/ Manevi yaşam / İsa-Logos (Tanrı Sözü)

İsa-Logos (Tanrı Sözü)

İsa-Logos (Tanrı Sözü)

 

 

     Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.

3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.

4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.

14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

 

    Yuhanna; İsa’yı “Söz” yani “LOGOS” diye tanımlar. Mesih Tanrı’nın kişisel sözü, her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı biricik Oğludur. Ve Tanrı bize bu Oğul aracılığıyla bu son çağda seslenmiştir. (İbr. 1:1-3)

    Logos Hristiyan ilahiyatında çok karşımıza çıkar. Üçlü Birlik olan Tanrı’yı anlamak ve anlatabilmek için Oğul Tanrı olan Logos’u iyi anlamak gerekmektedir.

    Nasıl ki bir insanın sözleri onun kişiliğini, karakterini, bilgeliğini, doluluğunu ortaya koyarsa aynı şekilde Tanrı hakkında öğrenmek isteyeceğimiz her şeyi Tanrı Sözü İsa Mesih aracılığıyla görüp öğrenebiliriz. Tanrı’nın karakterini, yüceliğini, sevgisini ve Tanrı’nın zamansızlıktan önce bizler için yapmış olduğu planlarını, amaçlarını İsa Mesih aracılığıyla nasıl gerçekleştirdiğini görebiliriz.

    Yuhanna İsa Mesih’in “Söz” (Logos) olarak sahip olduğu 3 temel niteliği burada ortaya koyuyor:

  1. Logos’un Baba ile olan ilişkisi.
  2. Mesih dünyanın yaratılışından önce Baba ile beraberdi. (Kol 1:15-17, )
  3. Mesih Baba ile aynı öze ve niteliğe sahiptir. (Kol 2:9)
  4. Logos’un dünya ile ilişkisi. Baba Tanrı dünyayı Mesih aracılığıyla yarattı. Ve dünya varlığını O’nda devam ettiriyor. (Kol 1:16, İbr 1:2)
  5. Logos’un insanlıkla olan ilişkisi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bütün teolojimiz, doktirinimiz, öğretimiz buna dayalıdır. Dünya yaratılmadan önce Baba ile beraber olduğunu söyleyen İsa Mesih neden aramıza gelip insan oldu? Neden çarmıhta acı bir ölüm yaşadı? İnsanlığa göstermek istediği, vermek istediği neydi? Ölümü yenip dirilmek neden bu kadar önemliydi? Müjde bunun neresinde?

    Bu soruların cevaplarını düşünmeliyiz, araştırmalıyız, bulmalıyız. Bunu yaşayanlar, bu soruya cevap verenler dünyayı değiştirdiler. İsa Mesih tek başına 3 sene de dünyayı kökünden değiştirdi. Tanrı’nın yüceliğinin O’nun hayatında insanlık için ne kadar etkin olduğunu görelim. Bu yücelikten bir pay almaya çalışalım.

Üçlü Birlik’i Nasıl Anlayabiliriz

  • Tanrı tektir. Tanrı’da tek ousia “öz” ve üç hipostaz “kişi/kişiye özgü” vardır. Tanrıbaşındaki 3 kişide tanrısaldır, Tanrı özündedirler. Baba doğmamıştır, Oğul edinilmiştir, Kutsal Ruh Baba’dan ileri gelmektedir. Değişik özellikleri tanrısallıklarını engellemez.
  • İnsansal babalık ile tanrısal olan farklıdır. Baba-Oğul cinsellikten doğan bir ilişkiyi anlatmak için değil, yakınlığı ve bağlılığı anlatmak için kullanılan terimlerdir. Güneş ışınları güneş kadar yaşlıdır. Işınlar güneşten çıkar ama güneşin ışınsız olduğu bir zaman yoktur. Tek güneş vardır ama onu ışın ve ısınından ayrı düşünemeyiz.

 

       Kaynakça:

Yeni Yaşam Açıklamalı Kutsal Kitap

Olson; “Hristiyan Teolojisinin Tarihi”

İSA-LOGOS (Tanrı Sözü)

 

İsa-Logos (Tanrı Sözü)