dillerimizde Allah’ın harikalarını duyurduklarını işitiyoruz.”
 

İncil  :
Yuhanna :   7 ;  37 – 52 / 8 ; 12
 

AZİZ YUHANNA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;

37Bayramın en büyük günü olan sonuncu günü, İsa ayakta, yüksek sesle şöyle seslendi; “Eğer susamış olan kimse varsa, bana gelsin ve içsin, 38Kutsal Kitabın dediği gibi, bana iman edenin içinden yaşam suları akacaktır.” 39O, bunları, kendisine iman edecek olanların elde edecekleri Ruh hakkında söylüyordu. Gerçekten Ruh henüz gelmemişti, çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.  40Halkın arasındaki kimselerden, bu sözleri işiten bazıları: “Gerçekten, işte Peygamber bu!”dediler,41Bazıları:“Bu, Mesih’tir” diyorlardı. Fakat daha başkaları da;“Mesih Celile’den mi gelecek?
42Kutsal Kitap, Mesih’in Davud soyundan ve Davud’un memleketi olan Beytlehem’den çıkacağını söylemiyor mu?” diyorlardı. 43Bu şekilde, İsa konusunda halk arasında ayrılık oldu. 44Bazıları onu tutuklamak istediler, fakat kimse ona elini sürmedi. 45Muhafızlar, baş kahinlerin ve Ferisilerin yanına döndüler. bunlar muhafızlara; “Niçin onu getirmediniz?” dediler. 46Muhafızlar: “Kimse, hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır!”cevabını verdiler. 47Ferisiler, onlara;“Yoksa sizde mi kandınız? dediler. 48İleri gelenlerden ya da Ferisilerden ona iman eden tek kimse var mı?49Sırf, Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu kitle, bu lanetliler var!”   50Fakat Ferisilerden biri, daha önce gidip İsa’yı bulmuş olan Nikodemus, şöyle dedi; 51“Yasamız, bir adamı dinlemeden ve onun ne yaptığını bilmeden, onu mahkum eder mi?” 52Ona şöyle cevap verdiler:“Yoksa sende mi Celile’densin? Araştır, göreceksin ki, Celile’den peygamber çıkmaz.”  812Ve Mesih söyleyerek şöyle dedi; “Ben Dünya’nın Nuruyum. Ardımdan gelen, karanlıkta yürümez., yaşamın nuru onunla olur.”

 

İNCİL AÇIKLAMASI ;
PENTEKOS  HAFTASI
YUHANNA 7:37-52/8:12

İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce, Baba’dan kaynaklanan Kutsal Ruh’u onlara gönderme hususundan havarilerine birkaç defa bahsetmişti.

Dirilişinden sonra, son kez onlara görüldüğü gün yani göklere yükseldiği gün havarilerine Yaruşalim’den uzaklaşmamalarını tavsi-ye etti. Ve bundan on gün sonra Yahudilerin Pentekos Bayramında, havarilerin hepsi ve Meryem Ana, dua etmek için toplanmışlardı. Ansızın bulundukları evin çevresini her zaman görülmeyen şiddetli bir esinti çevreledi ama çevredeki ağaçlar hiç sallanmıyor ve yaprak-lar kıpırdamıyordu. O sırada içeride bulunanların her birinin başı üzerinde ateşten diller oluştu.

Bu durum, Kutsal Ruh’un onların üzerine indiğinin duyumsal bir ispatı idi. O anda sanki yeniden doğduklarını hissederek, İsa Mesih’in onlara öğrettiklerini hatırlamaya ve daha iyi anlamaya başladılar. Bu zamana kadar bu insanlar hor görülüyor ve korkudan kapılarını her zaman kapalı tutuyorlardı. Bu olaydan sonra İsa Mesih hakkında müjde ve vaaz vermeye daha büyük bir cesaret ve istekle yaklaşmaya başladılar. Okuma ve yazması olmayanlar halk tabakasından birer balıkçı oldukları halde, inanç ve kuvvetle konuşmaya başladılar. Öyle ki, zamanın en çok bilgi sahibi olanlar bile, onların önünde duramıyordu. Ve ayrıca daha önce bilmedikleri diller ile konuşma ilahi gücüne sahip oldular.

