/ Ayinler, dualar / PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS 1-13 AĞUSTOS TARİHLERİNDE OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI

PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS 1-13 AĞUSTOS TARİHLERİNDE OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI

PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS 1-13 AĞUSTOS TARİHLERİNDE OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI

(Kral Theodoros Dukas Laskaris tarafından yazılmıştır)

Yukarıdaki târihlerde, Niyâzlı Dilek Duâlarıyla dönüşümlü olarak okunurlar.

 

Rûhânî: Allah’ımız her zaman, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince mübârektir.

 

Mezmur 143.

Ya Rab, duâmı işit, gerçeğinle niyâzıma kulak ver ve adâletinle beni işit. Kulunla yargıya girişme, çünkü yaşayan hiç kimse senin huzûrunda aklanamaz. Çünkü düşman canımı kovaladı, ömrümü yere tahkir etti. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda  oturttu. Ve (bundan dolayı) ruhum içimde tedirgin oldu, kalbim de içimde muztarip oldu. Eski günleri hatırladım, senin bütün yaptıklarını mütâlaa ettim, ellerinin amellerini tefekkür ettim. Ellerimi sana uzattım, canım sana susamış kuru toprak gibi olmuştur. Ya Rab, beni çabuk işit, ruhum tükeniyor. Çevirme benden yüzünü, yoksa çukura (mezara) inenlere (ölülere) dönerim.

Sabahleyin işittir (hissettir) bana merhametini, çünkü sana ümit ettim. Ya Rab, gideceğim yolu bana bildir, çünkü canımı sana yükselttim (teslim ettim). Düşmanlarımdan beni kurtar ya Rab, çünkü sana sığındım. İrâdeni yerine getirmeyi bana öğret, çünkü sen benim Allah’ımsın. Senin iyi Ruhun beni doğru yola kılavuzlasın. Ya Rab, adın hürmetine bana hayat vereceksin. Adâletinle canımı sıkıntıdan çıkaracaksın ve merhametinle düşmanlarımı helâk edeceksin. Ve canıma sıkıntı verenlerin hepsini yok edeceksin, çünkü ben senin kulunum.

 

Mezmur 118:26-27.

  1. Makamda.

Rab Allah bize belirdi, Rab’bin adıyla gelen mübârek olsun. (4 defa)

 

 

  1. Makamda.

Biz hakir günahkârlar, şimdi harâretle Allahdoğuran’a koşalım, tövbe ederek ayaklarına kapanalım ve derûnî candan ona seslenelim, “Ey Hanımefendi, bize şefkat göstererek yardım eyle. Derhal yetiş, hatâların çokluğundan helâk oluyoruz. Kullarını boş bırakıp geri çevirme, çünkü tek ümîdimiz sensin”.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun. Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Allahdoğuran biz lâyık olmayanlar senin kudretli işlerini anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, çünkü eğer sen (bizim için) şefâat eylemekte öncülük etmeseydin bunca tehlikeden bizi kim kurtaracak, şimdiye kadar kim (günahtan) hür olarak koruyacaktı? Ey Hanımefendi, senden ayrılmayız, çünkü sen kullarını dâima her türlü felâketten kurtarırsın.

 

Mezmur 51.

