/ ikonalar / Pendikost  Bayramı  İkonası

Pendikost  Bayramı  İkonası

 

Pendikost  Bayramı  İkonası
                               

Troparion (Sekizinci Nota)

Balι‎kçιlarιn üzerine Kutsal Ruh’u gönderip onlarι‎ çok hikmetli kιlan Tanrιmιz Mesih sen mübareksin. Onlarla bütün dünyay‎i avladi‎n ey insanlar‎i seven,sana yücelik olsun.
Kondak (Sekizinci Nota)
Dilleri bülbülle‏ttiren yüce gelince ,milletler için bolümlenmi‏şti, ate‏ten dilleri dağιtιnca herkesi birlige davet etti. Bunun için birle‏şik seslerle Κutsal Ruh’u yüceltelim.

 Ikonalarιn Açιklamasι

Başlangıçta bu bayram Yahudilerde yersel bir tarım bayramı idi “Hasat Bayramı” ve bu gün “Haftalar Bayramı” olarak adlandırılmışlardı. Daha sonra Yahudiler bu bayramı Hz. Musa’ya Sina dağında Şeriatın verilmesi bayramı olarak kutlamaya başladılar. Anlaşmanın yenilenmesi bayramı olarak Yahudi gelenekleri uyarınca Fısıh bayramının sona erme devresi olarak kutlandı. Sina dağında cereyan eden ve ateşin dağa inmesi olayı gibi (Çıkış 19:18) aynı şekilde kutsal ruh ta ateşten diller halinde havariler üzerine indi. Bunlar yeni şeriatı taşıyan kutsal ruhun dilleri idi. Taş levhalara oyulmuş olanlar gibi değil, fakat müminlerin yüreklerine kazılmıştı.

Havariler Yeruşalim deki evde göğe yükselen Rabbin onlara emrettiği gibi halka şeklinde oturmaktalar. ”kandilleriyle birlikte iken onlara şu buyruğu vermişti:  Yaruşalimden ayrılmayın Babanın verdiği ve benden  duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin (Res.işl.1:4) Bu oda Havarilerin Hz. İsa İle birlikte Pasahı yemek için toplandıkları odadır. Pasah günü; İsrail oğullarının Hz. Musa önderliğinde Mısır’dan çıkışlarının yıl dönümüdür.

 

İkonanın merkezi olan yer boş bulunuyor. Tahtın etrafında yarım ay şeklinde oturan havariler şunlardır;

olo

 

bSağ tarafta : Pavlus, Yuhanna, Luka, Andreas, Bartelemeos,  Filippos

 

 

Sol tarafta: Petrus, Matta, Markos, Yakup, Seman, Tomas.a

 

Burada, Resullerin işleri bölümünden geçen tabloya üç kişi daha eklenmiştir.(Res.İşl.1:13) Bularda; Pavlus, Luka (Pavlus’un öğrencisi) ve Markos (Petrus’un öğrencisi). Zira bu üş şahıs önemli kişiler idiler. İkona burada tarihi olguyu tasvir etmiyor.

İkonada, karanlık bir revak altında mahsur olarak kalmış, başında taç olan ve altın görünümlü kırmızı renkte elbise giyinmiş olan şahıs, kutsal ruhun verilmesini bekleyen dünyayı simgeliyor. Elinde taşıdığı kumaş üzerinde on iki dosya şeklinde yazılar mevcut bunlarda, on iki kişi vasıtasıyla bütün dünyaya uzanan Hıristiyanlık müjdesini simgeliyor.

  ********************************************************

PENTEKOS’TA NİÇİN DİZ ÇÖKERİZ


Pazar günü ansra günü biz Ortodokslarda sevineceğimiz ve mutlu olacağımız bir gündür. Çünkü İsa Mesih’in dirilişini hatırladığımız gündür. Bizler Paskalya Bayramından Pentekos gününe kadar geçen elli günlük sürede, biz yasa gereği diz çökmeyiz (İskenderiye Baş Piskoposu Petrus yasasının 15. maddesine göre) İsa Mesih’ten üç asır sonra Aziz Makaryos Antakya Ruhani Lideri Pentekos günü kutsal üçleme dualarını (Efşinleri) ayakta okurken Pazar günü akşam duası esnasında bir mucizeye şahit oldu.
Birinci duayı (Efşini) okurken ve cemaat ayaktayken aynen Pentekos gününde olduğu gibi şiddetli bir esinti kiliseyi doldurdu.
Kilisede bulunan cemaatin secde etmesine ve diz çökmelerine neden oldu. Bu şiddetli esinti aynen Pentekos günü havarilerin üzerine kutsal ruhun indiği şekildeydi. Bu esinti ikinci ve üçüncü dualarda da aynen tekrarlandı. Aziz Makaryos ve kilisede bulunanlar şunu anladılar ki, bu kutsal üçleme duaları okunurken tanrı kendilerinden kendisine ve kutsal üçlemeye secde etmelerini istediğini O günden sonra Ortodoks Kiliselerinde

Pentekos günü akşam duasında Kutsal Üçleme dualar okunurken Tanrıya ve Kutsal üçlemeye başımızı eyer diz çöker ve secde ederiz

 

 

 

Pendikost  Bayramı  İkonası