İşte ilk defa havariler üzerine İsa Mesih’i güçlü bir şekilde tasdik etmek için inen Kutsal Ruh budur. Ve şu anda Kilisede devam etmektedir. Kutsal Ruh’un etki gücünü havarilerde görebileceğiz.
Bizlere Kutsal Ruhu gönderen Göksel Krala yücelik olsun, bizi kutsal hayata yönelten ve bütün kötülüklerden arındıran Tanrı’ya yücelik olsun. Yaşamımız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verir.(2.Petrus:1-3)Allah’a yücelik olsun. Ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh bölünmeyen üçlemeye yücelik olsun. Amin.
Bilgisiz ve basit insanlar iken kutsal ruh vasıtasıyla anlayış ve hikmette kemale erdiler, utangaç idiler fakat kutsal ruh onlarda cesaret ve zorluklar ile musibetlere karşı koyma gücü yarattı. Yoksul insanlar iken hayat veren ruh onları mucizelerinin gücü ile varlıklı kıldı. Zayıf idiler fakat Kutsal Ruh onları, bütün Dünya’yı Mesih İsa’ya tabi kılacak şekilde güçlendirdi.

 

Pendikost Pazarı

 

I.Efşin

Ey başlangıcı olmayan ayıpsız ve kutsal, görünmeyen, idrak edilmez belirtisi zor olmayan, değişmez, sınırsız ve kötülüğü olmayan yalnız kendisi ölümsüz olan, yaklaşılmayan nurda bulunan, göğü, yeri, denizi ve içindeki bütün unsurları yaratan, isteyenlere dileklerini istemeden önce veren, senden diliyoruz ve senden istiyoruz ey insanları seven efendimiz tanrımız rabbimiz İsa Mesih’in babası, bizler ve bizim kurtuluşumuz için göklerden inip kutsal ruhtan vücut bulan ebediyen bakire kalan Tanrı validesi Azize Meryem’den doğan, önce sözlerle öğreten sonra bunu eylemlerle zamanında öğreten, ızdıraplar çektiğinde biz günahkâr ve layık olmayan kullarına günahlarımız ve halkın cehaleti için baş ve dizlerimizi eğerek dilekte bulunma örneğini veren, sen ey merhameti bol olan insan sever, hangi günde olursa olsun bizi kabul et ve özellikle Rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih’in göğe yükselip senin sağında oturduğu ve öğrencilerine Kutsal Ruhu gönderdiği her birinin üzerine geldikten sonra, hiç bitmeyen ilahi nimet ile doldukları ve mucizelerini değişik lisanlarla anlattıkları ve haber verdikleri ellinci günde sana yalvaran bizleri şimdi işit ve alçalmış olan bizleri anımsa. Canlarımızın cesaretini kaldır ve senin özel acıma duygularınla bize şefkat ver sana diz çöküp haykıran bizleri kabul et, günah işledik ve annemizin karnındayken sen bizim tanrımızsın, ama günlerimiz günahla son buldu ve senin yardımından mahrum olduk ve her cevaptan yoksun kaldık. Ancak sana olan güvenimizle sana haykırıyoruz: Gençliğimizin cahilliklerini ve günahlarını anımsama gizliliklerimizden bizi arındır, yaşlılığımızda bizi reddetme, gücümüzün son bulduğu anda bizi terk etme ve yeryüzüne dönmemize izin ver sana gelmeye bizi yaraşık eyle, nimet ve şefkatinle bize bak ve acımanla suçlarımızı karşıla, şefkatinin deryasında, çoğalan yanılgılarımızı kaldır. Ya Rab kutsallığının yüceliğinden, etrafımdaki senin merhametini bekleyen halkına bak, iyiliklerinle bizi ara, halkını güvenilir ve koruyucu bir meleğe teslim et, hepimizi göksel egemenliğinde topla, sana güvenenlere bağışlanma ver, bize ve onlara günahların affını ver ve arındır. Kutsal ruhunun eylemleriyle düşmanın hilelerini üzerimizden sil.