Ey Allah, ulu merhametine göre bana merhamet eyle ve acımalarının çokluğuna göre suçumu sil. Suçumdan beni büsbütün yıka ve günahımdan beni arıt. Çünkü suçumu bilirim ve günahım dâima önümdedir.Yalnız sana karşı günah işledim ve bu kötülüğü senin huzûrunda yaptım, böylece söylediklerinde sen haklısın, yargıladığında da sen galip gelirsin.Çünkü işte ana rahmine suç içinde düştüm ve annem beni günahlar içinde doğurdu.Çünkü işte sen gerçeği sevdiğin için, hikmetinin belli olmayanlarını ve gizlilerini (sırlarını) bana bildirdin.Zufa otuyla bana su serpeceksin ve paklanacağım, beni yıkayacaksın ve kardan beyaz olacağım.Bana neşe ve ferahlık duyuracaksın ve tahkir olan (ezilen) kemiklerim neşelenecek.Yüzünü günahlarımdan çevir ve bütün suçlarımı sil.Ey Allah, içimde temiz bir yürek yarat ve içimi doğru ruhla yenile.Beni huzûrundan kovma ve Kutsal Ruh’unu benden alıp kaldırma.Bana kurtarışının sevincini bağışla ve beni güçlü ruhla güçlendir.Suçlulara senin yollarını öğreteyim ve günahkârlar sana dönecekler.Ey Allah, kurtuluşumun Allah’ı, kanlardan kurtar beni, dilim de neşeyle senin adâletini terennüm edecek. Ya Rab, dudaklarımı açacaksın ve ağzım senin övgünü duyuracak.Çünkü kurban isteseydin sana sunacaktım, lâkin sen yakılan takdimelerden hoşlanmazsın. Allah’a makbul kurban kırılmış (alçak gönüllü) ruhtur. Kırılmış ve tahkir olmuş bir kalbi Allah hor görmeyecek.Ya Rab, rızânla Siyon’a iyilik et ve Yeruşalim’in surları binâ edilsin. O zaman, doğruluk kurbanı, armağan ve bütün yakmalık sunular, seni hoşnut kılacak. O zaman sunağında danalar sunacaklar.

 

  1. Yan Makamda.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Keder verici fırtınaların hücumları hakir canımı muztarip ediyor ve felâketlerin bulutları kalbimi kaplıyorlar, fakat ilâhî ve ezelî Nur’u doğurmuş olan Allah’ın Gelini, o sevinç verici Nur’la beni parlat.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey tamâmen lekesiz Bâkire, kudretli kuvvetinle sayısız zarûret, sıkıntı, kötü düşman ve ömrün felâketlerinden kurtulduğum için, senin sonsuz şefkatini ve bana gösterdiğin tesellîni ilâhîlerle yüceltirim.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Şimdi de, emin olarak kudretli yardımına sığındım ve cân u gönülden siperine koştum, ey Hanımefendi, diz çöküyor, figan ediyor ve inliyorum, ey Hristiyanların sığınağı, ben sefili hor görme.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Bâkire Kız, azametli amellerini açıkça haykırmaktan geri durmayacağım, çünkü sen Oğlun olan Allah’ına benim için her zaman şefâat eylemekte öncülük etmeseydin, bu kadar şiddetli fırtına ve korkunç tehlikelerden beni kim kurtaracaktı?

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Her şeyden mahrum kalarak, sana acıyla feryat ederim, ‟Yetiş ey harâretli himâye, yardımını harâretle dileyen ben hakir ve sefil kuluna yardım eyle”.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Εy Bâkire Hanımefendi, şimdi iyiliklerini ve merhametini bende gerçekten mûcizelerle gösterdin, bu yüzden seni yüceltir, bana olan çok ve sınırsız himâyene ilâhîler okur ve hürmet ederim.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey Hanımefendi, beni felâket kasırgaları muztarip ediyor ve keder fırtınaları boğuyor, lâkin ey harâretli yardımım ve himâyem, yardım elini bana uzat ve (imdâdıma) yetiş.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Hanımefendi, senin ölümün kudretini ortadan kaldırmış olan gerçek Allahdoğuran olduğunu ikrâr ederim, çünkü (Mesih’in Anası olman sebebiyle) tabiî hayat sâhibi olduğun için ben toprağa inmekteyken ölüler diyârının bağlarından beni hayâta döndürdün.

 

Ey Allahdoğuran, kullarını tehlikelerden kurtar, çünkü hepimiz seni yıkılmaz kale ve himâye bilerek, Allah’tan sonra sana sığınırız.

 

Ey pek çok ilâhîler sunulan Allahdoğuran, vücûdumun ağır zayıflığına teveccühle nazar eyle ve canımın sancısına şifâ ver.

 

  1. Makamda.

Harâretli şefâatçi, fetholunamaz kale, merhamet pınarı ve dünyanın sığınağı olan Hanımefendi Allahdoğuran, sana devamlı sesleniriz, ‟Yetiş ve bizi tehlikelerden kurtar, ey tek hızlıca himâye eden”.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

İmdi nerede başka yardım bulayım? Nereye sığınayım? Nerede kurtulayım? Bu ömrün sıkıntıları ve telâşları içinde sarsılırken –heyhât– hangi harâretli yardımcıya sâhip olayım? Yalnız sana ümit eder, cesâretlenir, övünür ve siperine koşup sığınırım, beni kurtar.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey tamâmen pak Bâkire, felâket ve sıkıntıların fırınında yanan pek sefil ve hakir canımı, ganî ihsanlarla serinleten merhametinin tatlı ırmağını yüceltir, vâzeder ve siperine koşup sığınırım, beni kurtar.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Seni, pak ve lekesiz Bâkire’yi tek fetholunamaz kale, sığınak, kudretli siper ve kurtuluş silâhı bilirim. Ey ümitsizlerin ümîdi, hastaların müttefiki, tasalıların sevinci ve yardımı, ben sefihi görmezlikten gelme.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey Hanımefendi, sıkıntıların şiddetli ateşiyle yanan canımı su gibi dökülerek her zaman serinleten rahmetinin deryâsını lâyıkıyla nasıl anlatayım? Ne kadar büyüktür ihtimamın! Ne kadar büyüktür fazlasıyla nâil olduğum iyiliklerin!

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Müteşekkir olarak sana haykırırım, “Selâm, ey Bâkire Ana, selâm, ey Allah’ın Gelini. Selâm, ey ilâhî siper, selâm, ey silâh ve fetholunamaz kale. Selâm, ey sana îmanla koşup sığınanların himâyesi, yardımcısı ve kurtuluşu”.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Benden boş yere nefret edenler, oklar, kılıçlar, hendekler hazırladılar ve tamâmen perîşan olan vücûdumu telef etmek ve beni toprağa (mezara) indirmek istiyorlar. Lâkin, ey pak Bâkire, (imdâdıma) yetişerek bunlardan beni kurtar.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey pek çok ilâhîler sunulan Kız, her türlü zarûret, sıkıntı, hastalık ve zarardan beni kurtar. Her türlü tehlikeden, bana karşı savaşan ve benden nefret eden düşmanlardan, kudretinle siperinde beni yara almaz şekilde koru.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Nâil olduğum ihsanlarına ve sınırsız iyiliğine karşılık, sana hangi teşekkür armağanını sunayım? Ancak, bana gösterdiğin sınırsız şefkatine hamdederim, ilâhîler okurum ve onu yüceltirim.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Keder verici bulutlar zavallı canımı ve kalbimi kapladılar ve beni karartıyorlar. Lâkin ey yaklaşılamaz Nur’u doğurmuş olan Bâkire, ilâhî şefâatinin nefesiyle bunları (benden) uzaklaştır.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Seni sıkıntılarda tesellî bilirim, hastalıkların hekimi, ölümü bütünüyle helâk eden, hayâtın tükenmez ırmağı ve felâket içinde olan herkesin hızlı ve güçlü yardımı olarak tanırım.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ey Hanımefendi, merhametinin deryâsını ve sayısız mûcizelerinin çeşmesini ve bana gerçekten dâima akan pınar misâli gösterdiğin şefkatini gizleyemem. Fakat herkesin huzûrunda onları ikrâr eder, haykırır, vâzeder ve söylerim.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ömrün telâşları, arıların peteklerin etrâfını çevirdiği gibi etrâfımı çevirdiler ve kalbimi zaptederek sıkıntıların oklarıyla yaralıyorlar. Lâkin ey tamâmen lekesiz Bâkire, seni sıkıntıları defeden yardımcı ve kurtarıcı olarak bulayım.

 

Ey Allahdoğuran, kullarını tehlikelerden kurtar, çünkü hepimiz seni yıkılmaz kale ve himâye bilerek, Allah’tan sonra sana sığınırız.

 

Ey lekesiz Bâkire, sen ki son günlerde kelâm vâsıtasıyla Kelâm’ı açıklanamaz bir şekilde doğurdun, analık cesâretinle (bizim için) yalvar.

 

  1. Makamda.

Hristiyanların utandırmaz (hüsrâna uğratmaz) himâyesi, Yaratıcı’nın nezdinde dâimî[1] şefâati olan Allahdoğuran, günahkârların niyazlarının seslerini hor görme. Ancak iyi olduğun için, sana îmanla seslenen bizlerin imdâdına yetiş. Şefâatte hızlı ol ve niyazda acele et, çünkü sana hürmet edenleri dâima himâye edensin.