III. Efşin

Ey büyük ve yüce ilahımız yalnız sensin ölümsüz olan, yaklaşılmayan nurda bulunan sen ki bütün kainatı hikmetinle yarattın, aydınlık ve karanlığı birbirinden ayırdın, güneşi gündüzün hakimiyetine ayı da geceye egemen kıldın, sen ki bu kutsal günde biz günahkarları itirafla yüzünü idrak etmeye ve sana akşam tapınmalarımızı sunmaya ehil eyledin, sen ey insan sever Rabbimiz dualarımız, önünde, buhur misali yükselsin ve onu güzel bir rayiha olarak kabul et ve bu akşamın ve yaklaşan gecenin barışlı olmasını sağla, bize nurun silahlarını giydir, bizi gece korkusundan ve karanlıktaki her şeyden kurtar, zayıflığımızın rahatı için bize verdiğin uykunun her türlü şeytani düşünceden arınmış olmasını sağla, evet ey doğruluklarını bize veren efendimiz, evlerimizde itaat etmek ve geceleri kutsal adını anmak ve tavsiyelerini öğrenerek aydınlanmak içinsenin doğruluğunu yüceltmek üzere coşkulu bir halde uyanmaya bizi layık eyle. Senin şefkatine günahlarımız ve herkes için dualar ve yakarışlar sunalım. Tanrı validesinin şefaati ile bize merhametle yardım et.

IV.Efşin

Ey beşeriyete barışını veren Rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih, bizimle berabersin ve müminlere Kutsal ruhun vazgeçilmez nimetlerini miras olarak verirsin. Sen ki bu nimeti bugün havarilerine daha açık bir şekilde verdin ve ağızlarına ateşten diller koydun. Bunlarla her insan türü kendi özel diliyle ve kulakların işitmesiyle Allah bilinci edindi. Ruhun nuruyla aydınlandık ve karanlıktan kurtulur gibi aldanmışlıktan kurtulduk. Hissedilen ateşten dillerin dağıtımı ve tabiatı aşan eylemleriyle sana iman ederek öğrencilerin olduk. Ve tanrılığını ve senin Baba ve kutsal ruhla, tanrılıkta, kuvvette ve yetki de beraber olduğunuzu anlatmak için aydınlandık. Ve sen ey Baba’nın ışığı, özünün ve doğasının değişmez tartışmasız sureti, hikmet ve birliğin kaynağı ben günahkârın dudaklarını aç ve kim için ve nasıl dua edileceğini bana öğret. Çünkü sensin benim günahlarımın çokluğunu bilen ama senin şefkatin günahların çokluğunu yener. Ve işte senin huzurunda korkuyla duruyorum ve canımın ümitsizliğini merhametinin çokluğuna bırakmışım. Ey bütün yaratılmışları kurtaran benim de hayatımı sözünle ve anlatılmaz hikmetinin gücüyle kurtar. Sensin kışın fırtınalarına uğrayanların limanı. Yürüyeceğim yolu bana göster ve fikirlerime hikmetinin ruhunu, cehaletime anlayışının ruhunu ver ve korkunun ruhuyla yaptıklarımı gölgele ve içimde doğru bir ruh yenile ve istekli bir ruh ile, parçalanmış olan zihnimi güçlendir ki, senin doğru ruhun beni layık olana yöneltsin ve senin vasiyetlerini yapmaya müstahak olayım ve yaptıklarımızı araştıran senin yüce varlığını anımsayım. Ve bu dünyanın kötü uğraşlarıyla aldanmamak için beni terk etme. Gelecek hazinelerle sevinmeyi sahiplenmek için beni güçlendir.
Çünkü sen dedin ey efendimiz, her kim benim ismimle bir şey isterse sana ezeliyette eşit olan Allah’tan, hiçbir engel olmadan kazanacaktır. Bu nedenle ben günahkâr kulun, kutsal ruhunun gelişinde senin iyiliklerinden diliyorum, kurtuluş için istediğim her şeyi bana ver, evet ey iyilikler sahibi ve her şeyi veren, her iyiliği bolca ihsan eden rabbim. Çünkü sensin bize istediğimizden fazlasını veren, sensin şefkatli ve merhametli olan. Sensin günahsız olarak bedenimize ortak olan, sensin sana diz çökenlere şefkatle bakan, günahlarımız için fidye oldun ey rabbimiz şefkatini halkına çevir kutsallığının semalarında bizi işit, kurtuluşunun gücüyle onları kutsa, kanatlarının koruyuculuğu ile onları koru ve ellerinin yaptığı eserden vazgeçme, yalnız sana karşı günah işleriz ama yalnız sana tapınırız. Ve başka bir ilaha secde etmeyi bilmeyiz, başka bir ilaha el açmayız ey efendimiz, suçlarımızı bağışla, diz çöküşümüzle birlikte dualarımızı kabul eyle ve hepimize yardım elini uzat ve her doğruluğun üstünde olan mülkün önünde yükselen buhur gibi bütün dualarımızı kabul et.

 

Pendikost Pazarı