 

Prokimenon.

Mezmur 45:17.

Nesilden nesile adını andırtacağım. (3 defa)

 

Rûhânî: Kutsal İncil’i dinlemeye lâyık olmamız için Rab Allah’ımıza yalvaralım.

 

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa).

Hikmettir, kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize selâm olsun.

Ve senin ruhuna.

 

Rûhânî: Luka’nın kutsal İncili’nden okuma [10:38-42, 11:27-28].

 

Hamdolsun sana, ya Rab, hamdolsun sana.

 

Rûhânî:

O vakit, İsa bir köye girdi. Marta adlı bir kadın O’nu evine kabul etti. Meryem adlı bir kız kardeşi vardı, o da İsa’nın ayakları dibinde oturup O’nun sözünü dinlerdi. Marta ise, işin çokluğundan şaşırmıştı; İsa’ya gelerek dedi: Ya Rab, kız kardeşimin hizmette beni yalnız bırakması sence bir şey değil midir? İmdi ona söyle bana yardım etsin. Fakat İsa cevap verip ona dedi: Marta, Marta, sen bir çok şeyler için kaygılanıp telâş ediyorsun; fakat bir şeye ihtiyaç vardır; ve Meryem, kendisinden alınmayacak olan iyi payı seçmiştir. Ve vâki oldu ki, İsa bu şeyleri söylerken, cemâatten bir kadın yüksek sesle O’na dedi: Seni taşıyan rahme ve emziren memelere ne mutlu! Fakat İsa dedi: Elbette, Allah’ın sözünü dinleyip onu tutanlara ne mutlu!

 

 

Hamdolsun sana, ya Rab, hamdolsun sana.

 

  1. Makamda.

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

 

Ey Peder, Kelâm, Ruh, üç sıfatta bir Allah, kabahatlerimin çokluğunu sil.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Allahdoğuran’ın şefâatleriyle, sen ey merhametli, kabahatlerimin çokluğunu sil.

 

Mezmur 51:1.

Ayet: Ey Allah, ulu merhametine göre bana merhamet eyle ve rahmetinin çokluğuna göre suçumu sil.

 

  1. Yan Makamda.

İnsan himâyesine beni emânet etme, ey tamâmen Kutsal Hanımefendi, fakat kulunun niyâzını kabul eyle, çünkü sıkıntıdayım, kötü ruhların oklarına dayanacak tâkatım kalmadı. Ben sefilin ne korunacak ne de sığınacak yerim var, her taraftan hırpalanmaktayım, senden başka tesellîm yok. Ey cihânın Hanımefendisi, müminlerin ümîdi ve himâyesi, niyâzımı hor görmeyip hayırlısını bağışla.

 

Theotokionlar.

Sana sığınan hiç kimse utanarak geri dönmez, ey pak Bâkire Allahdoğuran, ancak lütfu diler ve kendisine faydalı olacak şekilde ihsânı alır.

 

 

Ey Allahdoğuran Bâkire, sen sıkıntıda olanların sevince tebdîli ve hastalara şifâ veren kurtarıcısın. Βu şehri ve içinde bulunan halkı kurtar. Sen ki, kendileriyle savaşılanların barışı, sıkıntı verici fırtınaların hücumlarından muztarip olanların sükûneti ve müminlerin tek himâyesisin.

 

Rûhânî:

Ey Allah, halkını kurtar ve mîrasını mübârek kıl, merhamet ve rahmetle âlemine nazar eyle. Ortodoks Hristiyanların kudretini yükselt[2] ve üzerimize ganî merhametini gönder. Tamâmen lekesiz Hanımefendimiz Allahdoğuran ve dâima bâkire kalan Meryem’in şefâatleriyle, değerli ve hayat veren Haç’ın kuvvetiyle, îtibarlı, semâvî, bedensiz Kuvvetlerin (Meleklerin) himâyeleriyle, îtibarlı, izzetli Peygamber ve öncü Vaftizci Yahya’nın, Aziz, izzetli ve gayet iyi üne sâhip Elçilerin, Aziz Pederlerimizden olan büyük Başrahipler ve cihânın öğretmenleri Büyük Vasilios’un, İlâhiyatçı Grigorios’un ve Altın Ağızlı Yuhanna’nın, İskenderiye Patrikleri Athanasios’un, Kirillos’un ve Merhametli Yuhanna’nın, mûcizeler gösterenler Mira Episkoposu Nikolaos’un ve Trimitunda Episkoposu Spiridon’un, Aziz ve izzetli büyük şehitler Georgios’un, Dimitrios’un, Theodoroslar’ın, mûcizeler gösteren Mina’nın, Aziz ve izzetli şehit Râhipler Haralambos’un ve Eleftherios’un, Aziz, izzetli ve muzaffer şehitlerin, Aziz ve ilâhî Pederlerimizin, Ata-i Allah Aziz ve doğru İoakim ve Anna’nın, ……… (kilisenin Azizinin), andığımız Aziz ……… ‘in (o günde anılan Azizin) ve bütün Azizlerinin yakarışlarıyla, ey tek çok merhametli Rab, sana niyaz ederiz. Sana yalvaran biz günahkârları işit ve merhamet eyle.

 

Koro: Ya Rab, merhamet eyle. (12 defa)

 

Rûhânî:

Biricik Oğlun’un merhameti, rahmeti ve insanseverliğiyle, sen ki O’nunla mübâreksin ve tamâmen kutsal, iyi ve hayat veren Ruhun’la birlikte, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Nur’u doğurmuş olan Allahdoğuran, günahların gece karanlığında kaldım. Ancak nurun temiz, lekesiz meskeni olduğun için beni nurlandır ki, seni arzuyla yücelteyim.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey yardımsızların kuvveti ve ümitsizlerin ümîdi olan Bâkire, şimdi her türlü yardımdan çıplak (mahrum) kalan bana, siper, himâye, yardım ve iftihar ol.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Büyük ihsanlarına nâil olduğum için bütün canım, aklım, kalbim ve dudaklarımla seni yüceltirim. Ne büyüktür senin iyiliğin ve sayısız mûcizelerin!

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Merhametli gözlerinle bak ve çektiğim eziyete nazar eyle. Korkunç felâketlerden, zarardan, tehlikelerden ve ayartılmalardan   sınırsız merhametinle beni kurtar.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey vakur Bâkire, kalbinden gelen merhametinden dolayı, ömrün dalgaları içinde boğulan beni görmezlikten gelme. Fakat ömrün sıkıntılarından muztarip olan bana yardım elini uzat.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey pak Kız, felâketler, sıkıntılar ve zarûretler (gelip) beni buldular ve ömrün telâşlarıyla ayartılmalar her taraftan etrâfımı kuşattılar. Fakat beni himâye et ve kudretli siperinle bana yardım eyle.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Fırtınalarda liman, kederlerde sevinç ve ferahlık, hastalıklarda çabuk yetişen yardım, tehlikelerde kurtarıcı ve ayartılmalarda esirgeyici buldum seni.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Selâm, Rab’bin ateş şeklinde olan tahtı,[3] sevin, Man’ı kabul eden ilâhî testi,[4] selâm, altın şamdan ve sönmeyen kandil,[5] sevin, bâkirelerin izzeti, anaların da güzelliği ve şöhreti.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey pak Bâkire, başka kime sığınayım? Kurtulmak için nereye koşayım? Nereye gideyim? Hangi sığınağı bulayım? Kimi harâretli yardımcı ve sıkıntılarda imdatçı bulayım? Yalnız sana ümit eder, yalnız sende övünürüm ve sana güvenip sığındım.

 

Ey pek Kutsal Allahdoğuran, bizi kurtar.

Ey Allah’ın Gelini, azametli amellerinin sayılması imkânsızdır. Sana Allah’ın gerçek Anası diye arzuyla hürmet edip, îmanla secde edenlere devamlı senden icrâ olunan akıldan üstün mûcizelerinin araştırılamayan dipsiz deryâsı tâbir edilemez.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ölçülemeyen merhametine, müteşekkir ilâhîlerle şükredip hürmet eder, büyük gücünü herkese ikrâr ederim. Bana ziyâdesiyle ihsan ettiğin iyiliklerini de, canım, kalbim, düşüncelerim ve dilimle her zaman vâzedip yüceltirim.

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ağlayışımı, gözyaşlarımı ve iniltimi görmezlikten gelmeyip nâçizâne niyâzımı kabul eyle. İyiliğinden dolayı bana yardım eyle ve dileklerimi yerine getir, çünkü her şeye kadir olan Efendi Allah’ın Anası olduğundan bir işâretinle bile, acınmaya değer hakirliğim için her şeyi yapabilirsin.

 

Dâima mübârek, tamâmen lekesiz ve Allah’ımızın Anası olan, sen Allahdoğuran’ı mübârek saymak gerçekten lâyıktır.

Heruvimler’den daha îtibarlı ve Serafimler’den kıyaslanamaz ölçüde izzetli olan, (bâkireliği) bozulmadan Allah’ın Kelâmı’nı doğurmuş olan, sen gerçek Allahdoğuran’ı yüceltiriz.

 

Göklerden daha yüce, güneşin ışınlarından daha berrak olan ve bizi lânetten kurtarmış olan dünyanın Hanımefendisi’ne ilâhîlerle hürmet edelim.

 

Günahlarımın çokluğundan bedenim ve canım hastadır, onun için lütfa erişen sana sığınırım, ey ümitsizlerin ümîdi, bana yardım eyle.

 

Ey Kurtarıcı’nın Anası Hanımefendi, lâyık olmayan kullarının niyazlarını kabul eyle ki, senden doğana şefâat eyleyesin, ey dünyanın Hanımefendisi şefâatçi ol.

 

Gönülden ve sevinçle sen pek çok ilâhîler sunulan Allahdoğuran’a şimdi beyiti okuyoruz, Öncü (Yahya Peygamber) ve bütün Azizlerle birlikte ey Allahdoğuran, (O’na) yalvar ki bize acısın.

 

Aziz Elçi Lukas’ın resmettiği hürmete lâyık tasvîrine secde etmeyen îmansızların dudakları sessiz sedâsız kalsın.

 

Ey Meleklerin bütün orduları, Rab’bin Öncüsü  )Yahya Peygamber), oniki Elçiler ve bütün Azizler, Allahdoğuran’la birlikte, kurtuluşumuz için şefâat eyleyin.

 

Kutsal Allah, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle. (3 defa)

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey tamâmen Kutsal Üçleme, bize merhamet eyle. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ey Efendi, suçlarımızı affeyle. Ey Kutsal olan, zayıflıklarımıza nazar eyle ve şifâ ver, adın uğruna.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Göklerdeki Pederimiz, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.

 

Çünkü krallık, güç ve izzet senindir, Peder’in, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

  1. Yan Makamda.

Bize merhamet eyle, ya Rab, bize merhamet eyle, çünkü her türlü mâzeretten mahrum olarak biz günahkârlar Efendimiz olan sana, bu niyâzımızı sunarız, bize merhamet eyle.

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a hamdolsun.

Ya Rab, bize merhamet eyle, çünkü sana güveniriz, bize ziyâdesiyle gazaplanma, ne de suçlarımızı hatırla, ancak şefkatli olduğun için şimdi bize nazar eyle ve düşmanlarımızdan kurtar.[6] Zîra Allah’ımız sensin, biz de senin halkınız, hepimiz ellerinin eserleriyiz ve senin adını çağırırız (adına niyaz ederiz).

 

Şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Ey mübârek Allahdoğuran, şefkatin kapısını bize aç, sana ümit ederek (merhametten) mahrum olmayıp vâsıtanla felâketlerden kurtulalım, çünkü Hristiyanların soyunun kurtuluşu sensin.[7]

 

Rûhânî: Ulu merhametine göre bize merhamet eyle, ey Allah, sana yalvarırız, işit ve merhamet eyle.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca dindar Ortodoks Hristiyanlar için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Başepiskoposumuz ………. ve Mesih’teki kardeşliğimizin[8] tamâmı için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Allah’ın kulları bütün dindar Ortodoks Hristiyanların merhamet bulması, hayâtı, selâmeti, sağlığı, kurtuluşu, gözetilmesi, affı ve günahlarının bağışlanması için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Allah’ın kulları………. için yalvarırız.

Ayrıca bu kutsal Kilise’nin ve bu şehrin ve her şehir ve beldenin, gazap, kıtlık, salgın hastalık, deprem, tûfan, yangın, kılıç gazapları, başka milletlerin baskını, iç savaş ve gafil ölümden muhâfaza edilmeleri için iyi ve insansever Allah’ımıza yalvarırız, bize şefkat ve teveccüh gösterip merhametini ihsan eyleyerek, üzerimize gelen her türlü gazap ve hastalığı defetsin ve dağıtsın, kendisinin hak üzere vereceği azaplardan bizi kurtarsın ve merhamet eylesin. 

 

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Ayrıca Rab Allah’a, biz günahkârların yalvarışımızın sesini işitmesi ve bize merhamet eylemesi için yalvarırız.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 defa)

Bütün dünyanın ve denizin ıraklığında bulunanların ümîdi olan Kurtarıcımız Allah,[9] bizi işit. Ey Efendi, günahlarımıza karşı insaflı ol ve bize merhamet eyle.

 

Çünkü sen merhametli ve insansever Allah’sın ve sana izzet sunarız, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 

Hamdolsun sana, ey Allah, ümîdimiz, hamdolsun sana.

 

Gerçek Allah’ımız Mesih, tamâmen temiz ve tamâmen lekesiz kutsal Anası’nın, aziz, izzetli ve gayet iyi üne sâhip Elçilerin, aziz, izzetli ve muzaffer şehitlerin, aziz ve ilâhî Pederlerimizin, ………. (kilisenin Azizinin), Ata-i Allah aziz ve doğru İoakim ve Anna’nın, andığımız Aziz……….’in (o günde anılan Azizin) ve bütün Azizlerin şefâatleriyle, bizlere merhamet eyle ve kurtar, çünkü iyi ve insanseversin.

 

  1. Makamda.

Uzak yerlerden buraya toplanmış olan Elçiler, bedenimi Gestemani[10] köyüne defnedin. Sen ise, Oğlum olan Allahım, ruhumu teslim al.

 

Meleklerin şirinliği, sıkıntıda olanların sevinci, Hristiyanların esirgeyicisi olan Rab’bin Bâkire Anası, bana yardım eyle ve beni ebedî azaplardan kurtar.

 

Şefkatli Allah’a şefâatçimsin. O beni, amellerimden dolayı Melekler’in huzûrunda azarlamasın. Sana ricâ ederim, ey Bâkire, tez vakitte bana yardım eyle.

 

Altın kaplamalı kule, on iki surlu şehir, güneş gibi parlayan taht, Kralın kürsüsü, akla sığmaz mûcize, Efendi’yi nasıl emziriyorusun?

 

[1] Dâimî ve sağlam şefâatçi.

[2] Mezmur 148:14.

[3]    Bâkire Meryem, Kelâm’ı içinde kabul ettiği için Rab’bin ateşten tahtı olmuştur (Daniel 7:9).

[4]    “Ve Mûsâ Hârun’a dedi: Bir testi al, ve içine bir omer dolusu man koy, ve nesilleriniz için saklanılmak üzere onu Rab’bin huzûruna koy” (Mısır’dan Çıkış 16:33). Eski Ahit’teki bu testi Bâkire Meryem’e işâret etmektedir. Çünkü kendisi, rahminde “Hayat Ekmeği” (Yuhanna 6:35) olan İsa Mesih’i taşımıştır. İlâhî Âyin’de müminler için “gıdâ” olan İsa Mesih, Man’dan kıyaslanmaz derecede üstün olan ilâhî gıdâdır.

[5] Altın şamdan (Mısırdan Çıkış 25:31) kezâ Bâkire Meryem’e işâret etmektedir. Zîra kendisi canlı şamdan olarak, onda dünyanın Nur’u olan İsa Mesih (Yuhanna 8:12) yanmıştır.

 

[6] Mezmur 31:15, 136:24.

[7] Kurtarıcımız olan İsa Mesih’i doğurması ve O’na şefâat etmesinden dolayı.

[8] Petros’un Birinci Mektubu 2:17.

[9] Mezmur 65:5.

[10] Bâkire Meryem’in mezarı Efes’te olmayıp, Ortodoks Kilisesi’nin kadim geleneğine göre Yeruşalim yakınlarındaki Gestemani’de bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

PEK KUTSAL ALLAHDOĞURAN’A MAHSUS 1-13 AĞUSTOS TARİHLERİNDE OKUNAN NİYÂZLI DİLEK DUÂLARI